Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Pronunciación Fonética Letra: I Will Survive Gloria Gaynor

Pronunciación Fonética y Letra de la canción: I Will Survive Gloria Gaynor

“I Will Survive”

At first I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live
Without you by my side

But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you’re back
From outer space
I just walked in to find you here
With that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second
You’d be back to bother meGo on now go walk out the door… go on nao go wuok au de doo
Just turn around now… yias tern erraon nao
‘Cause you’re not welcome anymore… cos yio nat wuelcom enymoor
Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye… wueren yiu de wuan ju tray ‘u jer mi wuit gudbae
Did you think I’d crumble… did yiu tdink ad cronbel
Did you think I’d lay down and die… did yiu tdenk ay ley daon an day
Oh no, not I… oh no, noray
I will survive… a wuil sorvaiv
Oh as long as I know how to love… oh as longas a no jao tu lov
I know I’ll stay alive… a no ay estey alaif
I’ve got all my life to live… ay gat ol may laif tu lif
I’ve got all my love to give… af gat ol ma lov tu guif
And I’ll survive… en ay servaif
I will survive (hey-hey)… a wuil servaif (jey-jey)It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept trying hard to mend
The pieces of my broken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me
Somebody new
I’m not that chained up little person
Still in love with you
And so you felt like dropping in
And just expect me to be free
And now I’m saving all my loving
For someone who’s loving me

Go on now go walk out the door
Just turn around now
‘Cause you’re not welcome anymore
Weren’t you the one who tried to break me with goodbye
Did you think I’d crumble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
Oh as long as I know how to love
I know I’ll stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survive
I will survive
[x2]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ɡlɔriə ɡeinər liriks

ai wəl sərvaiv

ət fərst ai wəz əfreid, ai wəz petrəfaid,

kept θiŋkiŋ ai kəd nevər laiv wiðaut ju bai mai said

bət ðen ai spent sou meni naits θiŋkiŋ hau ju did mi rɒŋ,

ənd ai ɡru strɒŋ, ənd ai lərnd hau tə ɡet əlɔŋ.

ənd sou jər bæk frəm autər speis.

ai ǰəst wɔkt in tə faind ju hiər wiθ ðət sæd luk əpɑn jər feis

ai šəd həv čeinǰd ðət stupəd lɑk

ai šəd həv meid ju liv jər ki

if ai həd noun fər ǰəst wʌn sekənd jud bi bæk tə bɑðᵊr mi

ɡou ɑn nau, ɡou. wɑk aut ðə dɔr

ǰəst tərn əraund nau kəz jər nɑt welkəm enimɔr

wərənt ju ðə wʌn hu traid tə hərt mi wiθ ɡudbai?

did ju θiŋk aid krʌmbəl?

did ju θiŋk aid lei daun ənd dai?

ou, nou, nɑt ai!

ai wəl sərvaiv.

ou, əz lɔŋ əz ai nou hau tə lʌv ai nou ail stei əlaiv.

aiv ɡɑt ɔl mai laif tə laiv.

aiv ɡɑt ɔl mai lʌv tə ɡiv.

ənd ail sərvaiv,

ai wəl sərvaiv, hei, hei.

it tuk ɔl ðə streŋkθ ai həd nɑt tə fɑl əpɑrt.

kept traiiŋ hɑrd tə mend ðə pisəz əv mai broukən hɑrt.

ənd ai spent, ou, sou meni naits ǰəst filiŋ sɑri fər maiself.

ai just tə krai bət nau ai hould mai hed ʌp hai.

ənd ju si mi sʌmbɑdi nu.

aim nɑt ðət <chained-up> litəl pərsən stil in lʌv wiθ ju.

ənd sou ju felt laik drɑpiŋ in,

ənd ǰəst ikspekt mi tə bi fri.

ənd nau aim seiviŋ ɔl mai lʌviŋ fər sʌmwən huz lʌviŋ mi.

<[2x]>

ɡou ɑn nau, ɡou. wɑk aut ðə dɔr.

ǰəst tərn əraund nau kəz jər nɑt welkəm enimɔr.

wərənt ju ðə wʌn hu traid tə breik mi wiθ ɡudbai?

did ju θiŋk aid krʌmbəl?

did ju θiŋk aid lei daun ənd dai?

ou, nou, nɑt ai!

ai wəl sərvaiv.

ou, əz lɔŋ əz ai nou hau tə lʌv ai nou ail stei əlaiv.

aiv ɡɑt ɔl mai laif tə laiv.

aiv ɡɑt ɔl mai lʌv tə ɡiv.

ənd ail sərvaiv,

ai wəl sərvaiv.