The Rolling Stones-I Can’t Get No-Satisfaction-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Rolling Stones-I Can’t Get No-Satisfaction-Cursos de Inglés Gratis

THE ROLLING STONES LYRICS
“(I Can’t Get No) Satisfaction”

I can’t get no satisfaction
I can’t get no satisfaction
‘Cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no, I can’t get no
When I’m drivin’ in my car
And that man comes on the radio
And he’s tellin’ me more and more
About some useless information
Supposed to fire my imagination
I can’t get no, oh no no no
Hey hey hey, that’s what I say
I can’t get no satisfaction
I can’t get no satisfaction
‘Cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no, I can’t get no
When I’m watchin’ my TV
And that man comes on to tell me
How white my shirts can be
But he can’t be a man ‘cause he doesn’t smoke
The same cigarrettes as me
I can’t get no, oh no no no
Hey hey hey, that’s what I say
I can’t get no satisfaction
I can’t get no girl reaction
Cause I try and I try and I try and I try
I can’t get no, I can’t get no
When I’m ridin’ round the world
And I’m doin’ this and I’m signing that
And I’m tryin’ to make some girl
Who tells me baby better come back later next week
Cause you see I’m on losing streak
I can’t get no, oh no no no
Hey hey hey, that’s what I say
I can’t get no, I can’t get no
I can’t get no satisfaction
No satisfaction, no satisfaction, no satisfaction

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ðə rouliŋ stounz liriks
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən

ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
kəz ai trai ənd ai trai ənd ai trai ənd ai trai
ai kænt ɡet nou, ai kænt ɡet nou
hwen aim <drivin> in mai kɑr
ənd ðæt mæn kəmz ɑn ðə reidiou
ənd hiz <tellin> mi mɔr ənd mɔr
əbaut səm jusləs infərmeišən
səpouzd tə faiər mai imæǰəneišən
ai kænt ɡet nou, ou nou nou nou
hei hei hei, ðæts hwʌt ai sei
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
kəz ai trai ənd ai trai ənd ai trai ənd ai trai
ai kænt ɡet nou, ai kænt ɡet nou
hwen aim <watchin> mai tivi
ənd ðæt mæn kəmz ɑn tə tel mi
hau wait mai šərts kən bi
bət hi kænt bi ə mæn kəz hi dʌzənt smouk
ðə seim <cigarrettes> əz mi
ai kænt ɡet nou, ou nou nou nou
hei hei hei, ðæts hwʌt ai sei
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
ai kænt ɡet nou ɡərl riækšən
kəz ai trai ənd ai trai ənd ai trai ənd ai trai
ai kænt ɡet nou, ai kænt ɡet nou
hwen aim <ridin> raund ðə wərld
ənd aim <doin> ðis ənd aim sainiŋ ðæt
ənd aim <tryin> tə meik səm ɡərl
hu telz mi beibi betər kəm bæk leitər nekst wik
kəz ju si aim ɑn luziŋ strik
ai kænt ɡet nou, ou nou nou nou
hei hei hei, ðæts hwʌt ai sei
ai kænt ɡet nou, ai kænt ɡet nou
ai kænt ɡet nou sætəsfækšən
nou sætəsfækšən, nou sætəsfækšən, nou sætəsfækšən