aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Sean Paul – Temperature-Pronunciación Letra Traducción

Sean Paul – Temperature-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Sean Paul Lyrics
“Temperature”

[Intro:]
The gal dem Schillaci…Sean da Paul
So me give it to…so me give to…so me give it to…to all girls
Five million and forty naughty shorty…
Baby girl…all my girls..all my girls…Sean da Paul say…

[Chorus:]
Well woman the way the time cold I wanna be keepin’ you warm
I got the right temperature for shelter you from the storm
Oh lord, gal I got the right tactics to turn you on, and girl I…
Wanna be the Papa…You can be the Mom….oh oh!

[Verse 1:]
Make I see the gal them bruk out pon the floor from you don’t want no worthless performer
From you don’t want no man wey can’t turn you on gal make I see your hand them up on ya..
Can’t tan pon it long…..naw eat no yam…no steam fish….nor no green banana
But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna..

[Chorus]

[Verse 2:]
Bumper exposed and gal you got your chest out but you no wasters cause gal you impress out…
And if you des out a me you fi test out,Cause I got the remedy to make you de-stress out….
Me haffi flaunt it because me God Bless out…And girl if you want it you haffi confess out…
A no lie weh we need set speed a fi test the mattress out..

[Chorus]

[Verse 3:]
Gal don’t say me crazy now, this strange love it a no Bridgette and Flava show..
Time fi a make baby now so stop gwaan like you a act shady yo…
Woman don’t play me know, cause a no Fred Sanford nor Grady yo….
My lovin’ is the way to go…my lovin’ is the way to go…..

[Chorus]

[Verse 4:]
When you roll with a player like me… with a bredda like me girl there is no other
No need to talk it right here just park it right here keep it undercover
From me love how you fit inna you blouse and you fat inna you jeans and mi waan discover..
Everything out you baby girl can you hear when me utter…

[Chorus]

[Verse 5:]
Make I see the gal them bruk out pon the floor from you don’t want no worthless performer
From you don’t want no man wey can’t turn you on gal make I see your hand them up on ya..
Can’t tan pon it long…..naw eat no yam…no steam fish….nor no green banana
But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna..

[Chorus]

#Pronunciación de la Canción

 

šɒn pɒl liriks
temprəčər

<[intro>: <]>
ðə ɡæl dem skilɑči… šɒn dɑ pɒl
sou mi ɡiv it tu… sou mi ɡiv tu… sou mi ɡiv it tu… tə ɔl ɡərlz
faiv miljən ənd fɔrti nɒti šɔrti…
beibi gɜ:l… ɔl mai ɡərlz.. ɔl mai ɡərlz… šɒn dɑ pɒl sei…

<[chorus>: <]>
wel wumən ðə wei ðə taim kould ai wɑnə bi <keepin> ju wɔrm
ai ɡɑt ðə rait temprəčər fər šeltər ju frəm ðə stɔrm
ou lɔrd, ɡæl ai ɡɑt ðə rait tæktiks tə tərn ju ɑn, ənd ɡərl ai…
wɑnə bi ðə pɑpə… ju kən bi ðə mɑm…. ou ou!

<[verse> wʌn: <]>
meik ai si ðə ɡæl ðəm <bruk> aut pɑn ðə flɔr frəm ju dount wɑnt nou wərθləs pərfɔrmər
frəm ju dount wɑnt nou mæn wei kænt tərn ju ɑn ɡæl meik ai si jər hænd ðəm ʌp ɑn jɑ..
kænt tæn pɑn it lɔŋ….. nɑ it nou jæm… nou stim fiš…. nɔr nou ɡrin bənænə
bət daun in ǰəmeikə wi ɡiv it tə ju hɑt laik ə sɒnə..

<[chorus]>

<[verse> tu: <]>
bʌmpər ikspouzd ənd ɡæl ju ɡɑt jər čest aut bət ju nou weistərz kəz ɡæl ju impres aut…
ənd if ju de aut ə mi ju fai test aut, kəz ai ɡɑt ðə remədi tə meik ju <de-stress> aut….
mi <haffi> flɒnt it bikɒz mi ɡɑd bles aut… ənd ɡərl if ju wɑnt it ju <haffi> kənfes aut…
ə nou lai <weh> wi nid set spid ə fai test ðə mætrəs aut..

<[chorus]>

<[verse> θri: <]>
ɡæl dount sei mi kreizi nau, ðis streinǰ lʌv it ə nou briǰit ənd <flava> šou..
taim fai ə meik beibi nau sou stɑp <gwaan> laik ju ə ækt šeidi jou…
wumən dount plei mi nou, kəz ə nou fred sænfərd nɔr ɡreidi jou….
mai lovin z ðə wei tə ɡou… mai lovin z ðə wei tə ɡou…..

<[chorus]>

<[verse> fɔr: <]>
hwen ju roul wiθ ə pleiᵊr laik mi… wiθ ə <bredda> laik mi ɡərl ðər z nou ʌðᵊr
nou nid tə tɔk it rait hiər ǰəst pɑrk it rait hiər kip it ʌndərkəvər
frəm mi lʌv hau ju fit <inna> ju blaus ənd ju fæt <inna> ju ǰinz ənd mi <waan> diskəvər..
evriθiŋ aut ju beibi gɜ:l kən ju hir hwen mi ʌtər…

<[chorus]>

<[verse> faiv: <]>
meik ai si ðə ɡæl ðəm <bruk> aut pɑn ðə flɔr frəm ju dount wɑnt nou wərθləs pərfɔrmər
frəm ju dount wɑnt nou mæn wei kænt tərn ju ɑn ɡæl meik ai si jər hænd ðəm ʌp ɑn jɑ..
kænt tæn pɑn it lɔŋ….. nɑ it nou jæm… nou stim fiš…. nɔr nou ɡrin bənænə
bət daun in ǰəmeikə wi ɡiv it tə ju hɑt laik ə sɒnə..

<[chorus]>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!