pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Que Sera Sera – Lisa Ono- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Que Sera Sera – Lisa Ono- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Lisa Ono Lyrics
“Que Sera, Sera”

When I was just a little girl
I asked my mother, “What will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?”
Here’s what she said to me

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

Since I am just a boy at school
I asked my teacher, “What should I try?
Should I paint pictures? Should I sing songs?”
This was her wise reply

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

When I grew up and fell in love
I asked my lover, “What lies ahead?
Will we have rainbows day after day?”
Guess what my lover said

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

Now I have children of my own
They ask their mother, “What will I be?
Will I be pretty? Will I be rich?”
I tell them, “Wait and see.”

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
Que sera, sera

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

lisə ounou liriks
kju sirə, sirə

hwen ai wəz ǰəst ə litəl ɡərl
ai æskt mai mʌðᵊr, hwʌt wəl ai bi?
wəl ai bi priti? wəl ai bi rič?
hiərz hwʌt ši sed tə mi

kju sirə, sirə
hwʌtevᵊr wəl bi, wəl bi
ðə fjučərz nɑt auərz tə si
kju sirə, sirə
hwʌt wəl bi, wəl bi

sins ai əm ǰəst ə bɔi ət skul
ai æskt mai tičər, hwʌt šəd ai trai?
šəd ai peint pikčərz? šəd ai siŋ sɒŋz?
ðis wəz hər waiz rəplai

kju sirə, sirə
hwʌtevᵊr wəl bi, wəl bi
ðə fjučərz nɑt auərz tə si
kju sirə, sirə
hwʌt wəl bi, wəl bi

hwen ai ɡru ʌp ənd fel in lʌv
ai æskt mai lʌvᵊr, hwʌt laiz əhed?
wəl wi həv reinbouz dei æftər dei?
ɡes hwʌt mai lʌvᵊr sed

kju sirə, sirə
hwʌtevᵊr wəl bi, wəl bi
ðə fjučərz nɑt auərz tə si
kju sirə, sirə
hwʌt wəl bi, wəl bi

nau ai həv čildrən əv mai oun
ðei æsk ðer mʌðᵊr, hwʌt wəl ai bi?
wəl ai bi priti? wəl ai bi rič?
ai tel ðəm, weit ənd si.

kju sirə, sirə
hwʌtevᵊr wəl bi, wəl bi
ðə fjučərz nɑt auərz tə si
kju sirə, sirə
hwʌt wəl bi, wəl bi
kju sirə, sirə

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!