como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Pronunciación y Letra: Black Magic de Little Mix

Aprender la letra y a cantar en inglés con la pronunciación: Black Magic de Little Mix

 

All the girls on the block knocking at my door!
Wanna know what it is make the boys want more![Perrie:]
Is your lover playing on your side?
Said he loves you,
But he ain’t got time.
Here’s the answer.
Come and get it
At a knocked down price.Hey!

[Jade:]
Full of honey,
Just to make him sweet.
Crystal balling,
Just to help him see
What he’s been missing.
So come and get it,
While you’ve still got time.

Hey!

[Leigh-Anne:]
Get your boy on his knees
And repeat after me, say

[All:]
Take a sip of my secret potion,
I’ll make you fall in love.
For a spell that can’t be broken,
One drop should be enough.
Boy, you belong to me,
I got the recipe
And it’s called black magic
(and it’s called black magic)

Take a sip of my secret potion,
One taste and you’ll be mine.
It’s a spell that can’t be broken
It’ll keep you up all night
Boy, you belong to me,
I got the recipe
And it’s called black magic
(and it’s called black magic)

[Jesy:]
If you’re lookin’ for Mr. Right,
Need that magic
To change him over night.
Here’s the answer.
Come and get it,
While you’ve still got time.

Hey!

[Leigh-Anne:]
Get your boy on his knees
And repeat after me, say

[All:]
Take a sip of my secret potion,
I’ll make you fall in love.
For a spell that can’t be broken,
One drop should be enough.
Boy, you belong to me,
I got the recipe
And it’s called black magic
(and it’s called black magic)

Take a sip of my secret potion,
One taste and you’ll be mine.
It’s a spell that can’t be broken
It’ll keep you up all night
Boy, you belong to me,
I got the recipe
And it’s called black magic
(and it’s called black magic)

[Leigh-Anne:]
All the girls on the block knockin’ at my door!
(I got the recipe)
Wanna know what it is make the boys want more!
(now you belong to me) [2x]

[Leigh-Anne:]
Take a sip from my secret potion,
I’ll make you fall in love.
For a spell that can’t be broken,
One drop should be enough.
Boy, you belong to me (hey!)
I got the recipe.
And it’s called (black magic), and it’s called, and it’s called black magic!

[All:]
Take a sip of my secret potion,
One taste and you’ll be mine.
It’s a spell that can’t be broken
It’ll keep you up all night
Boy, you belong to me (belong to me)
I got the recipe
And it’s called black magic
(and it’s called black magic)

Falling in love (hey!) [8x]

[Jade:]
Magic!

#Pronunciación de Nivel Básico

Ol de gorls on de blak nouk-eng at may dor,
Uana nou uat et is meik de boes guont mor.

Es yor lavar
Pleyeng on yor seed
Seed ji loves yia
Bat ji eint gat taim
Jirs de ensar
Komend geret
At a naked daun pruaes.

Fol avf jany,
Yast tu meik jem suit
Krestol baulen
Yast tu jelp jem sii uat jis been meseng,
Sou kam end geret
Guael yu stel gat taim.

Hey!
Get yor boe on jis nis
end ruepit mi after mi sey.

Coro:
Teika sep avf may sikret pousheon
Ael meikiu fol en lov,
For a spel dad kent bi brouken
Uan druap should bi inaf,
Boe yu belong tu mi
Ai gat de ruesepi
End ets koled blak mayik
(End ets koled blak mayik)
Teik a sep avf may sikret pousheon,
Uan teist end yul bi main,
Ets a spel dad kent bi brouken,
Etl kip yu ap ol nait,
Boe yu belong tu mi
Ai gat de ruesepi,
End ets koled blak mayik
(End ets koled blak mayik)

Ef yor lukeng,
For Mr. Ruait,
Nid dad mayik,
Tu cheinsh jem ouvernait
Jirs de ensar,
Sou kam end geret
Guael yu stel gat taim.

Hey!
Get yor boe on jis nis
end ruepit mi after mi sey.

(Coro)

Repetir: [x2]
Ol de gorls on de blak nouk-eng at may dor
(ai gara de ruesepi)
Uana nou uat et es meik de boes guont mor
(nau yu belong tu mi)

(Coro)

Foleng, en lov
Foleng, en lov hey
Foleng, en lov
Foleng, en lov hey
Foleng, en lov
Foleng, en lov hey
Foleng, en lov
Foleng, en lov hey
Mayik.

