aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Seize The Day Avenged Sevenfold-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Seize The Day Avenged Sevenfold-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas
“Seize The Day”

Seize the day or die regretting the time you lost
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
But I’m too young to worry
These streets we travel on will undergo our same lost past

I found you here, now please just stay for a while
I can move on with you around
I hand you my mortal life, but will it be forever?
I’d do anything for a smile, holding you ‘til our time is done
We both know the day will come, but I don’t want to leave you

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
But I’m too young to worry (a melody, a memory, or just one picture)

Seize the day or die regretting the time you lost
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over

Newborn life replacing all of us, changing this fable we live in
No longer needed here so where do we go?
Will you take a journey tonight, follow me past the walls of death?
But girl, what if there is no eternal life?

I see my vision burn, I feel my memories fade with time
But I’m too young to worry (a melody, a memory, or just one picture)

Seize the day or die regretting the time you lost
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over

Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
Please tell me what we have is real

So, what if I never hold you, yeah, or kiss your lips again?
Woooaaah, so I never want to leave you and the memories of us to see
I beg don’t leave me

Seize the day or die regretting the time you lost
It’s empty and cold without you here, too many people to ache over

Trials in life, questions of us existing here, don’t wanna die alone without you here
Please tell me what we have is real

Silence you lost me, no chance for one more day [x2 then continues in the background]
I stand here alone
Falling away from you, no chance to get back home
I stand here alone
Falling away from you, no chance to get back home

siz ðə dei

siz ðə dei ɔr dai riɡretiŋ ðə taim ju lɒst
its empti ənd kould wiðaut ju hiər, tu meni pipəl tə eik ouvᵊr

ai si mai vižən bərn, ai fil mai meməriz feid wiθ taim
bət aim tu jəŋ tə wəri
ðiz strits wi trævəl ɑn wəl ʌndərɡou auər seim lɒst pæst

ai faund ju hiər, nau pliz ǰəst stei fər ə wail
ai kən muv ɑn wiθ ju əraund
ai hænd ju mai mɔrtəl laif, bət wəl it bi fərevər?
aid də eniθiŋ fər ə smail, houldiŋ ju til auər taim z dən
wi bouθ nou ðə dei wəl kəm, bət ai dount wɑnt tə liv ju

ai si mai vižən bərn, ai fil mai meməriz feid wiθ taim
bət aim tu jəŋ tə wəri ə melədi, ə meməri, ɔr ǰəst wʌn pikčər

siz ðə dei ɔr dai riɡretiŋ ðə taim ju lɒst
its empti ənd kould wiðaut ju hiər, tu meni pipəl tə eik ouvᵊr

nubɔrn laif rəpleisiŋ ɔl əv əz, čeinǰiŋ ðis feibəl wi laiv in
nou lɔŋɡər nidəd hiər sou hweᵊr də wi ɡou?
wəl ju teik ə ǰərni tənait, fɑlou mi pæst ðə wɒlz əv deθ?
bət ɡərl, hwʌt if ðər z nou itərnəl laif?

ai si mai vižən bərn, ai fil mai meməriz feid wiθ taim
bət aim tu jəŋ tə wəri ə melədi, ə meməri, ɔr ǰəst wʌn pikčər

siz ðə dei ɔr dai riɡretiŋ ðə taim ju lɒst
its empti ənd kould wiðaut ju hiər, tu meni pipəl tə eik ouvᵊr

traiəlz in laif, kwesčənz əv əz igzistiŋ hiər, dount wɑnə dai əloun wiðaut ju hiər
pliz tel mi hwʌt wi həv z riəl

sou, hwʌt if ai nevər hould ju, jæ, ɔr kis jər lips əɡen?
<woooaaah>, sou ai nevər wɑnt tə liv ju ənd ðə meməriz əv əz tə si
ai beɡ dount liv mi

siz ðə dei ɔr dai riɡretiŋ ðə taim ju lɒst
its empti ənd kould wiðaut ju hiər, tu meni pipəl tə eik ouvᵊr

traiəlz in laif, kwesčənz əv əz igzistiŋ hiər, dount wɑnə dai əloun wiðaut ju hiər
pliz tel mi hwʌt wi həv z riəl

sailəns ju lɒst mi, nou čæns fər wʌn mɔr dei <[x2> ðen kəntinjuz in ðə <background]>
ai stænd hiər əloun
fɑliŋ əwei frəm ju, nou čæns tə ɡet bæk houm
ai stænd hiər əloun
fɑliŋ əwei frəm ju, nou čæns tə ɡet bæk houm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!