aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

See You Again-Wiz Khalifa-Charlie Puth-Pronunciación Letra y Video

See You Again-Wiz Khalifa-Charlie Puth-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

WIZ KHALIFA LYRICS
“See You Again”
(feat. Charlie Puth)

[Charlie Puth:]
It’s been a long day without you, my friend
And I’ll tell you all about it when I see you again
We’ve come a long way from where we began
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
When I see you again
(Hey)

[Wiz Khalifa:]
Damn, who knew?
All the planes we flew
Good things we’ve been through
That I’ll be standing right here talking to you
‘Bout another path
I know we loved to hit the road and laugh
But something told me that it wouldn’t last
Had to switch up
Look at things different, see the bigger picture
Those were the days
Hard work forever pays
Now I see you in a better place (see you in a better place)

Uh
How can we not talk about family when family’s all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gon’ be with me for the last ride

[Charlie Puth:]
It’s been a long day without you, my friend
And I’ll tell you all about it when I see you again (I see you again)
We’ve come a long way (yeah, we came a long way) from where we began (you know we started)
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again (let me tell you)
When I see you again

(Aah oh, aah oh
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
Yeah

[Wiz Khalifa:]
First you both go out your way
And the vibe is feeling strong
And what’s small turn to a friendship
A friendship turn to a bond
And that bond will never be broken
The love will never get lost (and the love will never get lost)
And when brotherhood come first
Then the line will never be crossed
Established it on our own
When that line had to be drawn
And that line is what we reach
So remember me when I’m gone (remember me when I’m gone)

How can we not talk about family when family’s all that we got?
Everything I went through you were standing there by my side
And now you gon’ be with me for the last ride

[Charlie Puth:]
So let the light guide your way, yeah
Hold every memory as you go
And every road you take, will always lead you home, home

It’s been a long day without you, my friend
And I’ll tell you all about it when I see you again
We’ve come a long way from where we began
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
When I see you again

(Aah oh)
(Uh)
(Aah oh)
(Yeah)
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
(Ya, ya)
When I see you again
(Uh)
See you again
(Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh)
(Yeah, yeah, uh-huh)
When I see you again

#Pronunciación de Nivel Básico

Its bin a lon dei wuidaut yu, mai fren
An ail tel yu ol abaudet wuen ai si yu aguen
wuiv kom a lon wuei from wuer wui bigan
Oh, ail tel yu ol abaudet wuen ai si yu aguen
wuen ai si yu aguen
(Jei)
Dem, ju niu?
Ol de pleins wui flu
Gud tdings wui bin tru
Dad ail bi estandin rai jir tokin tu yu
Baut anoder pat
Ai nou wui lov tu jit de roud an laf
Bat somtdin told mi dad it wudent last
Jad tu suich ap
Luk at tdins difrent, si de biger pikcher
dous wuer de deis
Jard wuork forever peis
Nao ai si yu in a berer pleis (si yu in a berer pleis)
Ah
Jao ken wui nat tok abaut famili wuen familis ol dat wui gat?
Evritdin ai wuent tru yu wuer estandin der bai mai said
An nau yu gon bi wuit mi for de last raid
Its bin a lon dei wuidaut yu, mai fren
An ail tel yu ol abauret wuen ai si yu aguen (ai si yu auen)
wuiv kom a lon wuei (yieah, wui keim a lon wuei) from wuer wui bigan (yu nou wui estar-et)
Oh, ail tel yu ol abauret wuen ai si yu aguen (let mi tel yu)
wuen ai si yu aguen
(Ahh ah, ahh ah
wuuuuh-uh-uh-uh-uh-uh)
Yiea
Fers yu boutd go aut yor wuei
An de vaib is filin estron
An wuats esmol torn tu a frenship
A frenship torn tu a bond
An dad bond wuil never bi brouken
De lav wuil never guet lost (an de lav wuil never guet lost)
An wuen broderjud kom fers
Den de lain wuil never bi crosd
estableshet on ar oun
wuen dad lain jad tu bi droun
An dad lain is wuat wui rich
So rimember mi wuen aim gon (rimember mi wuen aim gon)
Jao ken wui nat tok abaut famili wuen familis ol dat wui gat?
Evritdin ai wuent tru yu wuer estandin der bai mai said
An nau yu gon bi wuit mi for de last raid
So let lait gaid yior wuei, yie
Jol ebri memorri as yu gou
An ebri roud yu teik, wuil olwueis lid yu jom, jom
Its bin a lon dei wuidaut yu, mai fren
An ail tel yu ol abauret wuen ai si yu aguen
wuiv kom a lon wuei from wuer wui bigan
Oh, ail tel yu ol abauret wuen ai si yu aguen
wuen ai si yu aguen
(ahh ah)
(ah)
(Ahh ah)
(Yiea)
(wuuuuh-uh-uh-uh-uh-uh)
(Ya, ya)
wuen ai si yu aguen
(ah)
Si yu aguen
(wuuuuh-uh-uh-uh-uh-uh)
(Yieah, yieah, ah-ahh)
wuen ai si yu aguen

