Pronunciación y Letra: Come Together de The Beatles

Aprender la letra y a cantar en inglés con la pronunciación: Come Together de The Beatles

 

Here come old flattop, he come grooving up slowly
He got joo-joo eyeball, he one holy roller
He got hair down to his knee
Got to be a joker he just do what he please

He wear no shoeshine, he got toe-jam football
He got monkey finger, he shoot Coca-Cola
He say, “I know you, you know me.”
One thing I can tell you is you got to be free

Come together right now over me

He bag production, he got walrus gumboot
He got Ono sideboard, he one spinal cracker
He got feet down below his knee
Hold you in his armchair you can feel his disease

Come together right now over me

(Right!
Come, oh, come, come, come.)

He roller-coaster, he got early warning
He got muddy water, he one mojo filter
He say, “One and one, and one is three.”
Got to be good-looking ‘cause he’s so hard to see

Come together right now over me

Oh
Come together
Yeah, come together
Yeah, come together
Yeah, come together
Yeah, come together
Yeah, come together
Yeah, come together
Yeah, oh
Come together
Yeah, come together

 

 

 

Jir com old flat tap
ji com grouven ap sloli
ji gat yu yu eyeballs
ji uan joli rolers
ji gat jeir daun tu jes ni
gat tu bi a chokar
ji yast du uat ji plis.

Ji uer no shou-shain
ji gat to dcham fut bol
ji gat monki fénger
ji shut coca cola
ji sey ay nou yu, yu nou mi
uan zeng ay ken tel yu es
yu gat tu bi fri
com tugedar,
ruáit nau,
over mi.

Ji bed prodacheon
ji gat ualros gombot
ji gat ono saidbord
ji uan spainal craker
ji gat fit daun bilo jes nis
jold yu en jes armcher
yu ken fil jes deziz
com tugedar,
ruáit nau
over mi.

ruáit!

Ji roler coustar
ji gat erli uorneng
ji gat mari uarer
ji uan mojo fílter
ji sey uan ént uan ént uan es tzri
gat tu bi gud luken
kas jis sou jard tu si
com tugedar ruáit nau
over mi

Com tugeda, yeah
Com tugeda, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah
Com tugedar, yeah

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!