Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

RaeLynn-Love Triangle-Pronunciación Letra y Video

RaeLynn-Love Triangle-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

RAELYNN LYRICS
“Love Triangle”

Sittin’ on the front step
Little white suitcase
Hearing that diesel
‘Fore it hit the front gate
His headlights burnin’ down a Friday night

Southern Belle statue
Standing in the screen door
Watching her whole world
Head for an old Ford
With a man that can’t look her in the eye

Then I run, to him
Big hug, jump in
And I cry for her
Out the window

Some mommas and daddies
Are loving in a straight line
Take forever to hearten
And then take a long sweet ride
But some mommas and daddies
Let their heart strings tear and tangle
And some of us get stuck
In a love triangle

Bowling alley burger
Fries and a milkshake
Headed to the same old
Two-dollar matinee
‘Baby, how’s your school been,
And how’s your mom? ‘

Patsy Cline echoes
Back off the dashboard
Staring at my boots
And the dusty old floorboard
Baby, two weeks ain’t really all that long

Then I run, to her
Wrap my arms, around her skirt
And I cry for him
Out the window

Some mommas and daddies
Are loving in a straight line
Take forever to hearten
And then take a long sweet ride
But some mommas and daddies
Let their heart strings tear and tangle
And some of us get stuck
In a love triangle

Oooooh
Oooooh

In a love triangle

Oooooh
Oooooh

Some mommas and daddies
Are loving in a straight line
Take forever to hearten
And then take a long sweet ride
But some mommas and daddies
Let their heart strings tear and tangle, oh

And some mommas and daddies
Ran outta love in ’94
And some mommas and daddies
Don’t even talk no more
And some mommas and daddies
Let their heart strings tear and tangle

And some of us get stuck
And some of us grow up
In a love triangle


<raelynn> liriks
lʌv trajæŋɡəl

<sittin> ɑn ðə frənt step
litəl wait sutkes
hiriŋ ðət disəl
fɔr it hit ðə frənt ɡeit
hiz hedlaits <burnin> daun ə fraidi nait

sʌðərn bel stæču
stændiŋ in ðə skrin dɔr
wɑčiŋ hər houl wərld
hed fər ən ould fɔrd
wiθ ə mæn ðət kænt luk hər in ði ai

ðen ai rən, tə im
biɡ həɡ, ǰəmp in
ənd ai krai fər hər
aut ðə windou

səm <mommas> ənd dædiz
ər lʌviŋ in ə streit lain
teik fərevər tə hɑrtən
ənd ðen teik ə lɔŋ swit raid
bət səm <mommas> ənd dædiz
let ðer hɑrt striŋz tir ənd tæŋɡəl
ənd səm əv əz ɡet stək
in ə lʌv trajæŋɡəl

bouliŋ æli bərɡər
fraiz ənd ə milkšek
hedəd tə ðə seim ould
<two-dollar> mætəne
beibi, hauz jər skul bin,
ənd hauz jər mɑm? <>

pætsi klain ekouz
bæk ɒf ðə dæšbɔrd
steriŋ ət mai buts
ənd ðə dʌsti ould flɔrbɔrd
beibi, tu wiks eint rili ɔl ðət lɔŋ

ðen ai rən, tə hər
ræp mai ɑrmz, əraund hər skərt
ənd ai krai fər im
aut ðə windou

səm <mommas> ənd dædiz
ər lʌviŋ in ə streit lain
teik fərevər tə hɑrtən
ənd ðen teik ə lɔŋ swit raid
bət səm <mommas> ənd dædiz
let ðer hɑrt striŋz tir ənd tæŋɡəl
ənd səm əv əz ɡet stək
in ə lʌv trajæŋɡəl

<oooooh>
<oooooh>

in ə lʌv trajæŋɡəl

<oooooh>
<oooooh>

səm <mommas> ənd dædiz
ər lʌviŋ in ə streit lain
teik fərevər tə hɑrtən
ənd ðen teik ə lɔŋ swit raid
bət səm <mommas> ənd dædiz
let ðer hɑrt striŋz tir ənd tæŋɡəl, ou

ənd səm <mommas> ənd dædiz
ræn utə lʌv in <94>
ənd səm <mommas> ənd dædiz
dount ivən tɔk nou mɔr
ənd səm <mommas> ənd dædiz
let ðer hɑrt striŋz tir ənd tæŋɡəl

ənd səm əv əz ɡet stək
ənd səm əv əz ɡrou ʌp
in ə lʌv trajæŋɡəl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!