Pronunciación Fonética Letra Video: Perfect Two Auburn

Pronunciación Fonética Letra Video de la canción y la música: Perfect Two Auburn

“Perfect Two”

Oh, oh.
Yeah, yeah[Verse 1:]
You can be the peanut butter to my jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can be the captain and I can be your first mate
You can be the chills that I feel on our first date
You can be the hero and I can be your side kick
You can be the tear that I cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when it’s stormin’
Or you can be the sun when it shines in the mornin’[Hook 1:]
Don’t know if I could ever be
Without you ‘cause boy you complete me
And in time I know that we’ll both see
That we’re all we need

[Hook 2:]
‘Cause you’re the apple to my pie (pie)
You’re the straw to my berry (berry)
You’re the smoke to my high (high)
And you’re the one I wanna marry (marry)

[Chorus:]
‘Cause you’re the one for me (for me)… cos yior de wuan fo mi for mi
And I’m the one for you (for you)… enam de wuan fo yiu for yia
You take the both of us (of us)… yiu teik de bof of as of as
And we’re the perfect two… en wuer de perfec tshuu

We’re the perfect two… wui de perfec tu
We’re the perfect two… wue de perfect tshuu
Baby me and you… beibe mi en yiu
We’re the perfect two… wuir de perfek tuu

[Verse 2:]
You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be the heart that I spill on the pages

You can be the vodka and I can be the chaser
You can be the pencil and I can be the paper
You can be as cold as the winter weather
But I don’t care as long as we’re together

[Hook 1:]
Don’t know if I could ever be
Without you ‘cause boy you complete me
And in time I know that we’ll both see
That we’re all we need

[Hook 2:]
‘Cause you’re the apple to my pie (pie)
You’re the straw to my berry (berry)
You’re the smoke to my high (high)
And you’re the one I wanna marry (marry)

[Chorus:]
‘Cause you’re the one for me (for me)
And I’m the one for you (for you)
You take the both of us (of us)
And we’re the perfect two

We’re the perfect two
We’re the perfect two
Baby me and you
We’re the perfect two (yeah)

[Bridge:]
You know that I’ll never doubt ya
And you know that I think about ya
And you know I can’t live without ya
Know (oh oh)

I love the way that you smile
And maybe in just a while
I can see me walk down the aisle
(Woah, yeah)

[Hook 2:]
‘Cause you’re the apple to my pie (pie)
You’re the straw to my berry (berry)
You’re the smoke to my high (high)
And you’re the one I wanna marry (marry)

[Chorus:]
‘Cause you’re the one for me (for me)
And I’m the one for you (for you)
You take the both of us (of us)
And we’re the perfect two (yeah)

We’re the perfect two (oh)
We’re the perfect two (oh)
Baby me and you
We’re the perfect two

Yeah, yeah

Pronunciación de Nivel Intermedio

pərfekt tu

ou, ou.
jæ, jæ

<[verse> wʌn: <]>
ju kən bi ðə pinʌt bʌtᵊr tə mai ǰeli
ju kən bi ðə bʌtᵊrflaiz ai fil in mai beli
ju kən bi ðə kæptən ənd ai kən bi jər fərst meit
ju kən bi ðə čilz ðət ai fil ɑn auər fərst deit

ju kən bi ðə hirou ənd ai kən bi jər said kik
ju kən bi ðə tir ðət ai krai if wi evᵊr split
ju kən bi ðə rein frəm ðə klaud hwen its <stormin>
ɔr ju kən bi ðə sən hwen it šainz in ðə <mornin>

<[hook> wʌn: <]>
dount nou if ai kəd evᵊr bi
wiðaut ju kəz bɔi ju kəmplit mi
ənd in taim ai nou ðət wil bouθ si
ðət wir ɔl wi nid

<[hook> tu: <]>
kəz jər ði æpəl tə mai pai pai
jər ðə strɒ tə mai beri beri
jər ðə smouk tə mai hai hai
ənd jər ðə wʌn ai wɑnə meri meri

<[chorus>: <]>
kəz jər ðə wʌn fər mi fər mi
ənd aim ðə wʌn fər ju fər ju
ju teik ðə bouθ əv əz əv əz
ənd wir ðə pərfekt tu

wir ðə pərfekt tu
wir ðə pərfekt tu
beibi mi ənd ju
wir ðə pərfekt tu

<[verse> tu: <]>
ju kən bi ðə prins ənd ai kən bi jər prinses
ju kən bi ðə swit tuθ ai kən bi ðə dentəst
ju kən bi ðə šuz ənd ai kən bi ðə leisəz
ju kən bi ðə hɑrt ðət ai spil ɑn ðə peiǰəz

ju kən bi ðə vɑdkə ənd ai kən bi ðə čeisər
ju kən bi ðə pensəl ənd ai kən bi ðə peipər
ju kən bi əz kould əz ðə wintər weðər
bət ai dount ker əz lɔŋ əz wir təɡeðər

<[hook> wʌn: <]>
dount nou if ai kəd evᵊr bi
wiðaut ju kəz bɔi ju kəmplit mi
ənd in taim ai nou ðət wil bouθ si
ðət wir ɔl wi nid

<[hook> tu: <]>
kəz jər ði æpəl tə mai pai pai
jər ðə strɒ tə mai beri beri
jər ðə smouk tə mai hai hai
ənd jər ðə wʌn ai wɑnə meri meri

<[chorus>: <]>
kəz jər ðə wʌn fər mi fər mi
ənd aim ðə wʌn fər ju fər ju
ju teik ðə bouθ əv əz əv əz
ənd wir ðə pərfekt tu

wir ðə pərfekt tu
wir ðə pərfekt tu
beibi mi ənd ju
wir ðə pərfekt tu jæ

<[bridge>: <]>
ju nou ðət ail nevər daut jɑ
ənd ju nou ðət ai θiŋk əbaut jɑ
ənd ju nou ai kænt laiv wiðaut jɑ
nou ou, ou

ai lʌv ðə wei ðət ju smail
ənd meibi in ǰəst ə wail
ai kən si mi wɑk daun ði ail
wou, jæ

<[hook> tu: <]>
kəz jər ði æpəl tə mai pai pai
jər ðə strɒ tə mai beri beri
jər ðə smouk tə mai hai hai
ənd jər ðə wʌn ai wɑnə meri meri

<[chorus>: <]>
kəz jər ðə wʌn fər mi fər mi
ənd aim ðə wʌn fər ju fər ju
ju teik ðə bouθ əv əz əv əz
ənd wir ðə pərfekt tu jæ

wir ðə pərfekt tu ou
wir ðə pərfekt tu ou
beibi mi ənd ju
wir ðə pərfekt tu

jæ, jæ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!