Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

RIO-Nicco-Party Shaker-Pronunciación Letra Traducción

RIO-Nicco-Party Shaker-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Lyrics
Yeah-eah-eah, Oh-Oh, Party Shaker

Wake Up, Wake Up
People getting on
Gunna rock your body
Stand Up, Stand Up
We’re moving all the way to the top
We’re flying high, so high
To the sky
And we land on the dance floor
Right tonight
We will blow this club away

From Rio to Jamaica
We are the party shaker
So welcome everybody
Let’s party tonight
We’ll sip until we’re wasted
They call us troublemakers
But we just like to party
And party tonight
[x2]

oh way-oh, oh way-oh
oh way-oh, oh way-oh
We just like to party
And party tonight
(that’s right)

All right, all right
Love is in the air
All of the girls get naughty
Tonight’s the night
We blinded by the disco lights
We flying high, so high
To the sky
Make it over the rainbow
Right tonight
We will blow this club away

From Rio to Jamaica
We are the party shaker
So welcome everybody
Let’s party tonight
We’ll sip until we’re wasted
They call us troublemakers
But we just like to party
And party tonight

oh way-oh, oh way-oh (oh-oh, woah-oah-oah)
oh way-oh, oh way-oh
We just like to party
And party tonight

So if you wanna dance
The party never ends
So people put your hands up, your hands
Shake your body, rock and dance
Let’s get ready for the party tonight

Come on down, we a go make a party
Sip your drink, you feeling irie
Everybody do a dance and get upon it
So, uh, like, whoa, whoa, whoa

And I know you gonna want more
Take you all around the world, go on tour
Everybody get you ass upon the floor

From Rio to Jamaica
We are the party shaker
So welcome everybody
Let’s party tonight
We’ll sip until we’re wasted
They call us troublemakers
But we just like to party
And party tonight

oh way-oh, oh way-oh (All the people from Rio to Jamaica)
oh way-oh, oh way-oh (We’re gunna rock and dance, spread all over the world)

#Pronunciación

liriks
<yeah-eah-eah>, <oh-oh>, pɑrti šeikər

weik ʌp, weik ʌp
pipəl ɡetiŋ ɑn
<gunna> rɑk jər bɑdi
stænd ʌp, stænd ʌp
wir muviŋ ɔl ðə wei tə ðə tɑp
wir flaiiŋ hai, sou hai
tə ðə skai
ənd wi lænd ɑn ðə dæns flɔr
rait tənait
wi wəl blou ðis kləb əwei

frəm riou tə ǰəmeikə
wi ər ðə pɑrti šeikər
sou welkəm evribɑdi
lets pɑrti tənait
wil sip ʌntil wir weistəd
ðei kɒl əz trʌbəlmekərz
bət wi ǰəst laik tə pɑrti
ənd pɑrti tənait
<[x2]>

ou <way-oh>, ou <way-oh>
ou <way-oh>, ou <way-oh>
wi ǰəst laik tə pɑrti
ənd pɑrti tənait
ðæts rait

ɔl rait, ɔl rait
lʌv z in ði er
ɔl əv ðə ɡərlz ɡet nɒti
tənaits ðə nait
wi blaindəd bai ðə diskou laits
wi flaiiŋ hai, sou hai
tə ðə skai
meik it ouvᵊr ðə reinbou
rait tənait
wi wəl blou ðis kləb əwei

frəm riou tə ǰəmeikə
wi ər ðə pɑrti šeikər
sou welkəm evribɑdi
lets pɑrti tənait
wil sip ʌntil wir weistəd
ðei kɒl əz trʌbəlmekərz
bət wi ǰəst laik tə pɑrti
ənd pɑrti tənait

ou <way-oh>, ou <way-oh> <oh-oh>, <woah-oah-oah>
ou <way-oh>, ou <way-oh>
wi ǰəst laik tə pɑrti
ənd pɑrti tənait

sou if ju wɑnə dæns
ðə pɑrti nevər endz
sou pipəl put jər hændz ʌp, jər hændz
šeik jər bɑdi, rɑk ənd dæns
lets ɡet redi fər ðə pɑrti tənait

kəm ɑn daun, wi ə ɡou meik ə pɑrti
sip jər driŋk, ju filiŋ <irie>
evribɑdi də ə dæns ənd ɡet əpɑn it
sou, ə, laik, wou, wou, wou

ənd ai nou ju ɡɑnə wɑnt mɔr
teik ju ɔl əraund ðə wərld, ɡou ɑn tur
evribɑdi ɡet ju æs əpɑn ðə flɔr

frəm riou tə ǰəmeikə
wi ər ðə pɑrti šeikər
sou welkəm evribɑdi
lets pɑrti tənait
wil sip ʌntil wir weistəd
ðei kɒl əz trʌbəlmekərz
bət wi ǰəst laik tə pɑrti
ənd pɑrti tənait

ou <way-oh>, ou <way-oh> ɔl ðə pipəl frəm riou tə ǰəmeikə
ou <way-oh>, ou <way-oh> wir <gunna> rɑk ənd dæns, spred ɔl ouvᵊr ðə wərld

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!