Pronunciación Letra: New Romantics Taylor Swift

Pronunciación Letra Video de la cancion: New Romantics Taylor Swift

“New Romantics”

We’re all bored, we’re all so tired of everything
We wait for trains that just aren’t coming
We show off our different scarlet letters—
Trust me, mine is betterWe’re so young but we’re on the road to ruin
We play dumb but we know exactly what we’re doing
We cry tears of mascara in the bathroom
Honey, life is just a classroom’Cause, baby, I could build a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day is like a battle
But every night with us is like a dreamBaby, we’re the new romantics
Come on, come along with me
Heart break is the national anthem
We sing it proudly
We are too busy dancing
To get knocked off our feet
Baby, we’re the new romantics
The best people in life are free

We’re all here, the lights and noise are blinding
We hang back, it’s all in the timing
It’s poker, he can’t see it in my face
But I’m about to play my Ace

We need love, but all we want is danger
We team up then switch sides like a record changer
The rumors are terrible and cruel
But, honey, most of them are true

‘Cause, baby, I could build a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day is like a battle
But every night with us is like a dream

Baby, we’re the new romantics
Come on, come along with me
Heart break is the national anthem
We sing it proudly
We are too busy dancing
To get knocked off our feet
Baby, we’re the new romantics
The best people in life are free

http://www.pronunciaciones.com/pronunciacion-letra-new-romantics-taylor-swift/

So come on, come along with me
The best people in life are free

Please take my hand and
Please take me dancing and
Please leave me stranded,
It’s so romantic

‘Cause, baby, I could build a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day is like a battle
But every night with us is like a dream

‘Cause, baby, I could build a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day is like a battle
But every night with us is like a dream

Baby, we’re the new romantics
Come on, come along with me
Heart break is the national anthem
We sing it proudly
We are too busy dancing
To get knocked off our feet
Baby, we’re the new romantics
The best people in life are free


Taylor Swift – New Romantics

Guer ol bord
Guer ol sou taerd avf everydeng
Gui gueit for treins dad yast arent kameng
Gui shou avf aor defrend skarlet lerers
Truast mi main es bedar.

Gui sou yang dad guer on de run tu raen
Gui yang damb
Bat gui nou exak-tle uat guer dueng
Gui kruay tirs
Avf mascara en de bad-ruum
Jany laif is yast a klasruum.

http://www.pronunciaciones.com/pronunciacion-letra-new-romantics-taylor-swift/

Coro:
Kas beibe ai kood bueld a kasol….
Aut avf ol de brueiks dey druu at mi…
End evry dey ets laik barol…
Bat evry nait gued as es laik a druim,
Beibe guer de nuu roumenteks,
Komon, komon along gued mi,
Jart bruik es de nachenol ántom
Gui seng et praud-li
Gui ar tuu basy denseng,
Tu get naked abf aor fit,
Beibe guer de nuu roumenteks,
De best pipol en laif ar frui.

Guer ol jier,
De laits end nouis ar blendeng
Gui jeng bak
Ets ol en taimeng
Ets paker, ji kent sii en may feis
Bat am abaub tu pley may ais
Gui nid lov,
Bat ol gui guont et deinchor
Gui tiim ap end suich saeds
laik a ruekord cheinger,
De roumars, ar terrible end kruel
Bat jany most avf dem ar truu.

(Coro)

Oh!
Sou Komon, komon aloung gued mi
De best pipol en laif ar frui.

Plis teik may jend
End plis teik mi denseng
End plis liv mi stuended ets sou
Roumentek (ets sou roumentek)

Kas beibe ai kood bueld a kasol….
Aut avf ol de brueiks dey druu at mi…
(At mi)
End evry dey ets laik barol… (oh)
Bat evry nait gued as es laik a druim,
(Laik a druim)

 

Pronunciación de Nivel Intermedio

nu romæntiks

wir ɔl bɔrd, wir ɔl sou taiərd əv evriθiŋ
wi weit fər treinz ðət ǰəst ɑrənt kʌmiŋ
wi šou ɒf auər difərənt skɑrlət letərz
trəst mi, main z betər

wir sou jəŋ bət wir ɑn ðə roud tə ruən
wi plei dəm bət wi nou igzæktli hwʌt wir duiŋ
wi krai tirz əv mæskerə in ðə bæθrum
hʌni, laif s ǰəst ə klæsrum

kəz, beibi, ai kəd bild ə kæsəl
aut əv ɔl ðə briks ðei θru ət mi
ənd evri dei z laik ə bætəl
bət evri nait wiθ əz iz laik ə drim

beibi, wir ðə nu romæntiks
kəm ɑn, kəm əlɔŋ wiθ mi
hɑrt breik s ðə næšənəl ænθəm
wi siŋ it praudli
wi ər tu bizi dænsiŋ
tə ɡet nɑkt ɒf auər fit
beibi, wir ðə nu romæntiks
ðə best pipəl in laif ər fri

wir ɔl hiər, ðə laits ənd nɔiz ər blaindiŋ
wi hæŋ bæk, its ɔl in ðə taimiŋ
its poukə, hi kænt si it in mai feis
bət aim əbaut tə plei mai eis

wi nid lʌv, bət ɔl wi wɑnt s deinǰər
wi tim ʌp ðen swič saidz laik ə rəkɔrd čeinǰər
ðə rumərz ər terəbəl ənd kruəl
bʌt, hʌni, moust əv ðəm ər tru

kəz, beibi, ai kəd bild ə kæsəl
aut əv ɔl ðə briks ðei θru ət mi
ənd evri dei z laik ə bætəl
bət evri nait wiθ əz iz laik ə drim

beibi, wir ðə nu romæntiks
kəm ɑn, kəm əlɔŋ wiθ mi
hɑrt breik s ðə næšənəl ænθəm
wi siŋ it praudli
wi ər tu bizi dænsiŋ
tə ɡet nɑkt ɒf auər fit
beibi, wir ðə nu romæntiks
ðə best pipəl in laif ər fri

sou kəm ɑn, kəm əlɔŋ wiθ mi
ðə best pipəl in laif ər fri

pliz teik mai hænd ænd
pliz teik mi dænsiŋ ænd
pliz liv mi strændəd,
its sou romæntik

kəz, beibi, ai kəd bild ə kæsəl
aut əv ɔl ðə briks ðei θru ət mi
ənd evri dei z laik ə bætəl
bət evri nait wiθ əz iz laik ə drim

kəz, beibi, ai kəd bild ə kæsəl
aut əv ɔl ðə briks ðei θru ət mi
ənd evri dei z laik ə bætəl
bət evri nait wiθ əz iz laik ə drim

beibi, wir ðə nu romæntiks
kəm ɑn, kəm əlɔŋ wiθ mi
hɑrt breik s ðə næšənəl ænθəm
wi siŋ it praudli
wi ər tu bizi dænsiŋ
tə ɡet nɑkt ɒf auər fit
beibi, wir ðə nu romæntiks
ðə best pipəl in laif ər fri

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!