Secret – Kally’s Mashup-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Stand upright
Do not look down
Hair on the back and never frown
Put your best face, the perfect weapon when you take the stage

Now put on the wig
The blue nose
Red cheeks and crazy shoes
Our touch in neon, they have no idea
that the game continues
And not,
Nobody knows more than the girl in the videos
Let’s keep our little secret, secret
Cross the heart, you will keep our secret
I’ll shine when it’s time, so let’s keep our little secret, secret

My hand in your hand, promises never to break this pact
And, I never wanted to hide who I am
But now it happened, so we can try to keep it

No one knows me like you, no
Yes, that’s what best friends do
And we are in this together

#Pronunciación de la Canción

stænd əprait
də nɑt luk daun
her ɑn ðə bæk ənd nevər fraun
put jər best feis, ðə pərfekt wepən hwen ju teik ðə steiǰ
nau put ɑn ðə wiɡ
ðə blu nouz
red čiks ənd kreizi šuz
auər təč in nian, ðei həv nou aidiə
ðət ðə ɡeim kəntinjuz
ənd nɑt,
noubədi nouz mɔr ðən ðə ɡərl in ðə vidiouz
lets kip auər litəl sikrət, sikrət
krɑs ðə hɑrt, ju wəl kip auər sikrət
ail šain hwen its taim, sou lets kip auər litəl sikrət, sikrət
mai hænd in jər hænd, prɑməsəz nevər tə breik ðis pækt
ænd, ai nevər wɒntəd tə haid hu ai æm
bət nau it hæpənd, sou wi kən trai tə kip it
nou wʌn nouz mi laik ju, nou
jes, ðæts hwʌt best frendz du
ənd wi ər in ðis təɡeðər