guitar-skull-pronunciaciones

Pronunciación, Letra y Video original de: Still Loving You de Scorpions

Pronunciación, Letra y Video original de: Still Loving You de Scorpions

 

 

“Still Loving You”

Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be thereI’ll fight, babe, I’ll fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be thereIf we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can’t get through
Is there really no chance
To start once again
I’m loving you

Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn’t be thrown away
I will be there, I will be there

If we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can’t get through
Is there really no chance
To start once again

If we’d go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes, I’ve hurt your pride, and I know
What you’ve been through
You should give me a chance
This can’t be the end
I’m still loving you
I’m still loving you, I need your love
I’m still loving you

Scorpions – Still Loving You

Taim, et nids taim tu uin bak yor lov agen
ay guel bi der, ay guel bi der
lov, onli lov ken bruéing bak yor lov somdey
ay guel bi der, ay guel bi der.

fait, bebi, al fait tu guin bak yor lov agen
ay guel bi der, ay guel bi der
lov, onli lov ken breik daun de guol somdey
ay guel bi der, ay guel bi der.

Coro:
Ef gui gou agen ol de uey from de start
ay guld truáy tu cheinch de dengs dat kiled aur lov
yor praid jas built a guol,
sou strong dat ay kent get truág
es der rili no chans tu start ouans agen?

Am loveng yu,
truáy, beybi, truáy tu trast en may lov agen
ay guel bi der, ay guel bi der
lov, aor lov yast shuldont bi droun aguey
ay guel bi der, ay guel bi der.

(Coro)

Ef gued gou agen, ol de uey from de start
ay guld truáy tu cheinch de dengs dat kiled aur lov
yes, aiv jart yor praid, ént ay nou uat yuv bin truág
yu shuld guiv mi a chans, des kent bi de end.

am stel loveng yu
am stel loveng yu
am stel loveng yu
ay nid yor lov

am stel loveng yu
stel loveng yu, beybi
stel loveng yu
ay nid yor lov

am stil lovin yiu
ay nid yor lov
am stel loveng yu
ay nid yor lov
ay nid yor lov

#Pronunciación de la Canción

skɔrpiənz liriks
stil lʌviŋ ju
lʌv ət fərst stiŋ vəržən
taim, it nidz taim tə win bæk jər lʌv əɡen
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
lʌv, ounli lʌv kən briŋ bæk jər lʌv sʌmde
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
fait, beib, ail fait tə win bæk jər lʌv əɡen
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
lʌv, ounli lʌv kən briŋ daun ðə wɒl sʌmde
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
if wi ɡou əɡen ɔl ðə wei frəm ðə stɑrt
ai wud trai tə čeinǰ ðə θiŋz ðət kild auər lʌv
jər praid həz bilt ə wɒl, sou strɒŋ ðət ai kænt ɡet θru
iz ðər rili nou čæns tə stɑrt wəns əɡen? aim lʌviŋ ju
trai, beibi, trai tə trəst in mai lʌv əɡen
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
lʌv, auər lʌv ǰəst šudənt bi θroun əwei
ai wəl bi ðer, ai wəl bi ðer
if wid ɡou əɡen, ɔl ðə wei frəm ðə stɑrt
ai wud trai tə čeinǰ ðə θiŋz ðət kild auər lʌv
jər praid həz bilt ə wɒl, sou strɒŋ ðət ai kænt ɡet θru
iz ðər rili nou čæns tə stɑrt wəns əɡen?
if wid ɡou əɡen, ɔl ðə wei frəm ðə stɑrt
ai wud trai tə čeinǰ ðə θiŋz ðət kild auər lʌv
jes, aiv hərt jər praid, ənd ai nou hwʌt juv bin θru
ju šəd ɡiv mi ə čæns, ðis kænt bi ði end
aim stil lʌviŋ ju
aim stil lʌviŋ ju
aim stil lʌviŋ ju
ai nid jər lʌv
aim stil lʌviŋ ju
stil lʌviŋ ju, beibi
stil lʌviŋ ju
ai nid jər lʌv
stil lʌviŋ ju
ai nid jər lʌv, ou
stil lʌviŋ ju
ai nid jər lʌv, ou
ai nid jər lʌv
ai nid jər lʌv…
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.