Pronunciación Letra: I Won’t Give Up Jason Mraz

Pronunciación Letra Video de la cancion: I Won’t Give Up Jason Mraz

“I Won’t Give Up”

When I look into your eyes
It’s like watching the night sky
Or a beautiful sunrise
Well, there’s so much they hold
And just like them old stars
I see that you’ve come so far
To be right where you are
How old is your soul?Well, I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking upAnd when you’re needing your space
To do some navigating
I’ll be here patiently waiting
To see what you find’Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We’ve got a lot to learn
God knows we’re worth it
No, I won’t give up

I don’t wanna be someone who walks away so easily
I’m here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got, yeah, we got a lot at stake
And in the end, you’re still my friend at least we did intend
For us to work we didn’t break, we didn’t burn
We had to learn how to bend without the world caving in
I had to learn what I’ve got, and what I’m not, and who I am

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up, I’m still looking up.

Well, I won’t give up on us (no I’m not giving up)
God knows I’m tough enough (I am tough, I am loved)
We’ve got a lot to learn (we’re alive, we are loved)
God knows we’re worth it (and we’re worth it)

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love
I’m still looking up


Jason Mraz – I Won´t Give Up

Guen ai luk entu yor… ays,
Ets láik guatcheng de náit skay,
Or a biurifol sanráis,
Ders sou mach dey jould.

End yast láik dem ould stars,
Ai síi dad yub kam sou far,
Tu bi ráit guer iu ar,
Jáu ould es yor soul?

Coro:
Ai guont geb ap, on as,
iben ef de skaes, get, ruaf,
Am gibeng iu ol… ma lov
Am stél lukeng ap.

End guen yor nireng yor speis,
Tu dú som nevegeireng…
Áel bi der péishion gueireng,
Tu síi guat iu fáind.

Kas iben de stars dey, born
Som iben fol tu de erdf,
Guid gat a lat, tu lorn,
Gad nous guer guordet,
No, Ai guont geb op…

Ai dont guana bi somguan
Ju guolks oguey sou izeley,
Am jier tu stey
end méik de defrend dad ai ken meik.

Aur defrends dey du a lat tu tishas,
Jau tu iyusd, tuls end gelf gui gat?
Ye gui gat a lat at stéit.

End en de end,
Yor stel may frends at lest gui did
Entend for as tu guork,
Gui jad tu ler, jau tu bend,
Guedaut de guorld, kéiveng en

Ai jad tu lern, gat avf gat,
end guat am nat,
End ju ai em…

(Coro)

stél lukeng ap.

Ai guont geb ap, on as,
Gad nous am tof, ji, nous
Gui gara láif, tu, lern
Gad guer guord et,

(coro)

#Pronunciación de la Canción

ǰeisən mræz liriks
ai wount ɡiv ʌp
hwen ai luk intu jər aiz
its laik wɑčiŋ ðə nait skai
ɔr ə bjutəfəl sʌnraiz
wel, ðerz sou mʌč ðei hould
ənd ǰəst laik ðəm ould stɑrz
ai si ðət juv kəm sou fɑr
tə bi rait hweᵊr ju ɑr
hau ould z jər soul?
wel, ai wount ɡiv ʌp ɑn əz
ivən if ðə skaiz ɡet rəf
aim ɡiviŋ ju ɔl mai lʌv
aim stil lukiŋ ʌp
ənd hwen jər nidiŋ jər speis
tə də səm nævəɡetiŋ
ail bi hiər peišəntli weitiŋ
tə si hwʌt ju faind
kəz ivən ðə stɑrz ðei bərn
səm ivən fɑl tə ðə ərθ
wiv ɡɑt ə lɑt tə lərn
ɡɑd nouz wir wərθ it
nou, ai wount ɡiv ʌp
ai dount wɑnə bi sʌmwən hu wɑks əwei sou izəli
aim hiər tə stei ənd meik ðə difərəns ðət ai kən meik
auər difərənsəz ðei də ə lɑt tə tič əz hau tə juz
ðə tulz ənd ɡifts wi ɡɑt, jæ, wi ɡɑt ə lɑt ət steik
ənd in ði end, jər stil mai frend ət list wi did intend
fər əz tə wərk wi didənt breik, wi didənt bərn
wi həd tə lərn hau tə bend wiðaut ðə wərld keiviŋ in
ai həd tə lərn hwʌt aiv ɡɑt, ənd hwʌt aim nɑt, ənd hu ai æm
ai wount ɡiv ʌp ɑn əz
ivən if ðə skaiz ɡet rəf
aim ɡiviŋ ju ɔl mai lʌv
aim stil lukiŋ ʌp, aim stil lukiŋ ʌp.
wel, ai wount ɡiv ʌp ɑn əz nou aim nɑt ɡiviŋ ʌp
ɡɑd nouz aim təf ənəf ai əm təf, ai əm lʌvd
wiv ɡɑt ə lɑt tə lərn wir əlaiv, wi ər lʌvd
ɡɑd nouz wir wərθ it ənd wir wərθ it
ai wount ɡiv ʌp ɑn əz
ivən if ðə skaiz ɡet rəf
aim ɡiviŋ ju ɔl mai lʌv
aim stil lukiŋ ʌp
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!