aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Run The Jewels-Legend Has It-Pronunciación Letra Traducción y Video

Run The Jewels-Legend Has It-Cursos de Inglés Gratis

RUN THE JEWELS LYRICS
“Legend Has It”

[Killer Mike:]
Hear what I say, we are the business today
Fuck shit is finished today
RT & J, we the new PB & J
We dropped a classic today
We did a tablet of acid today
Did joints with the masses and ashes away
SKRRRT! We dash away
Donner and Dixon, the pistol is blastin’ away

[El-P:]
Doctors of death
Curing our patients of breath
We oughta pay you the trust
Cookin’ up work
Cookin’ up curses and slurs
Smokin’ my brain into mush
I became famous for blamin’ you fucks
Maimin’ my way through the brush
There is no training or taming of me and my bruh
Look like a man, but I’m animal raw

[Killer Mike:]
We are the murderous pair
That went to jail and we murdered the murderers there
Then went to Hell and discovered the devil
Delivered some hurt and despair
Used to have powder to push
Now I smoke pounds of the kush
Holy, I’m burnin’ a bush
Now I give a fuck about none of this shit
Jewel runner over and out of this bitch

Woo!
Woo!
Step into the spot like woo!
Woo!

[El-P:]
Copping of uppers and downers get done
I’m in a rush to be numb
Droppin’ a thousand ain’t much
Come from the clouds
On a missile to turn this whole town into dust
Don’t make a sound, baby, hush
I am the living swipe right on the mic, I’m a slut
I don’t know how to not spit like a lout
I’ll spill a pound of my kids on your couch

[Killer Mike:]
Half of a mongol and mythical team
Feelin’ this treacherous theme
Legend says El is a spawn out of Hell
The myth is my mom is a murderous queen
Your life can end like in Godfather 1
You get the gun as I christen my son
If I die today and it’s Hell I should pay
Tell the Lord Mikey said, “Fuck it was fun”

[El-P:]
Every new record’s my dick in a box
We here the goons, eat them rulers alot
You’re getting used to me doing no wrong
I don’t play chicken, you prick, I’m a fox
You wanna kick it, I’ll give you the rock
You kiss the wood chipper blade if you bark
I’m fuckin’ magic, in fact I’m a warlock can talk
I got a unicorn horn for a (stop)

Woo!
Woo!
Step into the spot like woo!
Woo!

And the crowd goes RTJ!
And the crowd goes RTJ!
And the crowd goes RTJ!
And the crowd goes RTJ!
RTJ!
RTJ!
RTJ!
RTJ!

[Killer Mike:]
Mike in the jelly, won’t snitch
I’ll rent a room at the Ritz
I’ll sip a fifth of the whisk
I’ll smoke a dub in the tub
Then I will split both my wrists

[El-P:]
I’ll pull a sword on you simps
Just for the flick of the wrist
Kitchen not givin’ a miss
Me and Mike skip away whistlin’ and grin
Everything’s golden when you only win

[Killer Mike:]
Bullyin’ bastards and beatin’ on beats
Sounds like a day at the beach, preach
I keep the metals to step on your feet
Before you can speak, blaow to defeat

[El-P:]
We move on one to ones, you think I’m meek
You think I’m lyin’, you right, see my teeth
Don’t be a bore when I roar if I move
Hunting’s no fun when your prey doesn’t move
I’ll put a gun to a bunny like choose
Say somethin’ funny or bunny go boom
You got a bevy of shit you could groove
We’d like to thank you for choosing our crew

[Killer Mike:]
And that’s from the crew you can trust
Warranty plus for fuckin’ shit up
We are the no-gooders, do-gooders
Known to the dancers and dealers and doers of dust

#Pronunciación de Nivel Avanzado

rən ðə ǰuəlz liriks
leǰənd həz it

<[killer> maik: <]>
hir hwʌt ai sei, wi ər ðə biznəs tədei
fək šit s finišt tədei
<rt> ənd ǰei, wi ðə nu <pb> ənd ǰei
wi drɑpt ə klæsik tədei
wi did ə tæblət əv æsəd tədei
did ǰɔints wiθ ðə mæsəz ənd æšəz əwei
<skrrrt>! wi dæš əwei
dɑnər ənd diksən, ðə pistəl z <blastin> əwei

<[el-p>: <]>
dɑktərz əv deθ
kjuriŋ auər peišənts əv breθ
wi ɒtə pei ju ðə trəst
<cookin> ʌp wərk
<cookin> ʌp kərsəz ənd slərz
<smokin> mai brein intu məš
ai bikeim feiməs fər <blamin> ju fəks
<maimin> mai wei θru ðə brəš
ðər z nou treiniŋ ɔr teimiŋ əv mi ənd mai <bruh>
luk laik ə mæn, bət aim ænəməl rɑ

