Pronunciación Letra Video de la cancion: The Nights Avicii

“The Nights”

Hey, once upon a younger year
When all our shadows disappeared
The animals inside came out to play
Hey, went face to face with all our fears
Learned our lessons through the tears
Made memories we knew would never fadeOne day my father—he told me,
“Son, don’t let it slip away.”
He took me in his arms, I heard him say,”When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you’re afraid.”

He said, “One day you’ll leave this world behind
So live a life you will remember.”
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

[Instrumental]

When thunder clouds start pouring down
Light a fire they can’t put out
Carve your name into those shining stars
He said, “Go venture far beyond these shores.
Don’t forsake this life of yours.
I’ll guide you home no matter where you are.”

One day my father—he told me,
“Son, don’t let it slip away.”
When I was just a kid I heard him say,

“When you get older
Your wild heart will live for younger days
Think of me if ever you’re afraid.”

He said, “One day you’ll leave this world behind
So live a life you will remember.”
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me

These are the nights that never die
My father told me
Hey, hey


Avicii – The nights

Hey, uans apan a yanyer yir
Guen ol aor shadoos disapier
De enemols ensaed keim aut tu pley.
Hey, gue feis tu feis gued ol aor firs
Lerned aor lisens drou de tirs
Meid memories gui niu guould never feid.

Coro:
Uan dey may fador, ji told mi
San, dont leret slip oguey
Ji tuuk mi en jes arms,
Ai jird jem sey,
Guen yu get ouldor
Yor gueld jart guel lev for yanger gueys
Zengk avf mi ef ever yor afreid
Ji seed, uan dey yul liv des guorld bijaind
Sou liv a laif yu guel rimember
May fader tould mi guen ai guos yast a cheld
Dis ar de naits dad never dae
May fader told mi.

Guen zander klauds start poureng daun
Lait a faer dey kent pot aut
Carve yor neim entu dous shaineng stars
Ji see, gou venture far biyeond de shours,
Dont forseik des laif avf yors
Ael guaed yu joum nou maror guer yu ar.

(Coro)

Dis ar de naits dad never dae
May fatder tol’ mi

#Pronunciación de la Canción

ðə naits <<> <b>>
<<div>hey>, wəns əpɑn ə jʌŋɡər jiᵊr
hwen ɔl auər šædouz disəpird
ði ænəməlz insaid keim aut tə plei
hei, went feis tə feis wiθ ɔl auər firz
lərnd auər lesənz θru ðə tirz
meid meməriz wi nu wud nevər <fadeone> dei mai fɑðᵊr hi tould mi,
sən, dount let it slip əwei.
hi tuk mi in iz ɑrmz, ai hərd im sei,
hwen ju ɡet ouldə
jər waild hɑrt wəl laiv fər jʌŋɡər deiz
θiŋk əv mi if evᵊr jər əfreid.
hi sed, wʌn dei jul liv ðis wərld bəhaind
sou laiv ə laif ju wəl rəmembər.
mai fɑðᵊr tould mi hwen ai wəz ǰəst ə čaild
ðiz ər ðə naits ðət nevər dai
mai fɑðᵊr tould mi
<<i>[instrumental]<> <i>>
hwen θʌndər klaudz stɑrt pɔriŋ daun
lait ə faiər ðei kænt put aut
kɑrv jər neim intu ðouz šainiŋ stɑrz
hi sed, ɡou venčər fɑr biɑnd ðiz šɔrz.
dount fərseik ðis laif əv jurz.
ail ɡaid ju houm nou mætər hweᵊr ju ɑr.
wʌn dei mai fɑðᵊr hi tould mi,
sən, dount let it slip əwei.
hwen ai wəz ǰəst ə kid ai hərd im sei,
hwen ju ɡet ouldə
jər waild hɑrt wəl laiv fər jʌŋɡər deiz
θiŋk əv mi if evᵊr jər əfreid.
hi sed, wʌn dei jul liv ðis wərld bəhaind
sou laiv ə laif ju wəl rəmembər.
mai fɑðᵊr tould mi hwen ai wəz ǰəst ə čaild
ðiz ər ðə naits ðət nevər dai
mai fɑðᵊr tould mi
ðiz ər ðə naits ðət nevər dai
mai fɑðᵊr tould mi
hei, hei