pronunciaciones

Ramones-Sheena Is a Punk Rocker-Pronunciación Letra Traducción y Video

 Ramones-Sheena Is a Punk Rocker-Como Aprender a Cantarla

RAMONES LYRICS
“Sheena Is A Punk Rocker”

Well the kids are all hopped up and ready to go
They’re ready to go now they got their surfboards
And they’re going to the discotheque Au Go Go
But she just couldn’t stay she had to break away
Well New York City really has is all oh yeah, oh yeah

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Well she’s a punk punk, a punk rocker
Punk punk a punk rocker
Punk punk a punk rocker
Punk punk a punk rocker

Well the kids are all hopped up and ready to go
They’re ready to go now they got their surfboards
And they’re going to the discotheque Au Go Go
But she just couldn’t stay she had to break away
Well New York City really has is all oh yeah, oh yeah

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Well she’s a punk punk, a punk rocker
Punk punk a punk rocker
Punk punk a punk rocker
Punk punk a punk rocker

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker
Sheena is a punk rocker now

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<ramones> liriks
šinə z ə pəŋk rɑkər

wel ðə kidz ər ɔl hɑpt ʌp ənd redi tə ɡou
ðer redi tə ɡou nau ðei ɡɑt ðer sərfbɔrdz
ənd ðer ɡouiŋ tə ðə diskətek ou ɡou ɡou
bət ši ǰəst kudənt stei ši həd tə breik əwei
wel nu jɔrk siti rili həz iz ɔl ou jæ, ou jæ

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

wel šiz ə pəŋk pəŋk, ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər

wel ðə kidz ər ɔl hɑpt ʌp ənd redi tə ɡou
ðer redi tə ɡou nau ðei ɡɑt ðer sərfbɔrdz
ənd ðer ɡouiŋ tə ðə diskətek ou ɡou ɡou
bət ši ǰəst kudənt stei ši həd tə breik əwei
wel nu jɔrk siti rili həz iz ɔl ou jæ, ou jæ

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

wel šiz ə pəŋk pəŋk, ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər
pəŋk pəŋk ə pəŋk rɑkər

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau

šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər
šinə z ə pəŋk rɑkər nau