Rae Sremmurd-Black Beatles-Gucci Mane-Pronunciación Letra y Video

Rae Sremmurd-Black Beatles-Gucci Mane-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

rei <sremmurd> liriks
blæk bitəlz
fit. ɡuči mein

<[swae> li ənd ɡuči mein: <]>
blæk bitəlz in ðə siti bi bæk imidiətli tə kɑnfəsket ðə mʌniz
rei <sremm>, <guwop>, maik wil!
sent flauərz bət ju sed ju didənt rəsiv ðəm.
bət ju sed ju didənt nid ðəm.

<[swae> li: <]>
ðæt ɡərl z ə riəl kraud plizər

smɒl wərld, ɔl hər frendz nou mi
jəŋ bul <livin> laik ən ould ɡizər
rilis ðə kæš, wɑč it fɑl slouli
<frat> ɡərlz stil <tryna> ɡet ivən
heitərz mæd fər hwʌtevᵊr rizən
smouk in ði er, binǰ <drinkin>
ðei luz it hwen ðə diǰei drɑps ðə nidəl

<gettin> sou kould aim nɑt <blinkin>
hwʌt in ðə wərld wəz ai θiŋkən?
nu dei, nu mʌni tə bi meid
ðər z nʌθiŋ tə iksplein
aim ə <fuckin> blæk bitəl, krim sits in ðə riɡəl
<rockin> ǰɑn lenən lenzəz laik tə si <em> spred iɡəl
tuk ə bič tə ðə kləb ənd let hər pɑrti ɑn ðə teibəl
<screamin> evribɒdiz feiməs
laik klɑkwərk, ai blou it ɔl
ənd ɡet səm mɔr
ɡet ju sʌmbɑdi ðət kən də bouθ
blæk bitəlz ɡɑt ðə beibz beli rouliŋ
ši θiŋk ši lʌv mi
ai θiŋk ši <trollin>

ðæt ɡərl z ə riəl kraud plizər
smɒl wərld, ɔl hər frendz nou mi
jəŋ bul <livin> laik ən ould ɡizər
rilis ðə kæš, wɑč it fɑl slouli
<frat> ɡərlz stil <tryna> ɡet ivən
heitərz mæd fər hwʌtevᵊr rizən
smouk in ði er, binǰ <drinkin>
ðei luz it hwen ðə diǰei drɑps ðə nidəl

<[gucci> mein: <]>
keim in wiθ tu ɡərlz, luk laik stripərz in ðer riəl klouðz
ə brouk hou kən ounli pɔint mi tə ə rič hou
ə jelou bič wiθ ɡrin her, ə riəl wirdou
blæk mæn, jelou læm, riəl laif ɡoulz
ðei sin ðət <guwop> ənd ðəm ǰəst keim in θru ðə said dɔr
ðerz sou mʌč mʌni ɑn ðə flɔr wi <buyin> skul klouðz
wɑč mi breik ðə mʌni mišin til hər klouðz fɑl
paint əv lin, paund əv wid, ənd ə kilou
ai <eurostep> pæst ə heitər laik aim rɒndou
ai əpɡreid jər beibi mɑmə tə ə kɑndou
mai <chapos> sərvin <yayo> tə ðə ɡriŋɡoz
blæk bitəl, kləb klouz hwen ai sei sou

<[swae> li: <]>
ðæt ɡərl z ə riəl kraud plizər
smɒl wərld, ɔl hər frendz nou mi
jəŋ bul <livin> laik ən ould ɡizər
rilis ðə kæš, wɑč it fɑl slouli
<frat> ɡərlz stil <tryna> ɡet ivən
heitərz mæd fər hwʌtevᵊr rizən
smouk in ði er, binǰ <drinkin>
ðei luz it hwen ðə diǰei drɑps ðə nidəl

