aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Radiohead-Creep-Pronunciación Letra Traducción y Video

Radiohead-Creep-Como Aprender a Cantarla

RADIOHEAD LYRICS
“Creep”

When you were here before,
Couldn’t look you in the eye,
You’re just like an angel,
Your skin makes me cry,
You float like a feather,
In a beautiful world,
I wish I was special,
[Album version:] You’re so fucking special.
[Clean version:] You’re so very special.

[Chorus:]
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.

I don’t care if it hurts,
I want to have control,
I want a perfect body,

I want a perfect soul,
I want you to notice,
When I’m not around,
[Album version:] You’re so fucking special,
[Clean version:] You’re so very special,
I wish I was special.

[Chorus:]
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.

Oh, oh

She’s running out again,
She’s running out…
She run run run run…
Run…

Whatever makes you happy,
Whatever you want,
[Album version:] You’re so fucking special,
[Clean version:] You’re so very special,
I wish I was special…
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here,
I don’t belong here.

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<reidiojed> liriks
krip

hwen ju wər hiər bifɔr,
kudənt luk ju in ði ai,
jər ǰəst laik ən einǰəl,
jər skin meiks mi krai,
ju flout laik ə feðər,
in ə bjutəfəl wərld,
ai wiš ai wəz spešəl,
<[album> vəržən: <]> jər sou fʌkiŋ spešəl.
<[clean> vəržən: <]> jər sou veri spešəl.

<[chorus>: <]>
bət aim ə krip, aim ə wirdou,
hwʌt ðə hel əm ai duiŋ hiər?
ai dount bilɔŋ hiər.

ai dount ker if it hərts,
ai wɑnt tə həv kəntroul,
ai wɑnt ə pərfekt bɑdi,

ai wɑnt ə pərfekt soul,
ai wɑnt ju tə noutis,
hwen aim nɑt əraund,
<[album> vəržən: <]> jər sou fʌkiŋ spešəl,
<[clean> vəržən: <]> jər sou veri spešəl,
ai wiš ai wəz spešəl.

<[chorus>: <]>
bət aim ə krip, aim ə wirdou,
hwʌt ðə hel əm ai duiŋ hiər?
ai dount bilɔŋ hiər.

ou, ou

šiz rʌniŋ aut əɡen,
šiz rʌniŋ aut…
ši rən rən rən rən…
rən…

hwʌtevᵊr meiks ju hæpi,
hwʌtevᵊr ju wɑnt,
<[album> vəržən: <]> jər sou fʌkiŋ spešəl,
<[clean> vəržən: <]> jər sou veri spešəl,
ai wiš ai wəz spešəl…
bət aim ə krip, aim ə wirdou,
hwʌt ðə hel əm ai duiŋ hiər?
ai dount bilɔŋ hiər,
ai dount bilɔŋ hiər.