aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Rag’n’Bone Man – Human-Pronunciación Letra Traducción

Rag’n’Bone Man – Human-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Rag’n’Bone Man Lyrics
“Human”

I’m only human
I’m only—I’m only—
I’m only human, human

Maybe I’m foolish,
Maybe I’m blind
Thinking I can see through this
And see what’s behind
Got no way to prove it
So maybe I’m lying

But I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put your blame on me
Don’t put your blame on me

Take a look in the mirror
And what do you see?
Do you see it clearer
Or are you deceived
In what you believe?

‘Cause I’m only human after all,
You’re only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put your blame on me

Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put the blame on me

Don’t ask my opinion,
Don’t ask me to lie
Then beg for forgiveness
For making you cry,
For making you cry

‘Cause I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put your blame on me,
Don’t put the blame on me

Some people got the real problems
Some people out of luck
Some people think I can solve them
Lord heavens above

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me
Don’t put the blame on me

I’m only human, I make mistakes
I’m only human that’s all it takes
To put the blame on me
Don’t put the blame on me

‘Cause I’m no prophet or messiah
You should go looking somewhere higher

I’m only human after all,
I’m only human after all
Don’t put the blame on me,
Don’t put the blame on me

I’m only human, I do what I can
I’m just a man, I do what I can
Don’t put the blame on me
Don’t put your blame on me

#Pronunciación de la Canción

<ragnbone> mæn liriks
hjumən
aim ounli hjumən
aim ounli aim ounli
aim ounli hjumən, hjumən
meibi aim fuliš,
meibi aim blaind
θiŋkiŋ ai kən si θru ðis
ənd si hwʌts bəhaind
ɡɑt nou wei tə pruv it
sou meibi aim laiiŋ
bət aim ounli hjumən æftər ɔl,
aim ounli hjumən æftər ɔl
dount put jər bleim ɑn mi
dount put jər bleim ɑn mi
teik ə luk in ðə mirər
ənd hwʌt də ju si?
də ju si it klirər
ɔr ər ju dəsivd
in hwʌt ju bəliv?
kəz aim ounli hjumən æftər ɔl,
jər ounli hjumən æftər ɔl
dount put ðə bleim ɑn mi
dount put jər bleim ɑn mi
səm pipəl ɡɑt ðə riəl prɑbləmz
səm pipəl aut əv lək
səm pipəl θiŋk ai kən sɑlv ðəm
lɔrd hevənz əbʌv
aim ounli hjumən æftər ɔl,
aim ounli hjumən æftər ɔl
dount put ðə bleim ɑn mi
dount put ðə bleim ɑn mi
dount æsk mai əpinjən,
dount æsk mi tə lai
ðen beɡ fər fərɡivnəs
fər meikiŋ ju krai,
fər meikiŋ ju krai
kəz aim ounli hjumən æftər ɔl,
aim ounli hjumən æftər ɔl
dount put jər bleim ɑn mi,
dount put ðə bleim ɑn mi
səm pipəl ɡɑt ðə riəl prɑbləmz
səm pipəl aut əv lək
səm pipəl θiŋk ai kən sɑlv ðəm
lɔrd hevənz əbʌv
aim ounli hjumən æftər ɔl,
aim ounli hjumən æftər ɔl
dount put ðə bleim ɑn mi
dount put ðə bleim ɑn mi
aim ounli hjumən, ai meik misteiks
aim ounli hjumən ðæts ɔl it teiks
tə put ðə bleim ɑn mi
dount put ðə bleim ɑn mi
kəz aim nou prɑfət ɔr məsaiə
ju šəd ɡou lukiŋ sʌmwer haiər
aim ounli hjumən æftər ɔl,
aim ounli hjumən æftər ɔl
dount put ðə bleim ɑn mi,
dount put ðə bleim ɑn mi
aim ounli hjumən, ai də hwʌt ai kæn
aim ǰəst ə mæn, ai də hwʌt ai kæn
dount put ðə bleim ɑn mi
dount put jər bleim ɑn mi