<[slim> <jxmmi>: <]>
šiz ə ɡud tizər, ənd wi blowən rifər
jər bɑdi laik ə wərk əv ɑrt, beibi
dount fək wiθ mi, ail breik jər hɑrt, beibi
slim <jxmmi>, ai ɡɑt ə lɑt əv fleivər
fiftin hʌndrəd ɑn mai fit, aim <tryna> kil ðiz heitərz
ai ɡɑt heitərz hwen ai wəz brouk, aim rič, ai stil ɡɑt heitərz
ai həd houz hwen ai wəz brouk, aim rič, aim stil ə pleiᵊr
ai wer leðər ɡuči ǰækəts laik its stil ðə <80>iz
aiv bin blowən ɑɡ kuš, ai fil ə lil sədeitəd
ai kænt wəri əbaut ə brouk <nigga> ɔr ə heitər
blæk bitəl, bič, mi ənd pɒl məkɑrtni rəleitəd

<[swae> li: <]>
ðæt ɡərl z ə riəl kraud plizər
smɒl wərld, ɔl hər frendz nou mi
jəŋ bul <livin> laik ən ould ɡizər
rilis ðə kæš, wɑč it fɑl slouli
<frat> ɡərlz stil <tryna> ɡet ivən
heitərz mæd fər hwʌtevᵊr rizən
smouk in ði er, binǰ <drinkin>
ðei luz it hwen ðə diǰei drɑps ðə nidəl

RAE SREMMURD LYRICS
“Black Beatles”
(feat. Gucci Mane)

[Swae Lee & Gucci Mane:]
Black beatles in the city be back immediately to confiscate the moneys
Rae Sremm, Guwop, Mike WiLL!
Sent flowers but you said you didn’t receive them.
But you said you didn’t need them.

[Swae Lee:]
That girl is a real crowd pleaser
Small world, all her friends know me
Young bull livin’ like an old geezer
Release the cash, watch it fall slowly
Frat girls still tryna get even
Haters mad for whatever reason
Smoke in the air, binge drinkin’
They lose it when the DJ drops the needle

Gettin’ so cold I’m not blinkin’
What in the world was I thinkin’?
New day, new money to be made
There is nothing to explain
I’m a fuckin black Beatle, cream seats in the Regal
Rockin John Lennon lenses like to see ‘em spread eagle
Took a bitch to the club and let her party on the table
Screamin’ “everybody’s famous”
Like clockwork, I blow it all
And get some more
Get you somebody that can do both
Black Beatles got the babes belly rolling
She think she love me
I think she trollin’

That girl is a real crowd pleaser
Small world, all her friends know me
Young bull livin’ like an old geezer
Release the cash, watch it fall slowly
Frat girls still tryna get even
Haters mad for whatever reason
Smoke in the air, binge drinkin’
They lose it when the DJ drops the needle

[Gucci Mane:]
Came in with two girls, look like strippers in their real clothes
A broke hoe can only point me to a rich hoe
A yellow bitch with green hair, a real weirdo
Black man, yellow Lamb’, real life goals
They seen that Guwop and them just came in through the side door
There’s so much money on the floor we buyin school clothes
Watch me break the money machine till her clothes fall
Pint of lean, pound of weed, and a kilo
I eurostep past a hater like I’m Rondo
I upgrade your baby mama to a condo
My Chapos servin’ yayo to the gringos
Black Beatle, club close when I say so

[Swae Lee:]
That girl is a real crowd pleaser
Small world, all her friends know me
Young bull livin’ like an old geezer
Release the cash, watch it fall slowly
Frat girls still tryna get even
Haters mad for whatever reason
Smoke in the air, binge drinkin’
They lose it when the DJ drops the needle

[Slim Jxmmi:]
She’s a good teaser, and we blowin’ reefer
Your body like a work of art, baby
Don’t fuck with me, I’ll break your heart, baby
Slim Jxmmi, I got a lot of flavor
15 hundred on my feet, I’m tryna kill these haters
I got haters when I was broke, I’m rich, I still got haters
I had hoes when I was broke, I’m rich, I’m still a player
I wear leather Gucci jackets like its still the 80’s
I’ve been blowin’ OG Kush, I feel a lil’ sedated
I can’t worry about a broke nigga or a hater
Black Beatle, bitch, me and Paul McCartney related

[Swae Lee:]
That girl is a real crowd pleaser
Small world, all her friends know me
Young bull livin’ like an old geezer
Release the cash, watch it fall slowly
Frat girls still tryna get even
Haters mad for whatever reason
Smoke in the air, binge drinkin’
They lose it when the DJ drops the needle

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!