pronunciaciones

Rick James-Super Freak-Pronunciación Letra Traducción y Video

Rick James-Super Freak-Como Aprender a Cantarla

RICK JAMES LYRICS
“Super Freak”

She’s a very kinky girl
The kind you don’t take home to mother
She will never let your spirits down
Once you get her off the street, ow girl

She likes the boys in the band
She says that I’m her all-time favorite
When I make my move to her room
It’s the right time
She’s never hard to please

Oh, no
That girl is pretty wild now
(The girl’s a super freak)
The kind of girl you read about
(In new-wave magazines)
That girl is pretty kinky
(The girl’s a super freak)
I really love to taste her
(Every time we meet)
She’s all right, she’s all right
That girl’s all right
With me, yeah
Hey, hey, hey-heeeey

She’s a super freak, super freak
She’s super-freaky, yow

Everybody sing
Super freak, super freak

She’s a very special girl
(The kind of girl you want to know)
From her head down to her toenails
(Down to her feet, yeah)
And she’ll wait for me at backstage
With her girlfriends
In a limousine
(Going back in Chinatown)

Three’s not a crowd to her, she says
(Ménage à trois)
Room 714, I’ll be waiting
When I get there she’s got incense
Wine and candles
It’s such a freaky scene

That girl is pretty kinky
(The girl’s a super freak)
The kind of girl you read about
(In new-wave magazines)
That girl is pretty wild now
(The girl’s a super freak)
I really like to taste her
(Every time we meet)
She’s all right, she’s all right
That girl’s all right
With me, yeah
Hey, hey, hey-heeeey

She’s a super freak, super freak
She’s super-freaky, yow

Temptations sing
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oooooh
Super freak, super freak
That girl’s a super freak
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oooooh

She’s a very kinky girl
The kind you don’t take home to mother
She will never let your spirits down
Once you get her off the street

Blow, Darry

#Pronunciación de Nivel Avanzado

rik ǰeimz liriks
supər frik

šiz ə veri kiŋki ɡərl
ðə kaind ju dount teik houm tə mʌðᵊr
ši wəl nevər let jər spirəts daun
wəns ju ɡet hər ɒf ðə strit, ou ɡərl

ši laiks ðə bɔiz in ðə bænd
ši sez ðət aim hər taim feivərət
hwen ai meik mai muv tə hər rum
its ðə rait taim
šiz nevər hɑrd tə pliz

ou, nou
ðæt ɡərl z priti waild nau
ðə ɡərlz ə supər frik
ðə kaind əv ɡərl ju rid əbaut
in nuwev mæɡəzinz
ðæt ɡərl z priti kiŋki
ðə ɡərlz ə supər frik
ai rili lʌv tə teist hər
evri taim wi mit
šiz ɔl rait, šiz ɔl rait
ðət ɡərlz ɔl rait
wiθ mi, jæ
hei, hei, <hey-heeeey>

šiz ə supər frik, supər frik
šiz <super-freaky>, jau

evribɑdi siŋ
supər frik, supər frik

šiz ə veri spešəl ɡərl
ðə kaind əv ɡərl ju wɑnt tə nou
frəm hər hed daun tə hər touneilz
daun tə hər fit, jæ
ənd šil weit fər mi ət bæksteiǰ
wiθ hər ɡərlfrendz
in ə liməzin
ɡouiŋ bæk in čainətɑwn

θriz nɑt ə kraud tə hər, ši sez
meinɑž <à> twɑ
rum sevən hʌndrəd fɔrtin, ail bi weitiŋ
hwen ai ɡet ðər šiz ɡɑt insens
wain ənd kændəlz
its səč ə friki sin

ðæt ɡərl z priti kiŋki
ðə ɡərlz ə supər frik
ðə kaind əv ɡərl ju rid əbaut
in nuwev mæɡəzinz
ðæt ɡərl z priti waild nau
ðə ɡərlz ə supər frik
ai rili laik tə teist hər
evri taim wi mit
šiz ɔl rait, šiz ɔl rait
ðət ɡərlz ɔl rait
wiθ mi, jæ
hei, hei, <hey-heeeey>

šiz ə supər frik, supər frik
šiz <super-freaky>, jau

temteišənz siŋ
<oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oooooh>
supər frik, supər frik
ðət ɡərlz ə supər frik
<oh-oh-oh>, <oh-oh-oh>, <oh-oooooh>

šiz ə veri kiŋki ɡərl
ðə kaind ju dount teik houm tə mʌðᵊr
ši wəl nevər let jər spirəts daun
wəns ju ɡet hər ɒf ðə strit

blou, <darry>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!