<[killer> maik: <]>
wi ər ðə mərdərəs per
ðət went tə ǰeil ənd wi mərdərd ðə mərdərərz ðer
ðen went tə hel ənd diskəvərd ðə devəl
dəlivərd səm hərt ənd disper
just tə həv paudər tə puš
nau ai smouk paundz əv ðə kuš
houli, aim <burnin> ə buš
nau ai ɡiv ə fək əbaut nən əv ðis šit
ǰuəl rʌnər ouvᵊr ənd aut əv ðis bič

wu!
wu!
step intu ðə spɑt laik wu!
wu!

<[el-p>: <]>
kɑpiŋ əv ʌpərz ənd daunərz ɡet dən
aim in ə rəš tə bi nʌm
<droppin> ə θauzənd eint mʌč
kəm frəm ðə klaudz
ɑn ə misəl tə tərn ðis houl taun intu dəst
dount meik ə saund, beibi, həš
ai əm ðə liviŋ swaip rait ɑn ðə mik, aim ə slət
ai dount nou hau tə nɑt spit laik ə laut
ail spil ə paund əv mai kidz ɑn jər kauč

<[killer> maik: <]>
hæf əv ə mɑŋɡəl ənd miθəkəl tim
<feelin> ðis trečərəs θim
leǰənd sez el ninjou z ə spɑn aut əv hel
ðə miθ s mai mɑm z ə mərdərəs kwin
jər laif kən end laik in ɡɑdfɑðər wʌn
ju ɡet ðə ɡən əz ai krisən mai sən
if ai dai tədei ənd its hel ai šəd pei
tel ðə lɔrd maiki sed, fək it wəz fən

<[el-p>: <]>
evri nu rekərdz mai dik in ə bɑks
wi hiər ðə ɡunz, it ðəm rulərz əlɑt
jər ɡetiŋ just tə mi duiŋ nou rɒŋ
ai dount plei čikən, ju prik, aim ə fɑks
ju wɑnə kik it, ail ɡiv ju ðə rɑk
ju kis ðə wud čipər bleid if ju bɑrk
aim <fuckin> mæǰik, in fækt aim ə wɔrlɑk kən tɔk
ai ɡɑt ə junikɔrn hɔrn fər ə stɑp

wu!
wu!
step intu ðə spɑt laik wu!
wu!

ənd ðə kraud ɡouz <rtj>!
ənd ðə kraud ɡouz <rtj>!
ənd ðə kraud ɡouz <rtj>!
ənd ðə kraud ɡouz <rtj>!
<rtj>!
<rtj>!
<rtj>!
<rtj>!

<[killer> maik: <]>
maik in ðə ǰeli, wount snič
ail rent ə rum ət ðə rits
ail sip ə fifθ əv ðə wisk
ail smouk ə dəb in ðə təb
ðen ai wəl split bouθ mai rists

<[el-p>: <]>
ail pul ə sɔrd ɑn ju <simps>
ǰəst fər ðə flik əv ðə rist
kičən nɑt <givin> ə mis
mi ənd maik skip əwei <whistlin> ənd ɡrin
evriθiŋz ɡouldən hwen ju ounli win

<[killer> maik: <]>
<bullyin> bæstərdz ənd <beatin> ɑn bits
saundz laik ə dei ət ðə bič, prič
ai kip ðə metəlz tə step ɑn jər fit
bifɔr ju kən spik, <blaow> tə dəfit

<[el-p>: <]>
wi muv ɑn wʌn tə wʌnz, ju θiŋk aim mik
ju θiŋk aim <lyin>, ju rait, si mai tiθ
dount bi ə bɔr hwen ai rɔr if ai muv
hʌntiŋiz nou fən hwen jər prei dʌzənt muv
ail put ə ɡən tə ə bʌni laik čuz
sei sʌmθiŋ fʌni ɔr bʌni ɡou bum
ju ɡɑt ə bevi əv šit ju kəd ɡruv
wid laik tə θæŋk ju fər čuziŋ auər kru

<[killer> maik: <]>
ənd ðæts frəm ðə kru ju kən trəst
wɔrənti pləs fər <fuckin> šit ʌp
wi ər ðə <no-gooders>, du ɡudəz
noun tə ðə dænsərz ənd dilərz ənd duərz əv dəst

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!