pronunciaciones

Pronunciación Fonética Letra: Forgiveness Enrique Iglesias- El Perdón – Nicky Jam

Pronunciación Fonética Letra Video de la canción y la música: Forgiveness Enrique Iglesias

“Forgiveness (El Perdón)”
(with Nicky Jam)

[Enrique:]
I know you moved on
I heard you’re doin’ better without me
Girl this is drivin’ me crazy
Can’t you see what you’re doin’ on me
[Nicky Jam:]
She let go
She killed me when she said it was over
Now I’m in the middle of nowhere
And got no space to breath[Enrique:]
I’m missing you baby… am misin yiu beiby
Up all night goin’ crazy… ap ol nai goin kreizy
Now my angel can’t save me… nao ma enyiel ken seiv mi
Oh no!… oh no!
[Nicky Jam:]
I’m missing you baby
Up all night goin’ crazy
Drinking my pain away-ehh-hey… drinkin ma pein awuey-eh-jey[Enrique:]
Girl I’m not with you, you’re not with me… guerl am nat wuit yiu yiur nat wuit mi
And I don’t like the way it feels… ena don laik de wuey it fiils
Esto no me gusta
Esto no me gusta
[Nicky Jam:]
Girl I’m not with you, you’re not with me
And I don’t like the way this feels
Esto no me gusta
Esto no me gusta
[Enrique:]
Can’t take the pain, can’t take the hurt
I wish that I could turn back in time and say ‘I Love You’
I’d do anything to make it work
[Nicky Jam:]
‘Cause even through the times they try to hate on us
The only thing that mattered to me was our love
I never wanna stop and I never get enough
[Enrique:]
I’m missing you baby
Up all night goin’ crazy
Now my angel can’t save me
Oh no!
[Nicky Jam:]
I’m missing you baby
Up all night goin’ crazy
Drinking my pain away-ehh-hey[Enrique:]
Girl I’m not with you, you’re not with me
And I don’t like the way it feels
Esto no me gusta
Esto no me gusta
[Nicky Jam:]
Girl I’m not with you, you’re not with me
And I don’t like the way this feels
Esto no me gusta
Esto no me gusta[Enrique:]
I know they say that you’re moving on
But I’m begging you please don’t go
No I don’t wanna let you go!
Oh no!
[Nicky Jam:]
Yeah you know that I want you back
Baby I love you to the max
From here to the moon and back!

[Enrique:]
Girl I’m not with you, you’re not with me
And I don’t like the way this feels
Esto no me gusta
Esto no me gusta
[Nicky Jam:]
Girl I’m not with you, you’re not with me
And I don’t like the way it feels
Esto no me gusta-ahh
Oh yeah! Oh, no

(Tú sin mí)
Dicen que uno no sabe lo que tiene
Hasta que lo pierde pero…
(Yo sin ti)
Vale la pena luchar por lo que uno quiere
(No puedo vivir así)
Y hacer el intento
(No quiero vivir así)
N.I.C.K
Nicky Jam, Enrique Iglesias.
Haciendo historia
(No quiero que me dejes por favor)
Saga White Black
(Y te pido perdón)

Pronunciación de Nivel Intermedio

fərɡivnəs el <perdón>
wiθ niki ǰæm

<[enrique>: <]>
ai nou ju muvd ɑn
ai hərd jər <doin> betər wiðaut mi
ɡərl ðis iz <drivin> mi kreizi
kænt ju si hwʌt jər <doin> ɑn mi
<[nicky> ǰæm: <]>
ši let ɡou
ši kild mi hwen ši sed it wəz ouvᵊr
nau aim in ðə midəl əv nouweə
ənd ɡɑt nou speis tə breθ

<[enrique>: <]>
aim misiŋ ju beibi
ʌp ɔl nait ɡɔin kreizi
nau mai einǰəl kænt seiv mi
ou nou!
<[nicky> ǰæm: <]>
aim misiŋ ju beibi
ʌp ɔl nait ɡɔin kreizi
driŋkiŋ mai pein <away-ehh-hey>

<[enrique>: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei it filz
<esto> nou mi <gusta>
<esto> nou mi <gusta>
<[nicky> ǰæm: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei ðis filz
<esto> nou mi <gusta>
<esto> nou mi <gusta>

<[enrique>: <]>
kænt teik ðə pein, kænt teik ðə hərt
ai wiš ðət ai kəd tərn bæk in taim ənd sei <i> lʌv ju
aid də eniθiŋ tə meik it wərk
<[nicky> ǰæm: <]>
kəz ivən θru ðə taimz ðei trai tə heit ɑn əz
ði ounli θiŋ ðət mætərd tə mi wəz auər lʌv
ai nevər wɑnə stɑp ənd ai nevər ɡet ənəf
<[enrique>: <]>
aim misiŋ ju beibi
ʌp ɔl nait ɡɔin kreizi
nau mai einǰəl kænt seiv mi
ou nou!
<[nicky> ǰæm: <]>
aim misiŋ ju beibi
ʌp ɔl nait ɡɔin kreizi
driŋkiŋ mai pein <away-ehh-hey>

<[enrique>: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei it filz
<esto> nou mi <gusta>
<esto> nou mi <gusta>
<[nicky> ǰæm: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei ðis filz
<esto> nou mi <gusta>
<esto> nou mi <gusta>

<[enrique>: <]>
ai nou ðei sei ðət jər muviŋ ɑn
bət aim beɡiŋ ju pliz dount ɡou
nou ai dount wɑnə let ju ɡou!
ou nou!
<[nicky> ǰæm: <]>
jæ ju nou ðət ai wɑnt ju bæk
beibi ai lʌv ju tə ðə mæks
frəm hiər tə ðə mun ənd bæk!

<[enrique>: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei ðis filz
<esto> nou mi <gusta>
<esto> nou mi <gusta>
<[nicky> ǰæm: <]>
ɡərl aim nɑt wiθ ju, jər nɑt wiθ mi
ənd ai dount laik ðə wei it filz
<esto> nou mi <gusta-ahh>
ou jæ! ou, nou

<tú> sin <mí>
<dicen> kju ənou nou <sabe> lou kju <tiene>
hæstə kju lou <pierde> pərou…
jou sin ti
veil lɑ penə <luchar> pɔr lou kju ənou <quiere>
nou <puedo> <vivir> <así>
wai <hacer> el ninjou <intento>
nou <quiero> <vivir> <así>
en. ai. si. kei
niki ǰæm, enrike iɡleisiəs.
<haciendo> <historia>
nou <quiero> kju mi <dejes> pɔr feivər
sɑɡə wait blæk
wai ti <pido> <perdón>

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!