Quavo – BUBBLE GUM-Pronunciación Letra Traducción

Quavo – BUBBLE GUM-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Quavo Lyrics
“BUBBLE GUM”

Buddha Bless this beat

Fuck with me and get rich (rich)
Popped one off then she fly through the six (six)
Keep a real nigga and she fuck with the bitch (bitch)
Six in the mornin’ and we still talkin’ shit (shit)
Drink a molly grow some weed (weed)
Pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)
Pop bubblegum while she thumb through her weave
Pop, pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)

Hey, you got it, drop, Ferrari (‘Rari)
Hey, you got it, hoes, menagin’
Hey, you got it, woah, your wallet (woah)
Two falcon fifties back to back on autopilot (woah)
Jumped on her phone and put them bands on her
Everywhere we go we see some fans for her
The plug pulled up on me wanna convo with us
Had to triumph, finesse or gon’ buy ‘em
Hey, you got it, trust the process (process)
Hey, you got it, whip it, hibachi (hibachi)
Hey, you got it, probably goin’ through college (college)
I’m tryna figure out the best way to feed your wallet (yeah, yeah)

Fuck with me and get rich (rich)
Popped one off then she fly through the six (six)
Keep a real nigga and she fuck with the bitch (bitch)
Six in the mornin’ and we still talkin’ shit (shit)
Drink a molly grow some weed (weed)
Pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)
Pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)
Pop, pop bubblegum while she thumb through her weave (yeah, yeah)

Hey, you got it, still got it poppin’ (poppin’)
Hey, you got it, freeze on the diamonds (freeze)
Hey, you got it, probably got somebody (body)
That won’t sacrifice it (no)
That don’t satisfy you, yeah, yeah
I let her park the Benz, yeah (skr skrt)
Drop one off then go shop with friends, yeah (shop)
This the type of life we live, yeah (can’t stop)
Million dollar type of M’s, yeah, yeah
Put her in the light and watch her eyes glow up (glow)
Locked in tight, she like the vibe on us (oh)
When she check the gram watch her likes go up (woah)
Woah, watch her likes go up (woah)

Fuck with me and get rich (rich)
Popped one off then she fly through the six (six)
Keep a real nigga and she fuck with the bitch (bitch)
Six in the mornin’ and we still talkin’ shit (shit)
Drink a molly grow some weed (weed)
Pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)
Pop bubblegum while she thumb through her weave (weave)
Pop, pop bubblegum while she thumb through her weave (yeah, yeah)

#Pronunciación de la Canción

<quavo> liriks
bʌbəl ɡəm
budə bles ðis bit
fək wiθ mi ənd ɡet rič rič
pɑpt wʌn ɒf ðen ši flai θru ðə siks siks
kip ə riəl <nigga> ənd ši fək wiθ ðə bič bič
siks in ðə <mornin> ənd wi stil tɑkən šit šit
driŋk ə mɑli ɡrou səm wid wid
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv
pɑp, pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
hei, ju ɡɑt it, drɑp, fərɑri <rari>
hei, ju ɡɑt it, houz, <menagin>
hei, ju ɡɑt it, <woah>, jər wɒlət <woah>
tu fælkən fiftiz bæk tə bæk ɑn ɔtoupailət <woah>
ǰəmpt ɑn hər foun ənd put ðəm bændz ɑn hər
evriwer wi ɡou wi si səm fænz fər hər
ðə pləɡ puld ʌp ɑn mi wɑnə <convo> wiθ əz
həd tə traiəmf, fənes ɔr <gon> bai <em>
hei, ju ɡɑt it, trəst ðə prouses prouses
hei, ju ɡɑt it, wip it, həbɑči həbɑči
hei, ju ɡɑt it, prɑbəbli ɡɔin θru kɑliǰ kɑliǰ
aim <tryna> fiɡjər aut ðə best wei tə fid jər wɒlət jæ, jæ
fək wiθ mi ənd ɡet rič rič
pɑpt wʌn ɒf ðen ši flai θru ðə siks siks
kip ə riəl <nigga> ənd ši fək wiθ ðə bič bič
siks in ðə <mornin> ənd wi stil tɑkən šit šit
driŋk ə mɑli ɡrou səm wid wid
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
pɑp, pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv jæ, jæ
hei, ju ɡɑt it, stil ɡɑt it <poppin> <poppin>
hei, ju ɡɑt it, friz ɑn ðə daiməndz friz
hei, ju ɡɑt it, prɑbəbli ɡɑt sʌmbɑdi bɑdi
ðət wount sækrəfais it nou
ðət dount sætəsfai ju, jæ, jæ
ai let hər pɑrk ðə benz, jæ <skr> <skrt>
drɑp wʌn ɒf ðen ɡou šɑp wiθ frendz, jæ šɑp
ðis ðə taip əv laif wi laiv, jæ kænt stɑp
miljən dɑlər taip əv emz, jæ, jæ
put hər in ðə lait ənd wɑč hər aiz ɡlou ʌp ɡlou
lɑkt in tait, ši laik ðə vaib ɑn əz ou
hwen ši ček ðə ɡræm wɑč hər laiks ɡou ʌp <woah>
<woah>, wɑč hər laiks ɡou ʌp <woah>
fək wiθ mi ənd ɡet rič rič
pɑpt wʌn ɒf ðen ši flai θru ðə siks siks
kip ə riəl <nigga> ənd ši fək wiθ ðə bič bič
siks in ðə <mornin> ənd wi stil tɑkən šit šit
driŋk ə mɑli ɡrou səm wid wid
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv wiv
pɑp, pɑp bʌblɡʌm wail ši θʌm θru hər wiv jæ, jæ