Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Rude-Magic-Pronunciación Letra y Video

Rude-Magic-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

MAGIC! LYRICS
“Rude”

Saturday morning jumped out of bed
And put on my best suit
Got in my car and raced like a jet
All the way to you
Knocked on your door with heart in my hand
To ask you a question
‘Cause I know that you’re an old-fashioned man, yeah

Can I have your daughter for the rest of my life?
Say yes, say yes ‘cause I need to know
You say I’ll never get your blessing ‘til the day I die
Tough luck, my friend, but the answer is ‘No’

Why you gotta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you gotta be so rude?
I’m gonna marry her anyway

Marry that girl
Marry her anyway
Marry that girl
Yeah, no matter what you say
Marry that girl
And we’ll be a family
Why you gotta be so
Rude

I hate to do this, you leave no choice
Can’t live without her
Love me or hate me we will be boys
Standing at that altar
Or we will run away
To another galaxy, you know
You know she’s in love with me
She will go anywhere I go

Can I have your daughter for the rest of my life?
Say yes, say yes ‘cause I need to know
You say I’ll never get your blessing ‘til the day I die
Tough luck, my friend, ‘cause the answer’s still ‘No”

Why you gotta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you gotta be so rude?
I’m gonna marry her anyway

Marry that girl
Marry her anyway
Marry that girl
No matter what you say
Marry that girl
And we’ll be a family
Why you gotta be so
Rude
Rude

Can I have your daughter for the rest of my life?
Say yes, say yes ‘cause I need to know
You say, I’ll never get your blessing ‘til the day I die
Tough luck, my friend, but ‘No’ still means ‘No’!

Why you gotta be so rude?
Don’t you know I’m human too?
Why you gotta be so rude?
I’m gonna marry her anyway

Marry that girl
Marry her anyway
Marry that girl
No matter what you say
Marry that girl
And we’ll be a family
Why you gotta be so
Rude
Why you gotta be so
Rude
Why you gotta be so rude?

#Pronunciación de Nivel Básico

Saturdei mornen jampd aut of bed
An put on mai best sut
Gat in mai kar an reisd laik a yet
Ol de buei tu yu
Nokd on yor dor buit jart in mai jend
Tu ask yu a kuestion
Kos ai nou dad yor an olf fashond man, yeah
Ken ai jav yor doter for de rest of mai laif?
Sei yes, sei yes kos ai nid tu nou
Yu sei ail never get yor blesen til de dei ai dai
Taf lak, mai fren, bat de anser is nou
Buai yu gada bi so rud?
Dont yu nou aim jiuman tu?
Buai yu gada bi so rud?
Aim gana merri er enibuei
Merri dad gerl
Merri er enibuei
Merri dad gerl
Yeah, nou mader buat yu sei
Merri dad gerl
An buil bi a famele
Buai yu gada bi so
Rud
Ai jeit tu du dis, yu liv nou chois
Kent liv buidaut er
Lav mi or jeit mi bui buil bi bois
Estenden at dad olter
Or bui buil ran abuei
Tu anoder galaxe, yu nou
Yu nou shis in lav buit mi
Shi buil gou enibuer ai gou
Ken ai jav yor doter for de rest of mai laif?
Sei yes, sei yes kos ai nid tu nou
Yu sei ail never get yor blesen til de dei ai dai
Taf lak, mai fren, kos de ansers estil nou
Buai yu gada bi so rud?
Dont yu nou aim jiuman tu?
Buai yu gada bi so rud?
Aim gana merri er enibuei
Merri dad gerl
Merri er enibuei
Merri dad gerl
Nou mader buat yu sei
Merri dad gerl
An buil bi a famele
Buai yu gada bi so
Rud
Rud
Ken ai jav yor doter for de rest of mai laif?
Sei yes, sei yes kos ai nid tu nou
Yu sei ail never get yor blesen til de dei ai dai
Taf lak, mai fren, bat nou estil mins nou
Buai yu gada bi so rud?
Dont yu nou aim jiuman tu?
Buai yu gada bi so rud?
Aim gana merri er enibuei
Merri dad gerl
Merri er enibuei
Merri dad gerl
Nou mader buat yu sei
Merri dad gerl
An buil bi a famele
Buai yu gada bi so
Rud
Buai yu gada bi so
Rud
Buai yu gada bi so rud?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

mæǰik! liriks
rud

sætədi mɔrniŋ ǰəmpt aut əv bed
ənd put ɑn mai best sut
ɡɑt in mai kɑr ənd reist laik ə ǰet
ɔl ðə wei tə ju
nɑkt ɑn jər dɔr wiθ hɑrt in mai hænd
tə æsk ju ə kwesčən
kəz ai nou ðət jər ən oul fæšənd mæn, jæ

kən ai həv jər dɒtər fər ðə rest əv mai laif?
sei jes, sei jes kəz ai nid tə nou
ju sei ail nevər ɡet jər blesiŋ til ðə dei ai dai
təf lək, mai frend, bət ði ænsər z <no>

wai ju ɡɑtə bi sou rud?
dount ju nou aim hjumən tu?
wai ju ɡɑtə bi sou rud?
aim ɡɑnə meri hər eniwe

meri ðæt ɡərl
meri hər eniwe
meri ðæt ɡərl
jæ, nou mætər hwʌt ju sei
meri ðæt ɡərl
ənd wil bi ə fæməli
wai ju ɡɑtə bi sou
rud

ai heit tə də ðis, ju liv nou čɔis
kænt laiv wiðaut hər
lʌv mi ɔr heit mi wi wəl bi bɔiz
stændiŋ ət ðət ɒltər
ɔr wi wəl rən əwei
tə ənʌðᵊr ɡæləksi, ju nou
ju nou šiz in lʌv wiθ mi
ši wəl ɡou eniwer ai ɡou

kən ai həv jər dɒtər fər ðə rest əv mai laif?
sei jes, sei jes kəz ai nid tə nou
ju sei ail nevər ɡet jər blesiŋ til ðə dei ai dai
təf lək, mai frend, kəz ði ænsərz stil <no>

wai ju ɡɑtə bi sou rud?
dount ju nou aim hjumən tu?
wai ju ɡɑtə bi sou rud?
aim ɡɑnə meri hər eniwe

meri ðæt ɡərl
meri hər eniwe
meri ðæt ɡərl
nou mætər hwʌt ju sei
meri ðæt ɡərl
ənd wil bi ə fæməli
wai ju ɡɑtə bi sou
rud
rud

kən ai həv jər dɒtər fər ðə rest əv mai laif?
sei jes, sei jes kəz ai nid tə nou
ju sei, ail nevər ɡet jər blesiŋ til ðə dei ai dai
təf lək, mai frend, bət <no> stil minz <no>!

wai ju ɡɑtə bi sou rud?
dount ju nou aim hjumən tu?
wai ju ɡɑtə bi sou rud?
aim ɡɑnə meri hər eniwe

meri ðæt ɡərl
meri hər eniwe
meri ðæt ɡərl
nou mætər hwʌt ju sei
meri ðæt ɡərl
ənd wil bi ə fæməli
wai ju ɡɑtə bi sou
rud
wai ju ɡɑtə bi sou
rud
wai ju ɡɑtə bi sou rud?