pronunciaciones

Rob $tone – Chill Bill-Pronunciación Letra Traducción

Rob $tone – Chill Bill-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Rob Stone Lyrics
“Chill Bill”
(feat. J. Davis & Spooks)

[Rob $tone:]
Rob $tone, two damn phones
Babylons can’t crack the code
Used to sip out styrofoam
But figured I should stick to dro (weed!)
Backwoods overload
Don’t like to smoke them swishers, ho
If you hit my liquor store
It’s 50 cents for single Ports

Said she wanna roll with me and smoke up all my weed
I said, “Baby just buy Dutches ‘cause you can’t smoke for free
I got some loud but no money, babe, buy me a Fiji”
She said, “You need a job”, bitch, fuck a job, I still get cheese

[J. Davi$:]
Two cell phones, Mr. Mothafuck-A-Thot
Mr. I-Be-On-That-Block, 12-07 fuck an op
They hear my name, they see my squad
Rolling dope up on the spot
I’m with your bitch, she on my jock
Ain’t got no time to love a thot
Got niggas mad, my flow so hot
Got niggas mad, my squad won’t stop
We in the game, won’t take no loss
I’m sippin’ water out the Voss
Got lean all in my fuckin’ Sprite
Turnin’ up on fuckin’ sight
Mr. Kenny Powers
Bout to take your girlfriend home tonight, bitch

[Spooks:]
And I’m smokin’ on that widow when you see it out the window
Got a dusty old tee, lookin’ bummy, leave it simple
Growin’ up, I was always in the middle
So I gotta hold it down for my older and my little
And my brothas beside me so fuck it we mobbin’ deep
Always grimey, no findin’ me but I be in LG
If your lil’ fuckboy lame ass wanna creep
I live by the lemon ‘cause that fucka chose me

[Rob $tone:]
Said she wanna roll with me and smoke up all my weed
I said, “Baby just buy Dutches ‘cause you can’t smoke for free
I got some loud but no money, babe, buy me a Fiji”
She said, “You need a job”, bitch, fuck a job, I still get cheese

#Pronunciación de la Canción

rɑb stoun liriks
čil bil
fit. ǰei. deivəs ənd spuks
<[rob> toun: <]>
rɑb toun, tu dæm founz
<babylons> kænt kræk ðə koud
just tə sip aut stairəfom
bət fiɡjərd ai šəd stik tə <dro> wid!
bækwudz ouvəloud
dount laik tə smouk ðəm <swishers>, hou
if ju hit mai likər stɔr
its fifti sents fər siŋɡəl pɔrts
sed ši wɑnə roul wiθ mi ənd smouk ʌp ɔl mai wid
ai sed, beibi ǰəst bai <dutches> kəz ju kænt smouk fər fri
ai ɡɑt səm laud bət nou mʌni, beib, bai mi ə fiǰi
ši sed, ju nid ə ǰɑb, bič, fək ə ǰɑb, ai stil ɡet čiz
<[j>. <davi$>: <]>
tu sel founz, mistər. <mothafuck-a-thot>
mistər. <i-be-on-that-block>, <12-07> fək ən ɑp
ðei hir mai neim, ðei si mai skwɑd
rouliŋ doup ʌp ɑn ðə spɑt
aim wiθ jər bič, ši ɑn mai ǰɑk
eint ɡɑt nou taim tə lʌv ə <thot>
ɡɑt <niggas> mæd, mai flou sou hɑt
ɡɑt <niggas> mæd, mai skwɑd wount stɑp
wi in ðə ɡeim, wount teik nou lɒs
aim <sippin> wɒtər aut ðə vɒs
ɡɑt lin ɔl in mai <fuckin> sprait
<turnin> ʌp ɑn <fuckin> sait
mistər. keni pauərz
baut tə teik jər ɡərlfrend houm tənait, bič
<[spooks>: <]>
ənd aim <smokin> ɑn ðət widou hwen ju si it aut ðə windou
ɡɑt ə dʌsti ould ti, <lookin> <bummy>, liv it simpəl
<growin> ʌp, ai wəz ɔlweiz in ðə midəl
sou ai ɡɑtə hould it daun fər mai ouldər ənd mai litəl
ənd mai <brothas> bəsaid mi sou fək it wi <mobbin> dip
ɔlweiz <grimey>, nou <findin> mi bət ai bi in <lg>
if jər lil <fuckboy> leim æs wɑnə krip
ai laiv bai ðə lemən kəz ðət <fucka> čouz mi
<[rob> toun: <]>
sed ši wɑnə roul wiθ mi ənd smouk ʌp ɔl mai wid
ai sed, beibi ǰəst bai <dutches> kəz ju kænt smouk fər fri
ai ɡɑt səm laud bət nou mʌni, beib, bai mi ə fiǰi
ši sed, ju nid ə ǰɑb, bič, fək ə ǰɑb, ai stil ɡet čiz
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *