Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Rachel Platten – Perfect For You-Pronunciación Letra Traducción

Rachel Platten – Perfect For You-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

[Verse 1]
I’m floored, I’m floored, I know this
You like me in small doses
What am I suppose to do with that?
Yeah, yeah, ooh
You say I bring the drama
Like you got halos on ya’
Half the time it’s you that makes it bad
Yeah, yeah, ooh

[Pre-Chorus]
I’m wild and jealous, insane
I’m scared but I don’t run away (you do)
It’s pissing me off when you say
“Calm down, calm down,” like that
You know that I’m in it for real
And you know everything that I feel
Yeah to me, it is a big deal
So don’t come at me like that

[Chorus]
And it’s true
I can’t seem to shake it loose
‘Cause all this insecurity’s hurtin’ me tighter
Tryin’ to be perfect for you
I’m done jumping through hoops
There’s too much time I’ve wasted out chasin’
I’ll face it, I cannot be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect
Yeah I cannot be perfect for you

[Verse 2]
I wear emotions on my sleeve
I say exactly what I mean
Isn’t that real enough for you?
Yeah, yeah, ooh
I got no shame, I trust myself
Won’t change for you and no one else
Making me feeling I”m not enough when I am

[Pre-Chorus]
I’m wild and jealous, insane
I’m scared but I don’t run away (you do)
It’s pissing me off when you say
“Calm down, calm down,” like that
You know that I’m in it for real
And you know everything that I feel
Yeah to me, it is a big deal
So don’t come at me like that

[Chorus]
And it’s true
I can’t seem to shake it loose
‘Cause all this insecurity’s hurtin’ me tighter
Tryin’ to be perfect for you
I’m done jumping through hoops
There’s too much time I’ve wasted out chasin’
I’ll face it, I cannot be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect
Yeah I cannot be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect
Yeah I cannot be perfect for you

[Bridge]
So love me and leave me alone
So love me and leave me alone
So love me and leave me alone
So love me and leave me alone

[Chorus]
And it’s true
I can’t seem to shake it loose
‘Cause all this insecurity’s hurtin’ me tighter
Tryin’ to be perfect for you
I’m done jumping through hoops
There’s too much time I’ve wasted out chasin’
I’ll face it, I cannot be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect
Yeah I cannot be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect for you
Be perfect
Yeah I cannot be perfect for you

#Pronunciación de la Canción

<[verse> <1]>
aim flɔrd, aim flɔrd, ai nou ðis
ju laik mi in smɒl dousiz
hwʌt əm ai səpouz tə də wiθ ðæt?
jæ, jæ, u
ju sei ai briŋ ðə drɑmə
laik ju ɡɑt heilouz ɑn <ya>
hæf ðə taim its ju ðət meiks it bæd
jæ, jæ, u

<[pre-chorus]>
aim waild ənd ǰeləs, insein
aim skerd bət ai dount rən əwei ju du
its pisiŋ mi ɒf hwen ju sei
kɑm daun, kɑm daun, laik ðæt
ju nou ðət aim in it fər riəl
ənd ju nou evriθiŋ ðət ai fil
jæ tə mi, it s ə biɡ dil
sou dount kəm ət mi laik ðæt

<[chorus]>
ənd its tru
ai kænt sim tə šeik it lus
kəz ɔl ðis insikjurətiiz <hurtin> mi taitər
<tryin> tə bi pərfekt fər ju
aim dən ǰʌmpiŋ θru hups
ðerz tu mʌč taim aiv weistəd aut čæsin
ail feis it, ai kænɑt bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt
jæ ai kænɑt bi pərfekt fər ju

<[verse> <2]>
ai wer imoušənz ɑn mai sliv
ai sei igzæktli hwʌt ai min
izənt ðət riəl ənəf fər ju?
jæ, jæ, u
ai ɡɑt nou šeim, ai trəst maiself
wount čeinǰ fər ju ənd nou wʌn els
meikiŋ mi filiŋ <im> nɑt ənəf hwen ai æm

<[pre-chorus]>
aim waild ənd ǰeləs, insein
aim skerd bət ai dount rən əwei ju du
its pisiŋ mi ɒf hwen ju sei
kɑm daun, kɑm daun, laik ðæt
ju nou ðət aim in it fər riəl
ənd ju nou evriθiŋ ðət ai fil
jæ tə mi, it s ə biɡ dil
sou dount kəm ət mi laik ðæt

<[chorus]>
ənd its tru
ai kænt sim tə šeik it lus
kəz ɔl ðis insikjurətiiz <hurtin> mi taitər
<tryin> tə bi pərfekt fər ju
aim dən ǰʌmpiŋ θru hups
ðerz tu mʌč taim aiv weistəd aut čæsin
ail feis it, ai kænɑt bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt
jæ ai kænɑt bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt
jæ ai kænɑt bi pərfekt fər ju

<[bridge]>
sou lʌv mi ənd liv mi əloun
sou lʌv mi ənd liv mi əloun
sou lʌv mi ənd liv mi əloun
sou lʌv mi ənd liv mi əloun

<[chorus]>
ənd its tru
ai kænt sim tə šeik it lus
kəz ɔl ðis insikjurətiiz <hurtin> mi taitər
<tryin> tə bi pərfekt fər ju
aim dən ǰʌmpiŋ θru hups
ðerz tu mʌč taim aiv weistəd aut čæsin
ail feis it, ai kænɑt bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt
jæ ai kænɑt bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt fər ju
bi pərfekt
jæ ai kænɑt bi pərfekt fər ju