como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pronunciación Fonética Letra Video: You’re Still The One Shania Twain

Pronunciación Fonética Letra Video de la canción y la música: You’re Still The One Shania Twain

“You’re Still The One”

(When I first saw you, I saw love.
And the first time you touched me, I felt love.
And after all this time, you’re still the one I love.)Looks like we made it
Look how far we’ve come, my baby
We mighta took the long way
We knew we’d get there someday
They said, “I bet they’ll never make it.”
But just look at us holding on

We’re still together, still going strong(you’re still the one)… (yiu estil de wuan)
You’re still the one I run to… yiu estil de wuan a ran tu
The one that I belong to… de wuan dera bilon tshuu
You’re still the one I want for life… yiu estil de wuan a wuan fo laif
(you’re still the one)
You’re still the one that I love… yiu estil de wuan dera loov
The only one I dream of… de only wuan a dshriim oof
You’re still the one I kiss good night… yiu estil de wuan a kiss guud naiAin’t nothing better
We beat the odds together
I’m glad we didn’t listen
Look at what we would be missing

They said, “I bet they’ll never make it.”
But just look at us holding on
We’re still together still going strong

(you’re still the one)
You’re still the one I run to
The one that I belong to
You’re still the one I want for life
(you’re still the one)
You’re still the one that I love
The only one I dream of
You’re still the one I kiss good night

You’re still the one

(you’re still the one)
You’re still the one I run to
The one that I belong to
You’re still the one I want for life
(you’re still the one)
You’re still the one that I love
The only one I dream of
You’re still the one I kiss good night

I’m so glad we made it
Look how far we’ve come, my baby

Pronunciación de nivel Avanzado con símbolos IPA

 

<shanaia> tuein liriks
jər stil ðə wʌn

hwen ai fərst sɔ ju, ai sɔ lʌv.
ənd ðə fərst taim ju təčt mi, ai felt lʌv.
ənd æftər ɔl ðis taim, jər stil ðə wʌn ai lʌv.

luks laik wi meid it
luk hau fɑr wiv kəm, mai beibi
wi <mighta> tuk ðə lɔŋ wei
wi nu wid ɡet ðər sʌmde

ðei sed, ai bet ðeil nevər meik it.
bət ǰəst luk ət əz houldiŋ ɑn
wir stil təɡeðər, stil ɡouiŋ strɒŋ

jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ai rən tu
ðə wʌn ðət ai bilɔŋ tu
jər stil ðə wʌn ai wɑnt fər laif
jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ðət ai lʌv
ði ounli wʌn ai drim ʌv
jər stil ðə wʌn ai kis ɡud nait

eint nʌθiŋ betər
wi bit ði ɑdz təɡeðər
aim ɡlæd wi didənt lisən
luk ət hwʌt wi wud bi misiŋ

ðei sed, ai bet ðeil nevər meik it.
bət ǰəst luk ət əz houldiŋ ɑn
wir stil təɡeðər stil ɡouiŋ strɒŋ

jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ai rən tu
ðə wʌn ðət ai bilɔŋ tu
jər stil ðə wʌn ai wɑnt fər laif
jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ðət ai lʌv
ði ounli wʌn ai drim ʌv
jər stil ðə wʌn ai kis ɡud nait

jər stil ðə wʌn

jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ai rən tu
ðə wʌn ðət ai bilɔŋ tu
jər stil ðə wʌn ai wɑnt fər laif
jər stil ðə wʌn
jər stil ðə wʌn ðət ai lʌv
ði ounli wʌn ai drim ʌv
jər stil ðə wʌn ai kis ɡud nait

aim sou ɡlæd wi meid it
luk hau fɑr wiv kəm, mai beibi