como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pronunciación Fonética Letra Video: Million Years Ago Adele

Pronunciación Fonética Letra Video de la canción y la música: Million Years Ago Adele

“Million Years Ago”

I only wanted to have fun
Learning to fly learning to run
I let my heart decide the way
When I was young
Deep down I must have always known
That this would be inevitable
To earn my stripes I’d have to pay
And bare my soul
I know I’m not the only one
Who regrets the things they’ve done
Sometimes I just feel it’s only me
Who can’t stand the reflection that they see
I wish I could live a little more
Look up to the sky not just the floor
I feel like my life is flashing by… ay fiil laik ma laif is flashin bae
And all I can do is watch and cry… enol a can du is wuatch an crae
I miss the air I miss my friends… a mis di eer a mis ma frends
I miss my mother I miss it when… a mis ma mader a mise wuen
Life was a party to be thrown… laif wuas a party tu bi troun
But that was a million years ago… bo da wuas a milion yiers agou
When I walk around all of the streets
Were I grew up and found my feet
They can’t look me in the eye
It’s like they’re scared of me
I try to think of things to say
Like a joke or a memory
But they don’t recognise me now
In the light of dayI know I’m not the only one
Who regrets the things they’ve done
Sometimes I just feel it’s only me
Who never became who they thought they’d be
I wish I could live a little more
Look up to the sky not just the floor
I feel like my life is flashing by
And all I can do is watch and cry
I miss the air I miss my friends
I miss my mother I miss it when
Life was a party to be thrown
But that was a million years ago
A million years ago

miljən jiᵊrz əɡou

ai ounli wɒntəd tə həv fən
lərniŋ tə flai lərniŋ tə rən
ai let mai hɑrt dəsaid ðə wei
hwen ai wəz jəŋ
dip daun ai məst həv ɔlweiz noun
ðət ðis wud bi inevətəbəl
tə ərn mai straips aid həv tə pei
ənd ber mai soul

ai nou aim nɑt ði ounli wʌn
hu riɡrets ðə θiŋz ðeiv dən
səmtaimz ai ǰəst fil its ounli mi
hu kænt stænd ðə rəflekšən ðət ðei si
ai wiš ai kəd laiv ə litəl mɔr
luk ʌp tə ðə skai nɑt ǰəst ðə flɔr
ai fil laik mai laif s flæšiŋ bai
ənd ɔl ai kən də z wɑč ənd krai
ai mis ði er ai mis mai frendz
ai mis mai mʌðᵊr ai mis it hwen
laif wəz ə pɑrti tə bi θroun
bət ðət wəz ə miljən jiᵊrz əɡou

hwen ai wɑk əraund ɔl əv ðə strits
hweᵊr ai ɡru ʌp ənd faund mai fit
ðei kænt luk mi in ði ai
its laik ðer skerd əv mi
ai trai tə θiŋk əv θiŋz tə sei
laik ə ǰouk ɔr ə meməri
bət ðei dount rekəɡnaiz mi nau
in ðə lait əv dei

ai nou aim nɑt ði ounli wʌn
hu riɡrets ðə θiŋz ðeiv dən
səmtaimz ai ǰəst fil its ounli mi
hu nevər bikeim hu ðei θɔt ðeid bi
ai wiš ai kəd laiv ə litəl mɔr
luk ʌp tə ðə skai nɑt ǰəst ðə flɔr
ai fil laik mai laif s flæšiŋ bai
ənd ɔl ai kən də z wɑč ənd krai
ai mis ði er ai mis mai frendz
ai mis mai mʌðᵊr ai mis it hwen
laif wəz ə pɑrti tə bi θroun
bət ðət wəz ə miljən jiᵊrz əɡou
ə miljən jiᵊrz əɡou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!