Revolution-Diplo-Faustix-Imanos-Kai-Pronunciación Letra y Video

Revolution-Diplo-Faustix-Imanos-Kai-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

DIPLO LYRICS
“Revolution”
(feat. Faustix, Imanos & Kai)

Oh oh oooh oh oooh oh oooh oh

Can you see it?
The worst is over
The monsters in my head are scared of love
Fallin people, listen up!
It’s never too late to change your luck

So don’t let them steal your light
E eh eh eh eh
Don’t let them break your stride
E eh eh eh eh
There is light on the other side
And you’ll see all the raindrops falling behind
It’s a revolution
And we’ll make it out tonight
It’s a revolution
Rev, it’s a reva
Oh oh oooh oh oooh oh oooh oh

Can you see it?
The worst is over
The monsters in my head are scared of love
Fallin people, listen up!
It’s never too late to change your luck

So, don’t let them steal your light
E eh eh eh eh
Don’t let them break your stride
E eh eh eh eh
There is light on the other side
And you’ll see all the raindrops falling behind
It’s a revolution
And we’ll make it out tonight
It’s a revolution
Rev, rev, it’s a reva, rev, rev

Oh oh oooh oh oooh oh oooh oh
Oh oh oooh oh oooh oh oooh oh
Rev, rev

#Pronunciación de Nivel Básico

Oh oh ohhh oh ohhh oh ohhh oh
Ken yu siet?
De buorst is ouver
De monsters in mai jed ar eskerd of lav
Folen pipol, lisen ap!
Its never tu leit tu cheinch yor lak
So dont let dem estil yor laig
E eh eh eh eh
Dont let dem breik yor estraid
E eh eh eh eh
Der is laig on di oder said
An yul si ol de reindrops folen bijain
Its a revolushon
An buil meiket aut tunaig
Its a revolushon
Rev, its a reiva
Oh oh ohhh oh ohhh oh ohhh oh
Ken yu siet?
De buorst is ouver
De monsters in mai jed ar eskerd of lav
Folen pipol, lisen ap!
Its never tu leit tu cheinch yor lak
So dont let dem estil yor laig
E eh eh eh eh
Dont let dem breik yor estraid
E eh eh eh eh
Der is laig on di oder said
An yul si ol de reindrops folen bijain
Its a revolushon
An buil meiket aut tunaig
Its a revolushon
Rev, rev, its a reiva, rev, rev
Oh oh ohhh oh ohhh oh ohhh oh
Oh oh ohhh oh ohhh oh ohhh oh
Rev, rev

 #Pronunciación de Nivel Intermedio

<diplo> liriks
revəlušən
fit. <faustix>, <imanos> ənd kai

ou ou u ou u ou u ou

kən ju si it?
ðə wərst s ouvᵊr
ðə mɑnstərz in mai hed ər skerd əv lʌv
fælin pipəl, lisən ʌp!
its nevər tu leit tə čeinǰ jər lək

sou dount let ðəm stil jər lait
i e e e e
dount let ðəm breik jər straid
i e e e e
ðər z lait ɑn ði ʌðᵊr said
ənd jul si ɔl ðə reindrɑps fɑliŋ bəhaind
its ə revəlušən
ənd wil meik it aut tənait
its ə revəlušən
rev, its ə reivə
ou ou u ou u ou u ou

kən ju si it?
ðə wərst s ouvᵊr
ðə mɑnstərz in mai hed ər skerd əv lʌv
fælin pipəl, lisən ʌp!
its nevər tu leit tə čeinǰ jər lək

sou, dount let ðəm stil jər lait
i e e e e
dount let ðəm breik jər straid
i e e e e
ðər z lait ɑn ði ʌðᵊr said
ənd jul si ɔl ðə reindrɑps fɑliŋ bəhaind
its ə revəlušən
ənd wil meik it aut tənait
its ə revəlušən
rev, rev, its ə reivə, rev, rev

ou ou u ou u ou u ou
ou ou u ou u ou u ou
rev, rev