Pronunciación Fonética Letra: When I’m Gone Eminem

Pronunciación Fonética y Letra de la canción: When I’m Gone Eminem

“When I’m Gone”

[Introduction:]
Yeah
It’s my life
My own words I guess[Verse 1:]
Have you ever loved someone so much, you’d give an arm for?
Not the expression, no, literally give an arm for?
When they know they’re your heart
And you know you were their armour
And you will destroy anyone who would try to harm her
But what happens when karma, turns right around and bites you?
And everything you stand for, turns on you to spite you?
What happens when you become the main source of her pain?
“Daddy look what I made”, Dad’s gotta go catch a plane
“Daddy where’s Mommy? I can’t find Mommy where is she?”
I don’t know go play Hailie, baby, your Daddy’s busy
Daddy’s writing a song, this song ain’t goin’ write itself
I’ll give you one underdog then you gotta swing by yourself
Then turn right around in that song and tell her you love her
And put hands on her mother, who’s a spitting image of her
That’s Slim Shady, yeah baby, Slim Shady’s crazy
Shady made me, but tonight Shady’s rocka-by-baby…[Chorus:]
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn… an wuen aym gon yias kerry on don morn
Rejoice every time you hear the sound of my voice… riyois evry taim yiu ji-ir de saun of ma vois
Just know that I’m looking down on you smiling… yias nou deram lukin daon on yiu esmailin
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain… enay diden fiil a tden so beiby don fiil no pein
Just smile back… Yias esmail bak
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I’m looking down on you smiling
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
Just smile back

[Verse 2:]
I keep having this dream, I’m pushin’ Hailie on the swing
She keeps screaming, she don’t want me to sing
“You’re making Mommy cry, why? Why is Mommy crying?”
Baby, Daddy ain’t leaving no more, “Daddy you’re lying”
“You always say that, you always say this is the last time
But you ain’t leaving no more, Daddy you’re mine”
She’s piling boxes in front of the door trying to block it
“Daddy please, Daddy don’t leave, Daddy – no stop it!”
Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket
It’s got a picture, “This’ll keep you safe Daddy, take it witcha”
I look up, it’s just me standing in the mirror
These fucking walls must be talking, cause man I can hear ‘em
They’re saying “You’ve got one more chance to do right” – and it’s tonight
Now go out there and show ‘em that you love ‘em before it’s too late
And just as I go to walk out of my bedroom door
It turns to a stage, they’re gone, and this spotlight is on
And I’m singing…

[Chorus:]
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I’m looking down on you smiling
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
Just smile back
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I’m looking down on you smiling
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
Just smile back…

[Verse 3:]
Sixty thousand people, all jumping out their seat
The curtain closes, they’re throwing roses at my feet
I take a bow and thank you all for coming out
They’re screaming so loud, I take one last look at the crowd
I glance down, I don’t believe what I’m seeing
“Daddy it’s me, Help Mommy, her wrists are bleeding”
But baby we’re in Sweden, how did you get to Sweden?
“I followed you Daddy, you told me that you weren’t leavin’
“You lied to me Dad, and now you make Mommy sad
“And I bought you this coin, it says ‘Number One Dad’
“That’s all I wanted, I just want to give you this coin”
“I get the point – fine, me and Mommy are going”
But baby wait, “it’s too late Dad, you made your choice
“Now go up there and show ‘em that you love ‘em more than us”
That’s what they want, they want you Marshall
They keep… screamin’ your name
It’s no wonder you can’t go to sleep, just take another pill
Yeah, I bet you you will. You rap about it, yeah, word, k-keep it real
I hear applause, all this time I couldn’t see
How could it be, that the curtain is closing on me
I turn around, find a gun on the ground, cock it
Put it to my brain, scream “Die Shady!” and pop it
The sky darkens, my life flashes, the plane that I was
Supposed to be on crashes and burns to ashes
That’s when I wake up, alarm clock’s ringin’, there’s birds singin’
It’s spring and Hailie’s outside swinging, I walk right up to Kim and kiss her
Tell her I miss her, Hailie just smiles and winks at her little sister
Almost as if to say

[Chorus/Outro:]
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I’m looking down on you smiling
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
Just smile back
And when I’m gone, just carry on, don’t mourn
Rejoice every time you hear the sound of my voice
Just know that I’m looking down on you smiling
And I didn’t feel a thing, So baby don’t feel no pain
Just smile back…

[Curtains closing and sounds of clapping]

