Rae Sremmurd-Set The Roof-Lil’ Jon-Pronunciación Letra y Video

Rae Sremmurd-Set The Roof-Lil’ Jon-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

RAE SREMMURD LYRICS
“Set The Roof”
(feat. Lil Jon)

We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire

If I’m not mistaken, all my niggas made it
Two-three’s on my feet then I pump fake em
Baby girl grab the cuervo then french kiss it
Swae Lee mister could have took your bitch quicker
Hottest niggas on the planet got the place lit up
Fly niggas got expensive taste sight and touch
I am not your nigga, you got me fucked up
Bought your bitch the bra to make her tits sit up
I only fit in with the niggas who’s staying down
Money talks, you just poppin’ off at the mouth
If I’m the topic, then the conversation heated
Rae Sremm gettin’ booked up in every city

Splash her with cash, had to spaz on the waiter
She fucked up my order three times in a row, woah
I’m good on gas, I just filled up my tank
Now let’s fill up her head and let’s see if she chokes

We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire

Two bad bitches swimmin’ in my bed
Off with the head, off-off with the head
Young Slim fuckin’ bitches in my infrared
Come and hit the propane, I just lit the gas
Young wild niggas, livin’ fast
Stashing money in a brown paper bag
We set the roof on fire, then we flood it out
We just threw the money up, we ain’t even count it
Shake it like a seizure, buzzin’ in my speeder
Girl I’m buzzin’ off the gasoline it’s fuckin’ up my speech
I’m a million dollar nigga, baby nothin’s out my reach
I’m a million dollar nigga like I hit the lottery

Splash her with cash, had to spaz on the waitress
She fucked up my order three times in a row
I’m good on gas, I just filled up my tank
Now let’s fill up her head and let’s see if she goes

We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire
We set the roof, we set the roof
We set the roof on fire


rei <sremmurd> liriks
set ðə ruf
fit. lil ǰɑn

wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər

if aim nɑt misteikən, ɔl mai <niggas> meid it
<two-three>iz ɑn mai fit ðen ai pəmp feik em
beibi gɜ:l ɡræb ðə kurvou ðen frenč kis it
<swae> li mistər kəd həv tuk jər bič kwikər
hɑtəst <niggas> ɑn ðə plænət ɡɑt ðə pleis lit ʌp
flai <niggas> ɡɑt ikspensiv teist sait ənd təč
ai əm nɑt jər <nigga>, ju ɡɑt mi fəkt ʌp
bɔt jər bič ðə brɑ tə meik hər tits sit ʌp
ai ounli fit in wiθ ðə <niggas> huz steiiŋ daun
mʌni tɑks, ju ǰəst <poppin> ɒf ət ðə mauθ
if aim ðə tɑpik, ðen ðə kɑnvərseišən hitəd
rei <sremm> <gettin> bukt ʌp in evri siti

splæš hər wiθ kæš, həd tə <spaz> ɑn ðə weitər
ši fəkt ʌp mai ɔrdər θri taimz in ə rou, <woah>
aim ɡud ɑn ɡæs, ai ǰəst fild ʌp mai tæŋk
nau lets fil ʌp hər hed ənd lets si if ši čouks

wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər

tu bæd bičəz <swimmin> in mai bed
ɒf wiθ ðə hed, <off-off> wiθ ðə hed
jəŋ slim <fuckin> bičəz in mai infrəred
kəm ənd hit ðə proupein, ai ǰəst lit ðə ɡæs
jəŋ waild <niggas>, <livin> fæst
stæšiŋ mʌni in ə braun peipər bæɡ
wi set ðə ruf ɑn faiər, ðen wi fləd it aut
wi ǰəst θru ðə mʌni ʌp, wi eint ivən kaunt it
šeik it laik ə sižər, <buzzin> in mai spidər
ɡərl aim <buzzin> ɒf ðə ɡæsəlin its <fuckin> ʌp mai spič
aim ə miljən dɑlər <nigga>, beibi nəθəniz aut mai rič
aim ə miljən dɑlər <nigga> laik ai hit ðə lɑtəri

splæš hər wiθ kæš, həd tə <spaz> ɑn ðə weitrəs
ši fəkt ʌp mai ɔrdər θri taimz in ə rou
aim ɡud ɑn ɡæs, ai ǰəst fild ʌp mai tæŋk
nau lets fil ʌp hər hed ənd lets si if ši ɡouz

wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər
wi set ðə ruf, wi set ðə ruf
wi set ðə ruf ɑn faiər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!