Rich Chigga-Who That Be-Pronunciación Letra y Video

Rich Chigga-Who That Be-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

[Verse 1]
Yo bitch on me but you can never do nothing
Cuz yo momma raised a pussy
Everytime I walk to the drop top, can’t help but
Close my eyes cuz my whip so glossy
God damn bitch, I don’t smoke no gas
I don’t pop no Xans hella cake
I just need that ass don’t worry bout no mans
Look at me, look at he, you don’t wanna fuck with we
Hit the streets roll on me, you gon end up in the sea

[Bridge 1]
7:30 wake up skrt up in the lobby then proceed to flee
All my people riding in the back seat on a killing spree
Wait, who that be? ready on the count of 3
Squeeze that G, leave that scene
Bouncin like the trampoline
[Hook]
Getting bread earn income (man)
Spend it on this Balmain
Working all night I might run into the Bat(man)
I don’t see no such thing as a motherfucking bro mane
You ain’t fucking slick if you think you in my team mane

[Verse 2]
We gon’ pull up on the kids with a flat brim cap and the tats get the brick
And I don’t give a fuck hit em with the damn dicks
Man, hold up, pause, now they red like Santa Claus
I’m a G bet there’s something wrong with me
All these mans on the ground, lookin like the dead ass sea
Yeah, pull up on me, sip a high-t, till I OD
I don’t really give a fuck no more b
Skrrt skrrt onamonapee, bitch Grand Prix
Pull up on a fuckin enemy, 3rd degree
Now imma go right back to the crib (to the crib bitch)
And leave the fuckin country with the brick (loudpack)

[Bridge 2]
I’d call the cops on myself if I can, (if I can)
This shit too crazy need the fuckin ambulance (ambulance)
Don’t wear no jackets, I just wear that metal vest (skrrt skrrt)
Got all this money but these bitches unimpressed (yea, yea, yea)

[Hook]
Getting bread earn income (man)
Spend it on this Balmain
Working all night I might run into the Bat(man)
I don’t see no such thing as a motherfucking bro mane
You ain’t fucking slick if you think you in my team mane

[Bridge 1]
7:30 wake up skrt up in the lobby then proceed to flee
All my people riding in the back seat on a killing spree
Wait, who that be? ready on the count of 3
Squeeze that G, leave that scene
Bouncin like the trampoline
Yeah

<[verse> <1]>
jou bič ɑn mi bət ju kən nevər də nʌθiŋ
kəz jou mɑmə reizd ə pusi
evritaim ai wɑk tə ðə drɑp tɑp, kænt help bʌt
klouz mai aiz kəz mai wip sou ɡlɒsi
ɡɑd dæm bič, ai dount smouk nou ɡæs
ai dount pɑp nou <xans> <hella> keik
ai ǰəst nid ðət æs dount wəri baut nou mænz
luk ət mi, luk ət hi, ju dount wɑnə fək wiθ wi
hit ðə strits roul ɑn mi, ju <gon> end ʌp in ðə si

<[bridge> <1]>
sevən: θərti weik ʌp <skrt> ʌp in ðə lɑbi ðen prəsid tə fli
ɔl mai pipəl raidiŋ in ðə bæk si:t ɑn ə kiliŋ spri
weit, hu ðət bi? redi ɑn ðə kaunt əv θri
skwiz ðət ǰi, liv ðət sin
<bouncin> laik ðə træmpəlin
<[hook]>
ɡetiŋ bred ərn inkəm mæn
spend it ɑn ðis <balmain>
wərkiŋ ɔl nait ai mait rən intu ðə bæt mæn
ai dount si nou səč θiŋ əz ə <motherfucking> brou mein
ju eint fʌkiŋ slik if ju θiŋk ju in mai tim mein

<[verse> <2]>
wi <gon> pul ʌp ɑn ðə kidz wiθ ə flæt brim kæp ənd ðə tæts ɡet ðə brik
ənd ai dount ɡiv ə fək hit em wiθ ðə dæm diks
mæn, hould ʌp, pɒz, nau ðei red laik sæntə klɒz
aim ə ǰi bet ðerz sʌmθiŋ rɒŋ wiθ mi
ɔl ðiz mænz ɑn ðə ɡraund, <lookin> laik ðə ded æs si
jæ, pul ʌp ɑn mi, sip ə hait, til ai <od>
ai dount rili ɡiv ə fək nou mɔr bi
<skrrt> <skrrt> <onamonapee>, bič ɡrænd pri
pul ʌp ɑn ə <fuckin> enəmi, θərd diɡri
nau <imma> ɡou rait bæk tə ðə krib tə ðə krib bič
ənd liv ðə <fuckin> kʌntri wiθ ðə brik <loudpack>

<[bridge> <2]>
aid kɒl ðə kɑps ɑn maiself if ai kæn, if ai kæn
ðis šit tu kreizi nid ðə <fuckin> æmbjələns æmbjələns
dount wer nou ǰækəts, ai ǰəst wer ðət metəl vest <skrrt> <skrrt>
ɡɑt ɔl ðis mʌni bət ðiz bičəz ʌnimprest jei, jei, jei

<[hook]>
ɡetiŋ bred ərn inkəm mæn
spend it ɑn ðis <balmain>
wərkiŋ ɔl nait ai mait rən intu ðə bæt mæn
ai dount si nou səč θiŋ əz ə <motherfucking> brou mein
ju eint fʌkiŋ slik if ju θiŋk ju in mai tim mein

<[bridge> <1]>
sevən: θərti weik ʌp <skrt> ʌp in ðə lɑbi ðen prəsid tə fli
ɔl mai pipəl raidiŋ in ðə bæk si:t ɑn ə kiliŋ spri
weit, hu ðət bi? redi ɑn ðə kaunt əv θri
skwiz ðət ǰi, liv ðət sin
<bouncin> laik ðə træmpəlin

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!