Pronunciación de Nivel Intermedio

hwen aim ɡɒn

<[introduction>: <]>
jæ…
its mai laif…
mai oun wərdz ai ɡes…

<[verse> wʌn: <]>
həv ju evᵊr lʌvd sʌmwən sou mʌč, jud ɡiv ən ɑrm fɔr?
nɑt ði iksprešən, nou, litərəli ɡiv ən ɑrm fɔr?
hwen ðei nou ðer jər hɑrt
ənd ju nou ju wər ðer ɑrmər
ənd ju wəl dəstrɔi eniwʌn hu wud trai tə hɑrm hər
bət hwʌt hæpənz hwen kɑrmə, tərnz rait əraund ənd baits ju?
ənd evriθiŋ ju stænd fɔr, tərnz ɑn ju tə spait ju?
hwʌt hæpənz hwen ju bikʌm ðə mein sɔrs əv hər pein?
dædi luk hwʌt ai meid, dædz ɡɑtə ɡou kæč ə plein
dædi werz mɑmi? ai kænt faind mɑmi hweᵊr z ši?
ai dount nou ɡou plei <hailie>, beibi, jər dædiz bizi
dædiz raitiŋ ə sɒŋ, ðis sɒŋ eint ɡɔin rait ətself
ail ɡiv ju wʌn ʌndərdɔɡ ðen ju ɡɑtə swiŋ bai jərself
ðen tərn rait əraund in ðət sɒŋ ənd tel hər ju lʌv hər
ənd put hændz ɑn hər mʌðᵊr, huz ə spitiŋ iməǰ əv hər
ðæts slim šeidi, jæ beibi, slim šeidiiz kreizi
šeidi meid mi, bət tənait šeidiiz <rocka-by-baby>…

<[chorus>: <]>
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk…

<[verse> tu: <]>
ai kip hæviŋ ðis drim, aim <pushin> <hailie> ɑn ðə swiŋ
ši kips skrimiŋ, ši dount wɑnt mi tə siŋ
jər meikiŋ mɑmi krai, wai? wai z mɑmi kraiiŋ?
beibi, dædi eint liviŋ nou mɔr, dædi jər laiiŋ
ju ɔlweiz sei ðæt, ju ɔlweiz sei ðis iz ðə læst taim
bət ju eint liviŋ nou mɔr, dædi jər main
šiz pailiŋ bɑksəz in frənt əv ðə dɔr traiiŋ tə blɑk it
dædi pliz, dædi dount liv, dædi nou stɑp it!
ɡouz in hər pɑkət, pulz aut ə taini nekləs lɒkit
its ɡɑt ə pikčər, ðisəl kip ju seif dædi, teik it <witcha>
ai luk ʌp, its ǰəst mi stændiŋ in ðə mirər
ðiz fʌkiŋ wɒlz məst bi tɔkiŋ, kəz mæn ai kən hir <em>
ðer seiiŋ juv ɡɑt wʌn mɔr čæns tə də rait ənd its tənait
nau ɡou aut ðər ənd šou <em> ðət ju lʌv <em> bifɔr its tu leit
ənd ǰəst əz ai ɡou tə wɑk aut əv mai bedrum dɔr
it tərnz tə ə steiǰ, ðer ɡɒn, ənd ðis spɑtlait s ɑn
ənd aim siŋiŋ…

<[chorus>: <]>
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk…

<[verse> θri: <]>
siksti θauzənd pipəl, ɔl ǰʌmpiŋ aut ðer sit
ðə kərtən klouziz, ðer θrouiŋ rouziz ət mai fit
ai teik ə bau ənd θæŋk ju ɔl fər kʌmiŋ aut
ðer skrimiŋ sou laud, ai teik wʌn læst luk ət ðə kraud
ai ɡlæns daun, ai dount bəliv hwʌt aim siiŋ
dædi its mi, help mɑmi, hər rists ər blidiŋ
bət beibi wir in swidən, hau did ju ɡet tə swidən?
ai fɒloud ju dædi, ju tould mi ðət ju wərənt <leavin>
ju laid tə mi dæd, ənd nau ju meik mɑmi sæd
ənd ai bɔt ju ðis kɔin, it sez nʌmbᵊr wʌn dæd
ðæts ɔl ai wɒntəd, ai ǰəst wɑnt tə ɡiv ju ðis kɔin
ai ɡet ðə pɔint fain, mi ənd mɑmi ər ɡouiŋ
bət beibi weit, its tu leit dæd, ju meid jər čɔis
nau ɡou ʌp ðər ənd šou <em> ðət ju lʌv <em> mɔr ðən əz
ðæts hwʌt ðei wɑnt, ðei wɑnt ju mɑršəl
ðei kip… <screamin> jər neim
its nou wʌndər ju kænt ɡou tə slip, ǰəst teik ənʌðᵊr pil
jæ, ai bet ju ju wil. ju ræp əbaut it, jæ, wərd, <k-keep> it riəl
ai hir əplɒz, ɔl ðis taim ai kudənt si
hau kəd it bi, ðət ðə kərtən z klouziŋ ɑn mi
ai tərn əraund, faind ə ɡən ɑn ðə ɡraund, kɑk it
put it tə mai brein, skrim dai šeidi! ənd pɑp it
ðə skai dɑrkənz, mai laif flæšəz, ðə plein ðət ai wʌz
səpouzd tə bi ɑn kræšəz ənd bərnz tə æšəz
ðæts hwen ai weik ʌp, əlɑrm klɑks <ringin>, ðerz bərdz <singin>
its spriŋ ənd <hailie>iz autsaid swiŋiŋ, ai wɑk rait ʌp tə kim ənd kis hər
tel hər ai mis hər, <hailie> ǰəst smailz ənd wiŋks ət hər litəl sistər
ɔlmoust əz if tə sei

<[chorus> <outro>: <]>
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk
ənd hwen aim ɡɒn, ǰəst kæri ɑn, dount mɔrn
riǰɔis evri taim ju hir ðə saund əv mai vɔis
ǰəst nou ðət aim lukiŋ daun ɑn ju smailiŋ
ənd ai didənt fil ə θiŋ, sou beibi dount fil nou pein
ǰəst smail bæk…

<[curtains> klouziŋ ənd saundz əv <clapping]>

 

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!