#Pronunciación de Nivel Intermedio

wiz kəlifə liriks
si ju əɡen
fit. čɑrli puθ

<[charlie> puθ: <]>
its bin ə lɔŋ dei wiðaut ju, mai frend
ənd ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen
wiv kəm ə lɔŋ wei frəm hweᵊr wi biɡæn
ou, ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen
hwen ai si ju əɡen
hei

<[wiz> kəlifə: <]>
dæm, hu nu?
ɔl ðə pleinz wi flu
ɡud θiŋz wiv bin θru
ðət ail bi stændiŋ rait hiər tɔkiŋ tə ju
baut ənʌðᵊr pæθ
ai nou wi lʌvd tə hit ðə roud ənd læf
bət sʌmθiŋ tould mi ðət it wudənt læst
həd tə swič ʌp
luk ət θiŋz difərənt, si ðə biɡər pikčər
ðouz wər ðə deiz
hɑrd wərk fərevər peiz
nau ai si ju in ə betər pleis si ju in ə betər pleis

ə
hau kən wi nɑt tɔk əbaut fæməli hwen fæməliz ɔl ðət wi ɡɑt?
evriθiŋ ai went θru ju wər stændiŋ ðər bai mai said
ənd nau ju <gon> bi wiθ mi fər ðə læst raid

<[charlie> puθ: <]>
its bin ə lɔŋ dei wiðaut ju, mai frend
ənd ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen ai si ju əɡen
wiv kəm ə lɔŋ wei jæ, wi keim ə lɔŋ wei frəm hweᵊr wi biɡæn ju nou wi stɑrtəd
ou, ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen let mi tel ju
hwen ai si ju əɡen

<aah> ou, <aah> ou
<wooooh-oh-oh-oh-oh-oh>

<[wiz> kəlifə: <]>
fərst ju bouθ ɡou aut jər wei
ənd ðə vaib z filiŋ strɒŋ
ənd hwʌts smɒl tərn tə ə frendšip
ə frendšip tərn tə ə bɑnd
ənd ðət bɑnd wəl nevər bi broukən
ðə lʌv wəl nevər ɡet lɒst ənd ðə lʌv wəl nevər ɡet lɒst
ənd hwen brʌðərhud kəm fərst
ðen ðə lain wəl nevər bi krɒst
əstæblišt it ɑn auər oun
hwen ðət lain həd tə bi drɒn
ənd ðət lain z hwʌt wi rič
sou rəmembər mi hwen aim ɡɒn rəmembər mi hwen aim ɡɒn

hau kən wi nɑt tɔk əbaut fæməli hwen fæməliz ɔl ðət wi ɡɑt?
evriθiŋ ai went θru ju wər stændiŋ ðər bai mai said
ənd nau ju <gon> bi wiθ mi fər ðə læst raid

<[charlie> puθ: <]>
sou let ðə lait ɡaid jər wei, jæ
hould evri meməri əz ju ɡou
ənd evri roud ju teik, wəl ɔlweiz led ju houm, houm

its bin ə lɔŋ dei wiðaut ju, mai frend
ənd ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen
wiv kəm ə lɔŋ wei frəm hweᵊr wi biɡæn
ou, ail tel ju ɔl əbaut it hwen ai si ju əɡen
hwen ai si ju əɡen

<aah> ou
ə
<aah> ou

<wooooh-oh-oh-oh-oh-oh>
jɑ, jɑ
hwen ai si ju əɡen
ə
si ju əɡen
<wooooh-oh-oh-oh-oh-oh>
jæ, jæ, əhə
hwen ai si ju əɡen

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!