como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Sam Smith – Midnight Train – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Sam Smith – Midnight Train – como se canta con pronunciación letra video traducción subtitulada

Sam Smith Lyrics
“Midnight Train”
(feat. The Dap-Kings Horns)


I choose me
And I know that’s selfish, love
You are a dream
And I can’t thank you enough
But I give another piece of me away
Every waking day that I’m with you

Am I a monster?
What will your family think of me?
They brought me in
They helped me out with everything
But I give a little piece of me away
Every single day

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

Love you so much
That I have to let you go
I’ll miss your touch
And the secrets we both know
But it would be wrong for me to stay
And I’ll just give you hope

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

I can’t stop crying
I hate that I’ve caused you pain
But I can’t deny it
I just don’t feel the same
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can’t explain
I’ll always love you
But tonight’s the night I choose to walk away

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

sæm smiθ liriks
midnait trein
fit. ðə <dap-kings> hɔrnz

ai čuz mi
ənd ai nou ðæts selfiš, lʌv
ju ər ə drim
ənd ai kænt θæŋk ju ənəf
bət ai ɡiv ənʌðᵊr pis əv mi əwei
evri weikiŋ dei ðət aim wiθ ju

əm ai ə mɑnstər?
hwʌt wəl jər fæməli θiŋk əv mi?
ðei brɔt mi in
ðei helpt mi aut wiθ evriθiŋ
bət ai ɡiv ə litəl pis əv mi əwei
evri siŋɡəl dei

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

lʌv ju sou mʌč
ðət ai həv tə let ju ɡou
ail mis jər təč
ənd ðə sikrəts wi bouθ nou
bət it wud bi rɒŋ fər mi tə stei
ənd ail ǰəst ɡiv ju houp

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

ai kænt stɑp kraiiŋ
ai heit ðət aiv kɑzd ju pein
bət ai kænt dənai it
ai ǰəst dount fil ðə seim
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

sou ai pik ʌp ðə pisəz
ai ɡet ɑn ðə midnait trein
ai ɡɑt mai rizənz
bət dɑrliŋ ai kænt iksplein
ail ɔlweiz lʌv ju
bət tənaits ðə nait ai čuz tə wɑk əwei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!