Pronunciación y Letra: Umbrella de Vanilla Sky

Letra con la Pronunciación Fonética: Umbrella de Vanilla Sky

You have my heart… Yiu jav ma jaa’
And we’ll never be worlds apart… An’ wuil neve bi wuorlds apaa’t
Maybe in magazines… Meybi in magazins
But you’ll still be my star… Bat yiul estil bi ma estar
Baby ‘cause in the dark… Beiby coz in de daa’k
You can’t see shiny cars… Yiu ken si shainy cars
And that’s when you need me there… An’ dats wuen yiu niid mi deer
With you I’ll always share… Wuit yiu ayl olwueys shear
Because…. Bicoz
[Chorus]
When the sun shines, we’ll shine together… Wuen de san shain’, wuil shain ‘ugueda
Told you I’d be here forever… Tol’ yiu ay’ bi jier foreva
Said I’ll always be a friend… Sed ayl olwueys bi a frend
Took an oath I’ma stick it out ‘til the end… Tuk an outd ayma estikerau’ til di en’
Now that it’s raining more than ever… Nau da its reinin mor dan eva
Know that we’ll still have each other… Nou dat wuil estil jav itch oda
You can stand under my umbrella… Yiu can esten ande’ may amberela
You can stand under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)… (Ela ela eh eh eh)
Under my umbrella… Ande’ may amberela
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh eh eh eh)

These fancy things, will never come in between… Diis fancy tdengs, wuil neve com in bituin
You’re part of my entity, here for infinity… Yio’ parof may entity, jier for infinity
When the war has took its part… Wuen de wuor jas tuk its paar’
When the world has dealt its cards… Wuen de wuorld jas delt its cards
If the hand is hard, together we’ll mend your heart… If de jan’ is jard, tugueder wuil men’ yio’ jaart
Because
[Chorus]
When the sun shines, we’ll shine together
Told you I’d be here forever
Said I’ll always be a friend
Took an oath I’ma stick it out ‘til the end
Now that it’s raining more than ever
Know that we’ll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh eh eh eh)

You can run into my arms
It’s OK, don’t be alarmed
Come here to me
There’s no distance in between our love
So go on and let the rain pour
I’ll be all you need and more
Because
[Chorus]
When the sun shines, we’ll shine together
Told you I’ll be here forever
Said I’ll always be a friend
Took an oath I’ma stick it out ‘til the end
Now that it’s raining more than ever
Know that we’ll still have each other
You can stand under my umbrella
You can stand under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(Ella ella eh eh eh eh eh eh)
Writer(s): Terius Nash, Shawn Carter, Thaddis Harrell
Copyright: Carter Boys Music, Sony/ATV Music Publishing (Uk) Limited, Peermusic Musikverlag G.M.B.H., WB Music Corp., 2082 Music Publishing

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

<rihanna> liriks
ʌmbrelə

nou klaudz in mai stounz
let it rein, ai haidrəplein in ðə bæŋk
kʌmiŋ daun wiθ ðə dau ǰounz
hwen ðə klaudz kəm wi ɡɒn, wi <rocafella>
wi flai haiər ðən weðər
in <g5s> ɔr betər,
ju nou mi,
in æntisəpeišən, fər prəsipəteišən.
stæk čips fər ðə reini dei
ǰei, rein mæn z bæk wiθ litəl miz. sʌnšain
<rihanna>, hweᵊr ju æt?

<[rihanna>: <]>
ju həv mai hɑrt
ənd wil nevər bi wərldz əpɑrt
meibi in mæɡəzinz
bət jul stil bi mai stɑr
beibi, kəz in ðə dɑrk
ju kænt si šaini kɑrz
ənd ðæts hwen ju nid mi ðer
wiθ ju ail ɔlweiz šer
bikɒz

hwen ðə sən šainz, wil šain təɡeðər
tould ju aid bi hiər fərevər
sed ail ɔlweiz bi jər frend
tuk ən ouθ <imma> stik it aut til ði end
nau ðət its reiniŋ mɔr ðən evᵊr
nou ðət wil stil həv ič ʌðᵊr
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e e e e

ðiz fænsi θiŋz, wəl nevər kəm in bitwin
jər pɑrt əv mai entəti, hiər fər infinəti
hwen ðə wɔr həz tuk its pɑrt
hwen ðə wərld həz delt its kɑrdz
if ðə hænd z hɑrd, təɡeðər wil mend jər hɑrt
bikɒz

hwen ðə sən šainz, wil šain təɡeðər
tould ju aid bi hiər fərevər
sed ail ɔlweiz bi jər frend
tuk ən ouθ <imma> stik it aut til ði end
nau ðət its reiniŋ mɔr ðən evᵊr
nou ðət wil stil həv ič ʌðᵊr
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e e e e

ju kən rən intu mai ɑrmz
its oukei, dount bi əlɑrmd
kəm hiər tə mi
ðerz nou distəns in bitwin auər lʌv
sou ɡou ɑn ənd let ðə rein pɔr
ail bi ɔl ju nid ənd mɔr
bikɒz

hwen ðə sən šainz, wil šain təɡeðər
tould ju ail bi hiər fərevər
sed ail ɔlweiz bi jər frend
tuk ən ouθ <imma> stik it aut til ði end
nau ðət its reiniŋ mɔr ðən evᵊr
nou ðət wil stil həv ič ʌðᵊr
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
ju kən stænd ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e
ʌndᵊr mai ʌmbrelə
elə elə e e e e e e

its reiniŋ, reiniŋ
ou, beibi, its reiniŋ, reiniŋ
beibi, kəm hiər tə mi
kəm hiər tə mi
its reiniŋ, reiniŋ
ou, beibi, its reiniŋ, reiniŋ
ju kən ɔlweiz kəm hiər tə mi
kəm hiər tə mi

<[2x]>
its pɔriŋ rein, its pɔriŋ rein
kəm hiər tə mi
kəm hiər tə mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!