aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Rudimental-Sun Comes Up-James Arthur-Pronunciación Letra Traducción

Rudimental-Sun Comes Up-James Arthur-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Rudimental Lyrics
“Sun Comes Up”
(feat. James Arthur)

I wonder, maybe they’d never find me
I’ve been waitin’ such a long, long, long time to feel it
Swallowed by the waters around me
Though I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it, woah

But I dance through the blisters at night
And I laughed ‘til I cried and cried and
I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)
And I sat ‘til my lungs were burnin’
‘Til I know I’m alive, alive, yeah
I’ll sit ‘til I can’t hear words no more

Suddenly the sun goes up
And I feel my love floodin’ back again, yeah
Until the sun goes up
And I feel my love comin’ up again
Suddenly the sun goes up
And the dark is gone
We made it to the dawn
And I don’t miss you anymore
When the sun goes up
I can feel my love comin’ back again

It wasn’t easy tryin’ to run with these handcuffs
I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it
Green flashes hit me right where I’m standing
Sunlight cut into your bones, bones, bones, started to heal it

But I dance through the blisters at night
And I laughed ‘til I cried and cried and
I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)
And I sat ‘til my lungs were burnin’
‘Til I know I’m alive, alive, yeah
I’ll sit ‘til I can’t hear words no more

Suddenly the sun goes up
And I feel my love floodin’ back again, yeah
Until the sun goes up
And I feel my love comin’ up again
Suddenly the sun goes up
And the dark is gone
We made it to the dawn
And I don’t miss you anymore
When the sun goes up
I can feel my love comin’ back again

Give a little light
To get a little love back
Give a little light
To get a little love back
Give a little light
To get a little love back
Won’t you give it
Give a little love back
Give a little light
To get a little love back
Won’t you give it
Turn your light on me
Give a little light
To get a little love back
Give a little, to get a little love
Give a little light
To get a little love back
To get a little love back

Dance through the blisters at night
I laughed ‘til I cried and cried and
I ran ‘til my feet couldn’t run no more (no more, no more)
And I sat ‘til my lungs were burnin’
I’m alive, alive
I can’t hear words no more

Suddenly the sun goes up
And I feel my love
Sun comes up again, my love
Until the sun goes up
And I feel my love comin’ up again
I can feel my love, I can feel my love

Sun goes up
I can feel my love comin’ back again

#Pronunciación de la Canción

 

 

<rudimental> liriks
sən kəmz ʌp
fit. ǰeimz ɑrθər

ai wʌndər, meibi ðeid nevər faind mi
aiv bin <waitin> səč ə lɔŋ, lɔŋ, lɔŋ taim tə fil it
swɒloud bai ðə wɒtərz əraund mi
ðou ai tuk sou meni rɒŋ, rɒŋ, rɒŋ tərnz tə si it, <woah>

bət ai dæns θru ðə blistərz ət nait
ənd ai læft til ai kraid ənd kraid ænd
ai ræn til mai fit kudənt rən nou mɔr nou mɔr, nou mɔr
ənd ai sæt til mai ləŋz wər <burnin>
til ai nou aim əlaiv, əlaiv, jæ
ail sit til ai kænt hir wərdz nou mɔr

sʌdənli ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv <floodin> bæk əɡen, jæ
ʌntil ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv <comin> ʌp əɡen
sʌdənli ðə sən ɡouz ʌp
ənd ðə dɑrk s ɡɒn
wi meid it tə ðə dɒn
ənd ai dount mis ju enimɔr
hwen ðə sən ɡouz ʌp
ai kən fil mai lʌv <comin> bæk əɡen

it wɑzənt izi <tryin> tə rən wiθ ðiz hændkəfs
ai həd tə slip θru səč ə kould, kould, kould nait tə si it
ɡrin flæšəz hit mi rait hweᵊr aim stændiŋ
sʌnlait kət intu jər bounz, bounz, bounz, stɑrtəd tə hil it

bət ai dæns θru ðə blistərz ət nait
ənd ai læft til ai kraid ənd kraid ænd
ai ræn til mai fit kudənt rən nou mɔr nou mɔr, nou mɔr
ənd ai sæt til mai ləŋz wər <burnin>
til ai nou aim əlaiv, əlaiv, jæ
ail sit til ai kænt hir wərdz nou mɔr

sʌdənli ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv <floodin> bæk əɡen, jæ
ʌntil ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv <comin> ʌp əɡen
sʌdənli ðə sən ɡouz ʌp
ənd ðə dɑrk s ɡɒn
wi meid it tə ðə dɒn
ənd ai dount mis ju enimɔr
hwen ðə sən ɡouz ʌp
ai kən fil mai lʌv <comin> bæk əɡen

ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
wount ju ɡiv it
ɡiv ə litəl lʌv bæk
ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
wount ju ɡiv it
tərn jər lait ɑn mi
ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
ɡiv ə litəl, tə ɡet ə litəl lʌv
ɡiv ə litəl lait
tə ɡet ə litəl lʌv bæk
tə ɡet ə litəl lʌv bæk

dæns θru ðə blistərz ət nait
ai læft til ai kraid ənd kraid ænd
ai ræn til mai fit kudənt rən nou mɔr nou mɔr, nou mɔr
ənd ai sæt til mai ləŋz wər <burnin>
aim əlaiv, əlaiv
ai kænt hir wərdz nou mɔr

sʌdənli ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv
sən kəmz ʌp əɡen, mai lʌv
ʌntil ðə sən ɡouz ʌp
ənd ai fil mai lʌv <comin> ʌp əɡen
ai kən fil mai lʌv, ai kən fil mai lʌv

sən ɡouz ʌp
ai kən fil mai lʌv <comin> bæk əɡen

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!