Rod Stewart-Forever Young-Pronunciación Letra y Video

Rod Stewart-Forever Young-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

ROD STEWART LYRICS
“Forever Young”

May the good Lord be with you
Down every road you roam
And may sunshine and happiness
surround you when you’re far from home
And may you grow to be proud
Dignified and true
And do unto others
As you’d have done to you
Be courageous and be brave
And in my heart you’ll always stay
Forever Young, Forever Young
Forever Young, Forever Young

May good fortune be with you
May your guiding light be strong
Build a stairway to heaven
with a prince or a vagabond

And may you never love in vain
and in my heart you will remain
Forever Young, Forever Young
Forever Young, Forever Young
Forever Young
Forever Young

And when you finally fly away
I’ll be hoping that I served you well
For all the wisdom of a lifetime
No one can ever tell

But whatever road you choose
I’m right behind you, win or lose
Forever Young, Forever Young
Forever Young ,Forever Young
Forever Young, Forever Young
For, Forever Young, Forever Young

#Pronunciación de Nivel Intermedio

rɑd stuərt liriks
fərevər jəŋ

mei ðə ɡud lɔrd bi wiθ ju
daun evri roud ju roum
ənd mei sʌnšain ənd hæpinəs
səraund ju hwen jər fɑr frəm houm
ənd mei ju ɡrou tə bi praud
diɡnəfaid ənd tru
ənd də ʌntu ʌðᵊrz
əz jud həv dən tə ju
bi kəreiǰəs ənd bi breiv
ənd in mai hɑrt jul ɔlweiz stei
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ

mei ɡud fɔrčən bi wiθ ju
mei jər ɡaidiŋ lait bi strɒŋ
bild ə sterwe tə hevən
wiθ ə prins ɔr ə væɡəband

ənd mei ju nevər lʌv in vein
ənd in mai hɑrt ju wəl rəmein
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fərevər jəŋ
fərevər jəŋ

ənd hwen ju fainəli flai əwei
ail bi houpiŋ ðət ai sərvd ju wel
fər ɔl ðə wizdəm əv ə laiftaim
nou wʌn kən evᵊr tel

bət hwʌtevᵊr roud ju čuz
aim rait bəhaind ju, win ɔr luz
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fərevər jəŋ, fərevər jəŋ
fɔr, fərevər jəŋ, fərevər jəŋ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!