aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Lil Xan – Betrayed-Pronunciación Letra Traducción

Lil Xan – Betrayed-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Lil Xan Lyrics
“Betrayed”

Pop the trunk I open up I sold my soul for a good price
Outta’ sight, and my hoe got talent right
Whole squad ran through that shit yikes
What can I say I’m a business man I did my business damn
But ‘Imma bend it down and I’mma lick her up, then dick her down
She gon’ turn around then I’m gon’ kick her out
She gon’ talk that shit but say
How you make it up, how you fake a love?
Holy son, I was the chosen I’m sippen’ out the grail, she don’t kiss and tell
She keep my wishes well I don’t need her, well
How my enemy a friend of me?
Why ya’ll feed off of my energy, like I ain’t dead yet
Higher entity foreign bitch that thinks she into me whip a foreign very viciously
Why these dudes wanna take pics with me?
She said she gay but still into me, said she gay but still into me
Said she hate that I’m in the streets
And I said I hate that I’m in the streets
I wanna blow up and make history
Said she hate my Insta feed

Xans don’t make you
Xans gon’ take you
Xans gon’ fake you
Xans gon’ betray you
Xans don’t make you
Xans gon’ take you
Xans gon’ fake you
Xans gon’ betray you

And her pussy tastes like skittles, what?
Yeah, ayy, and you can really taste the rainbow, what? (hah, no)
Yo’ bitch just like a crayola (what, ayy)
You can draw her on the table, flip her like some yola
Heart shaped kisses
I really miss my mistress
666, evil bitches want my mentions
Heart shaped kisses
I really miss my mistress
And it’s 666, evil bitches want my mentions

Xans don’t make you
Xans gon’ take you
Xans gon’ fake you
Xans gon’ betray you
Xans don’t make you
Xans gon’ take you
Xans gon’ fake you
Xans gon’ betray you
Xans gon’ fake you
Xans gon’ betray you
Xans gon’ take you
Xans gon’ betray you
Xans gon’ take you
Xans gon’ take you
What aye, what aye
Xans gon’ take you, xans gon’ take you
Xans gon’
Xans’ gon take you
Xans’ gon take you

#Pronunciación de la Canción

lil <xan> liriks
bətreid
pɑp ðə trəŋk ai oupən ʌp ai sould mai soul fər ə ɡud prais
utə sait, ənd mai hou ɡɑt tælənt rait
houl skwɑd ræn θru ðət šit <yikes>
hwʌt kən ai sei aim ə biznəs mæn ai did mai biznəs dæm
bət <imma> bend it daun ənd <imma> lik hər ʌp, ðen dik hər daun
ši <gon> tərn əraund ðen aim <gon> kik hər aut
ši <gon> tɔk ðət šit bət sei
hau ju meik it ʌp, hau ju feik ə lʌv?
houli sən, ai wəz ðə čouzən aim <sippen> aut ðə ɡreil, ši dount kis ənd tel
ši kip mai wišəz wel ai dount nid hər, wel
hau mai enəmi ə frend əv mi?
wai jɑl fid ɒf əv mai enərǰi, laik ai eint ded jet
haiər entəti fɔrən bič ðət θiŋks ši intu mi wip ə fɔrən veri višəsli
wai ðiz djudz wɑnə teik <pics> wiθ mi?
ši sed ši ɡei bət stil intu mi, sed ši ɡei bət stil intu mi
sed ši heit ðət aim in ðə strits
ənd ai sed ai heit ðət aim in ðə strits
ai wɑnə blou ʌp ənd meik histᵊri
sed ši heit mai <insta> fid
<xans> dount meik ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> feik ju
<xans> <gon> bətrei ju
<xans> dount meik ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> feik ju
<xans> <gon> bətrei ju
ənd hər pusi teists laik skitəlz, hwʌt?
jæ, <ayy>, ənd ju kən rili teist ðə reinbou, hwʌt? hɑ, nou
<yo> bič ǰəst laik ə <crayola> hwʌt, <ayy>
ju kən drɒ hər ɑn ðə teibəl, flip hər laik səm jolə
hɑrt šeipt kisəz
ai rili mis mai mistrəs
siks hʌndrəd siksti siks, ivəl bičəz wɑnt mai menšənz
hɑrt šeipt kisəz
ai rili mis mai mistrəs
ənd its siks hʌndrəd siksti siks, ivəl bičəz wɑnt mai menšənz
<xans> dount meik ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> feik ju
<xans> <gon> bətrei ju
<xans> dount meik ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> feik ju
<xans> <gon> bətrei ju
<xans> <gon> feik ju
<xans> <gon> bətrei ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> bətrei ju
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> teik ju
hwʌt ai, hwʌt ai
<xans> <gon> teik ju, <xans> <gon> teik ju
<xans> <gon>
<xans> <gon> teik ju
<xans> <gon> teik ju
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!