Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Sailing – Christopher Cross-Pronunciación Letra Traducción

Sailing – Christopher Cross-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Christopher Cross Lyrics
“Sailing”

Well, it’s not far down to paradise, at least it’s not for me
And if the wind is right you can sail away and find tranquility
Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see
Believe me

It’s not far to never-never land, no reason to pretend
And if the wind is right you can find the joy of innocence again
Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see
Believe me

Sailing takes me away to where I’ve always heard it could be
Just a dream and the wind to carry me
And soon I will be free

Fantasy, it gets the best of me
When I’m sailing
All caught up in the reverie, every word is a symphony
Won’t you believe me?

Sailing takes me away to where I’ve always heard it could be
Just a dream and the wind to carry me
And soon I will be free

Well it’s not far back to sanity, at least it’s not for me
And if the wind is right you can sail away and find serenity
Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see
Believe me

Sailing takes me away to where I’ve always heard it could be
Just a dream and the wind to carry me
And soon I will be free

#Pronunciación de la Canción

 

kristəfər krɑs liriks
seiliŋ

wel, its nɑt fɑr daun tə perədais, ət list its nɑt fər mi
ənd if ðə wind z rait ju kən seil əwei ənd faind træŋkwiləti
ou, ðə kænvəs kən də mirəkəlz, ǰəst ju weit ənd si
bəliv mi

its nɑt fɑr tə nevər lænd, nou rizən tə pritend
ənd if ðə wind z rait ju kən faind ðə ǰɔi əv inəsəns əɡen
ou, ðə kænvəs kən də mirəkəlz, ǰəst ju weit ənd si
bəliv mi

seiliŋ teiks mi əwei tə hweᵊr aiv ɔlweiz hərd it kəd bi
ǰəst ə drim ənd ðə wind tə kæri mi
ənd sun ai wəl bi fri

fæntəsi, it ɡets ðə best əv mi
hwen aim seiliŋ
ɔl kɔt ʌp in ðə revəri, evri wərd z ə simfəni
wount ju bəliv mi?

seiliŋ teiks mi əwei tə hweᵊr aiv ɔlweiz hərd it kəd bi
ǰəst ə drim ənd ðə wind tə kæri mi
ənd sun ai wəl bi fri

wel its nɑt fɑr bæk tə sænəti, ət list its nɑt fər mi
ənd if ðə wind z rait ju kən seil əwei ənd faind sərenəti
ou, ðə kænvəs kən də mirəkəlz, ǰəst ju weit ənd si
bəliv mi

seiliŋ teiks mi əwei tə hweᵊr aiv ɔlweiz hərd it kəd bi
ǰəst ə drim ənd ðə wind tə kæri mi
ənd sun ai wəl bi fri