como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Ruelle–This is the Hunt-Pronunciación Letra Traducción

Ruelle–This is the Hunt-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Ruelle Lyrics
“This Is The Hunt”

Nothing is the same
There’s a new world
Calling my name
I can’t escape this

Shadows break the dark
And we know they can’t be very far
Our fate is beckoning
It’s beckoning

We’re coming after you
Nowhere to run
We’re coming after you
This is the hunt
This is the hunt

Mysteries unfold
All the stories
Legends that we’re told
We watch them come to life
We come to life

We’re coming after you
Nowhere to run
We’re coming after you
This is the hunt
This is the hunt

We live in shadows
We live where darkness hides
We’ll go where no one goes
We won’t give up this fight

We’re coming after you
Nowhere to run
We’re coming after you
This is the hunt
This is the hunt

We’re coming after you
Nowhere to run
We’re coming after you
Nowhere to run

#Pronunciación de la Canción

ruel liriks
ðis iz ðə hənt
nʌθiŋ z ðə seim
ðerz ə nu wərld
kɒliŋ mai neim
ai kænt əskeip ðis
šædouz breik ðə dɑrk
ənd wi nou ðei kænt bi veri fɑr
auər feit s bekəniŋ
its bekəniŋ
wir kʌmiŋ æftər ju
nouweə tə rən
wir kʌmiŋ æftər ju
ðis iz ðə hənt
ðis iz ðə hənt
mistəriz ʌnfould
ɔl ðə stɔriz
leǰəndz ðət wir tould
wi wɑč ðəm kəm tə laif
wi kəm tə laif
wir kʌmiŋ æftər ju
nouweə tə rən
wir kʌmiŋ æftər ju
ðis iz ðə hənt
ðis iz ðə hənt
wi laiv in šædouz
wi laiv hweᵊr dɑrknəs haidz
wil ɡou hweᵊr nou wʌn ɡouz
wi wount ɡiv ʌp ðis fait
wir kʌmiŋ æftər ju
nouweə tə rən
wir kʌmiŋ æftər ju
ðis iz ðə hənt
ðis iz ðə hənt
wir kʌmiŋ æftər ju
nouweə tə rən
wir kʌmiŋ æftər ju
nouweə tə rən