aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Rihanna-Drake-Take Care-Pronunciación Letra Traducción

Rihanna-Drake-Take Care-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Drake Lyrics
“Take Care”
(feat. Rihanna)

[Rihanna]
I know you’ve been hurt by someone else
I can tell by the way you carry yourself
If you let me, here’s what I’ll do
I’ll take care of you
I’ve loved and I’ve lost

[Drake – Verse 1]
I’ve asked about you and they told me things
But my mind didn’t change
And I still feel the same
What’s a life with no fun? please don’t be so ashamed
I’ve had mine, you’ve had yours we both know
We know, they don’t get you like I will
My only wish is I die real
‘Cause that truth hurts, and those lies heal
And you can’t sleep thinking that he lies still
So you cry still, tears all in the pillow case
Big girls all get a little taste,ah
Pushing me away so I give her space,ah
Dealing with a heart that I didn’t break
I’ll be there for you, I will care for you
I keep thinking you just don’t know
Trying to run from that, say you’re done with that
On your face girl, it just don’t show
When you’re ready, just say you’re ready
When all the baggage just ain’t as heavy
And the party’s over, just don’t forget me
We’ll change the pace and we’ll just go slow
You won’t ever have to worry,
You won’t ever have to hide
You’ve seen all my mistakes
So look me in my eyes

[Rihanna]
‘Cause if you let me, here’s what I’ll do
I’ll take care of you
I’ve loved and I’ve lost

[Drake – Verse 2]
Yeah
It’s my birthday, I’ll get high if I want to
Can’t deny that I want you, but I’ll lie if I have to
‘Cause you don’t say you love me
To your friends when they ask you
Even though we both know that you do (you do)
One time, been in love one time
You and all your girls in the club one time
All so convinced that you’re following your heart
‘Cause your mind don’t control what it does sometimes
We all have our nights though, don’t be so ashamed
I’ve had mine, you’ve had yours, we both know
We know, you hate being alone
You ain’t the only one
You hate the fact that you bought the dream
And they sold you one
You love your friends but somebody shoulda told you somethin’ to save you
Instead they say,
Don’t tell me, I don’t care
If you hurt, I don’t tell you
You don’t care, if you’re true

Don’t tell me, I don’t care
If you hurt, I don’t tell you
You don’t care, if you’re true

[Rihanna]
I know you’ve been hurt by someone else
I can tell by the way you carry yourself
If you let me, here’s what I’ll do
I’ll take care of you
I’ve loved and I’ve lost

#Pronunciación de la Canción

 

dreik liriks
teik ker
fit. <rihanna>

<[rihanna]>
ai nou juv bin hərt bai sʌmwən els
ai kən tel bai ðə wei ju kæri jərself
if ju let mi, hiərz hwʌt ail du
ail teik ker əv ju
aiv lʌvd ənd aiv lɒst

<[drake> <–> vərs <1]>
aiv æskt əbaut ju ənd ðei tould mi θiŋz
bət mai maind didənt čeinǰ
ənd ai stil fil ðə seim
hwʌts ə laif wiθ nou fən? pliz dount bi sou əšeimd
aiv həd main, juv həd jurz wi bouθ nou
wi nou, ðei dount ɡet ju laik ai wil
mai ounli wiš iz ai dai riəl
kəz ðət truθ hərts, ənd ðouz laiz hil
ənd ju kænt slip θiŋkiŋ ðət hi laiz stil
sou ju krai stil, tirz ɔl in ðə pilou keis
biɡ ɡərlz ɔl ɡet ə litəl teist, ɑ
pušiŋ mi əwei sou ai ɡiv hər speis, ɑ
diliŋ wiθ ə hɑrt ðət ai didənt breik
ail bi ðər fər ju, ai wəl ker fər ju
ai kip θiŋkiŋ ju ǰəst dount nou
traiiŋ tə rən frəm ðæt, sei jər dən wiθ ðæt
ɑn jər feis ɡərl, it ǰəst dount šou
hwen jər redi, ǰəst sei jər redi
hwen ɔl ðə bæɡəǰ ǰəst eint əz hevi
ənd ðə pɑrtiz ouvᵊr, ǰəst dount fərɡet mi
wil čeinǰ ðə peis ənd wil ǰəst ɡou slou
ju wount evᵊr həv tə wəri,
ju wount evᵊr həv tə haid
juv sin ɔl mai misteiks
sou luk mi in mai aiz

<[rihanna]>
kəz if ju let mi, hiərz hwʌt ail du
ail teik ker əv ju
aiv lʌvd ənd aiv lɒst

<[drake> <–> vərs <2]>

its mai bərθde, ail ɡet hai if ai wɑnt tu
kænt dənai ðət ai wɑnt ju, bət ail lai if ai həv tu
kəz ju dount sei ju lʌv mi
tə jər frendz hwen ðei æsk ju
ivən ðou wi bouθ nou ðət ju də ju du
wʌn taim, bin in lʌv wʌn taim
ju ənd ɔl jər ɡərlz in ðə kləb wʌn taim
ɔl sou kənvinst ðət jər fɒlouiŋ jər hɑrt
kəz jər maind dount kəntroul hwʌt it dəz səmtaimz
wi ɔl həv auər naits ðou, dount bi sou əšeimd
aiv həd main, juv həd jurz, wi bouθ nou
wi nou, ju heit biiŋ əloun
ju eint ði ounli wʌn
ju heit ðə fækt ðət ju bɔt ðə drim
ənd ðei sould ju wʌn
ju lʌv jər frendz bət sʌmbɑdi <shoulda> tould ju sʌmθiŋ tə seiv ju
insted ðei sei,
dount tel mi, ai dount ker
if ju hərt, ai dount tel ju
ju dount ker, if jər tru

dount tel mi, ai dount ker
if ju hərt, ai dount tel ju
ju dount ker, if jər tru

<[rihanna]>
ai nou juv bin hərt bai sʌmwən els
ai kən tel bai ðə wei ju kæri jərself
if ju let mi, hiərz hwʌt ail du
ail teik ker əv ju
aiv lʌvd ənd aiv lɒst

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!