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ɔl ðə ɡərlz ɑn ðə blɑk nɑkiŋ ət mai dɔr!
wɑnə nou hwʌt it s meik ðə bɔiz wɑnt mɔr! <[perrie>: <]>
iz jər lʌvᵊr pleiiŋ ɑn jər said?
sed hi lʌvz ju,
bət hi eint ɡɑt taim.
hiərz ði ænsər.
kəm ənd ɡet it
ət ə nɑkt daun prais.

hei!

<[jade>: <]>
ful əv hʌni,
ǰəst tə meik im swit.
kristəl bɒliŋ,
ǰəst tə help im si
hwʌt hiz bin misiŋ.
sou kəm ənd ɡet it,
wail juv stil ɡɑt taim.

hei!

<[leigh-anne>: <]>
ɡet jər bɔi ɑn iz niz
ənd rəpit æftər mi, sei

<[all>: <]>
teik ə sip əv mai sikrət poušən,
ail meik ju fɑl in lʌv.
fər ə spel ðət kænt bi broukən,
wʌn drɑp šəd bi ənəf.
bɔi, ju bilɔŋ tə mi,
ai ɡɑt ðə resəpi
ənd its kɒld blæk mæǰik
ənd its kɒld blæk mæǰik

teik ə sip əv mai sikrət poušən,
wʌn teist ənd jul bi main.
its ə spel ðət kænt bi broukən
itəl kip ju ʌp ɔl nait
bɔi, ju bilɔŋ tə mi,
ai ɡɑt ðə resəpi
ənd its kɒld blæk mæǰik
ənd its kɒld blæk mæǰik

<[jesy>: <]>
if jər <lookin> fər mistər. rait,
nid ðət mæǰik
tə čeinǰ im ouvᵊr nait.
hiərz ði ænsər.
kəm ənd ɡet it,
wail juv stil ɡɑt taim.

hei!

<[leigh-anne>: <]>
ɡet jər bɔi ɑn iz niz
ənd rəpit æftər mi, sei

<[all>: <]>
teik ə sip əv mai sikrət poušən,
ail meik ju fɑl in lʌv.
fər ə spel ðət kænt bi broukən,
wʌn drɑp šəd bi ənəf.
bɔi, ju bilɔŋ tə mi,
ai ɡɑt ðə resəpi
ənd its kɒld blæk mæǰik
ənd its kɒld blæk mæǰik

teik ə sip əv mai sikrət poušən,
wʌn teist ənd jul bi main.
its ə spel ðət kænt bi broukən
itəl kip ju ʌp ɔl nait
bɔi, ju bilɔŋ tə mi,
ai ɡɑt ðə resəpi
ənd its kɒld blæk mæǰik
ənd its kɒld blæk mæǰik

<[leigh-anne>: <]>
ɔl ðə ɡərlz ɑn ðə blɑk <knockin> ət mai dɔr!
ai ɡɑt ðə resəpi
wɑnə nou hwʌt it s meik ðə bɔiz wɑnt mɔr!
nau ju bilɔŋ tə mi <[2x]>

<[leigh-anne>: <]>
teik ə sip frəm mai sikrət poušən,
ail meik ju fɑl in lʌv.
fər ə spel ðət kænt bi broukən,
wʌn drɑp šəd bi ənəf.
bɔi, ju bilɔŋ tə mi hei!
ai ɡɑt ðə resəpi.
ənd its kɒld blæk mæǰik, ənd its kɒld, ənd its kɒld blæk mæǰik!

<[all>: <]>
teik ə sip əv mai sikrət poušən,
wʌn teist ənd jul bi main.
its ə spel ðət kænt bi broukən
itəl kip ju ʌp ɔl nait
bɔi, ju bilɔŋ tə mi bilɔŋ tə mi
ai ɡɑt ðə resəpi
ənd its kɒld blæk mæǰik
ənd its kɒld blæk mæǰik

fɑliŋ in lʌv hei! <[8x]>

<[jade>: <]>
mæǰik!

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!