como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pronunciación Fonética Letra: Addicted Prince Royce

Pronunciación Fonética y Letra de la canción: Addicted Prince Royce

“Addicted”

Oh yeah oh

Sleeping in, Sunday morning
Bodies intertwined
Playing fake, we’re awake
But we don’t wanna rise
I saved a place on my chest
For you to rest your head on me
A part of me is a mess
I must confess
It’s time to come clean

[Chorus:]
I am addicted to your touch… ayam adicted tu yior totch
No other woman’s made me want it this much… no otder wuomans meid mi wanet dis much
I cannot resist the warmth of your hips… ay canot resist de wuarmt of yior jips
A single serving’s never enough… a singuel servings never enof
‘Cause I’m addicted to your touch… cos aym adikted tu yior totch

Ooh oh

My schedule is yours today
I’m not in a rush
You could be my little coffee bean
And I will be the mug
Let’s rent a movie tonight
And snuggle up inside
Oh uh yah yah
And when the credits arrive
I’ll be by your side, letting you know

[Chorus:]
I am addicted to your touch (mi amor)
No other woman’s made me want it this much
I cannot resist the warmth of your hips
A single serving’s never enough
‘Cause I’m addicted to your touch

Oh

I want your neck
I want your shoulders
I want to be the only one to hold ya
I want your legs, I want your arms
I wanna be inside your heart

If I don’t have you next to me, I’ll probably lose my sanity
I am hooked on you… Addicted

[Chorus x2:]
I am addicted to your touch (mi amor)
No other woman’s made me want it this much
I cannot resist the warmth of your hips
A single serving’s never enough
‘Cause I’m addicted to your touch
I am addicted to your touch (adicto a tu amor)
No other woman’s made me want it this much
I cannot resist the warmth of your hips
A single serving’s never enough
‘Cause I’m addicted to your touch

Addicted to your touch
I’m addicted to your touch
I’m addicted to your touch

ədiktəd

ou jæ ou

slipiŋ in, sʌndi mɔrniŋ
bɑdiz intərtwaind
pleiiŋ feik, wir əweik
bət wi dount wɑnə raiz
ai seivd ə pleis ɑn mai čest
fər ju tə rest jər hed ɑn mi
ə pɑrt əv mi z ə mes
ai məst kənfes
its taim tə kəm klin

<[chorus>: <]>
ai əm ədiktəd tə jər təč
nou ʌðᵊr wumənz meid mi wɑnt it ðis mʌč
ai kænɑt rəzist ðə wɔrmθ əv jər hips
ə siŋɡəl sərviŋiz nevər ənəf
kəz aim ədiktəd tə jər təč

u ou

mai skeǰul z jurz tədei
aim nɑt in ə rəš
ju kəd bi mai litəl kɑfi bin
ənd ai wəl bi ðə məɡ
lets rent ə muvi tənait
ənd snʌɡəl ʌp insaid
ou ə jɑ jɑ
ənd hwen ðə kredəts əraiv
ail bi bai jər said, letiŋ ju nou

<[chorus>: <]>
ai əm ədiktəd tə jər təč mi æmər
nou ʌðᵊr wumənz meid mi wɑnt it ðis mʌč
ai kænɑt rəzist ðə wɔrmθ əv jər hips
ə siŋɡəl sərviŋiz nevər ənəf
kəz aim ədiktəd tə jər təč

ou

ai wɑnt jər nek
ai wɑnt jər šouldəz
ai wɑnt tə bi ði ounli wʌn tə hould jɑ
ai wɑnt jər leɡz, ai wɑnt jər ɑrmz
ai wɑnə bi insaid jər hɑrt

if ai dount həv ju nekst tə mi, ail prɑbəbli luz mai sænəti
ai əm hukt ɑn ju… ədiktəd

<[chorus> <x2>: <]>
ai əm ədiktəd tə jər təč mi æmər
nou ʌðᵊr wumənz meid mi wɑnt it ðis mʌč
ai kænɑt rəzist ðə wɔrmθ əv jər hips
ə siŋɡəl sərviŋiz nevər ənəf
kəz aim ədiktəd tə jər təč
ai əm ədiktəd tə jər təč <adicto> ə tu æmər
nou ʌðᵊr wumənz meid mi wɑnt it ðis mʌč
ai kænɑt rəzist ðə wɔrmθ əv jər hips
ə siŋɡəl sərviŋiz nevər ənəf
kəz aim ədiktəd tə jər təč

ədiktəd tə jər təč
aim ədiktəd tə jər təč
aim ədiktəd tə jər təč

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!