Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Protoje-Ky-Mani Marley-Rasta Love-Pronunciación Letra Traducción y Video

Protoje-Ky-Mani Marley-Rasta Love-Como Aprender a Cantarla

PROTOJE LYRICS
“Rasta Love”
(feat. Ky-Mani Marley)

[Chorus – Ky-Mani Marley:]
And she didn’t know how to tell him
She was in love with a Rasta man
Fire was burning and burning
To let out what she was holding in
And she didn’t know how to tell him
She was in love with a Rasta man
Fire was burning and burning
To let out what she was holding in

[Verse 1 – Protoje:]
Know her story before she say it
Daddy just want her cooperate
Find somebody that’s corporate
Suit and tie more appropriate
Him say him naa make him daughter stray
But Reggae music she start fi play it
Ital food when she sort her plate
Militant yute wah she want fi date
And that is what she need
Marcus Garvey she start fi read
Hair stop comb and it start look neat
So him want keep her off the street from who she with
And that be me
More than a natty head is what she see
No lovers leap is not for me
And she nuh waa keep it a secret but she can’t tell him who she sleep with

[Chorus – Ky-Mani Marley:]
She didn’t know how to tell him
She was in love with a Rasta man
Fire was burning and burning
To let out what she was holding in

[Verse 2 – Protoje:]
And she wants to be free
From all this captivity
So she’ll be who she will be
They can’t tell her who she need
They can’t tell her who she want, who she can’t
She talk her owner chant, chart her owner path
And follow her owner heart
Call me over her own apartment
Now as I answer the phone that’s the tone she start with
She know say she don’t fi part with
One like I even though so much impart it
But she haffi do her owner thing
Cause she can never live life for them
Knowing that she would look back when
To the time when she couldn’t explain to him cause then

[Chorus – Ky-Mani Marley:]
And she didn’t know how to tell him
She was in love with a Rasta man
Fire was burning and burning
To let out what she was holding in
And she didn’t know how to tell him
She was in love with a Rasta man
Fire was burning and burning
To let out what she was holding in

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<protoje> liriks
<rasta> lʌv
fit. <ky-mani> mɑrli

<[chorus> <ky-mani> mɑrli: <]>
ənd ši didənt nou hau tə tel im
ši wəz in lʌv wiθ ə <rasta> mæn
faiər wəz bərniŋ ənd bərniŋ
tə let aut hwʌt ši wəz houldiŋ in
ənd ši didənt nou hau tə tel im
ši wəz in lʌv wiθ ə <rasta> mæn
faiər wəz bərniŋ ənd bərniŋ
tə let aut hwʌt ši wəz houldiŋ in

<[verse> wʌn <protoje>: <]>
nou hər stɔri bifɔr ši sei it
dædi ǰəst wɑnt hər kouɒpəreit
faind sʌmbɑdi ðæts kɔrpərət
sut ənd tai mɔr əproupriət
him sei im <naa> meik im dɒtər strei
bət reɡe mjuzik ši stɑrt fai plei it
<ital> fud hwen ši sɔrt hər pleit
milətənt <yute> wɑ ši wɑnt fai deit
ənd ðət s hwʌt ši nid
mɑrkəs ɡɑrvi ši stɑrt fai rid
her stɑp koum ənd it stɑrt luk nit
sou im wɑnt kip hər ɒf ðə strit frəm hu ši wiθ
ənd ðət bi mi
mɔr ðən ə næti hed z hwʌt ši si
nou lʌvᵊrz lip s nɑt fər mi
ənd ši <nuh> <waa> kip it ə sikrət bət ši kænt tel im hu ši slip wiθ

<[chorus> <ky-mani> mɑrli: <]>
ši didənt nou hau tə tel im
ši wəz in lʌv wiθ ə <rasta> mæn
faiər wəz bərniŋ ənd bərniŋ
tə let aut hwʌt ši wəz houldiŋ in

<[verse> tu <protoje>: <]>
ənd ši wɑnts tə bi fri
frəm ɔl ðis kæptivəti
sou šil bi hu ši wəl bi
ðei kænt tel hər hu ši nid
ðei kænt tel hər hu ši wɑnt, hu ši kænt
ši tɔk hər ounər čænt, čɑrt hər ounər pæθ
ənd fɑlou hər ounər hɑrt
kɒl mi ouvᵊr hər oun əpɑrtmənt
nau əz ai ænsər ðə foun ðæts ðə toun ši stɑrt wiθ
ši nou sei ši dount fai pɑrt wiθ
wʌn laik ai ivən ðou sou mʌč impɑrt it
bət ši <haffi> də hər ounər θiŋ
kəz ši kən nevər laiv laif fər ðəm
nouiŋ ðət ši wud luk bæk hwen
tə ðə taim hwen ši kudənt iksplein tə im kəz ðen

<[chorus> <ky-mani> mɑrli: <]>
ənd ši didənt nou hau tə tel im
ši wəz in lʌv wiθ ə <rasta> mæn
faiər wəz bərniŋ ənd bərniŋ
tə let aut hwʌt ši wəz houldiŋ in
ənd ši didənt nou hau tə tel im
ši wəz in lʌv wiθ ə <rasta> mæn
faiər wəz bərniŋ ənd bərniŋ
tə let aut hwʌt ši wəz houldiŋ in

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!