como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Selena Gomez-Good For You-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Selena Gomez-Good For You-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Good For You”
(feat. A$AP Rocky)

I’m on my 14 carats
I’m 14 carat
Doing it up like Midas, mhm
Now you say I gotta touch
So good, so good
Make you never wanna leave
So don’t, so don’t

Gonna wear that dress you like, skin-tight
Do my hair up real, real nice
And syncopate my skin to your heart beating

‘Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you, uh-huh

I’m in my marquise diamonds
I’m a marquise diamond
Could even make that Tiffany jealous, mhm
You say I give it to you hard
So bad, so bad
Make you never wanna leave
I won’t, I won’t

Gonna wear that dress you like, skin-tight
Do my hair up real, real nice
And syncopate my skin to how you’re breathing

‘Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you,

Uh-huh, uh-huh, ah…
Uh-huh, uh-huh, ah, mhm…

Trust me, I can take you there
Trust me, I can take you there
Trust me, I, trust me, I, trust me, I

[A$AP Rocky:]
Hold on, take a minute, love
‘Cause I ain’t trying to mess your image up
Like we mess around in triple cuffs
Stumble ‘round town, pull your zipper up
Pants sag like I don’t give a
I ain’t trying to mess your fitness up
And I ain’t trying to get you into stuff
But the way you touchin’ on me in the club
Rubbin’ on my miniature
John Hancock, the signature
Any time I hit it, know she feelin’ for it through
And every time we get up, always end up on the news
Ain’t worried bout no press and ain’t worried bout the next chick
They love the way you dress and ain’t got shit up on you
Jackpot, hit the jackpot (Whoo!)
Just met a bad miss without the ass shots (Whoo!)
You look good, girl, you know you did good, don’t you?
You look good, girl, bet it feel good, don’t it?

[Selena:]
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Baby let me be good to you, good to you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you, uh-huh, uh-huh, ah…
Uh-huh, uh-huh…

Trust me, I, trust me, I, trust me, I


ɡud fər ju
fit. <a$ap> rɑki

aim ɑn mai fɔrtin kerəts
aim fɔrtin kerət
duiŋ it ʌp laik maidəs, əmhəm
nau ju sei ai ɡɑtə təč
sou ɡud, sou ɡud
meik ju nevər wɑnə liv
sou dount, sou dount

ɡɑnə wer ðət dres ju laik, skin tait
də mai her ʌp riəl, riəl nais
ənd siŋkəpet mai skin tə jər hɑrt bitiŋ

kəz ai ǰəst wɑnə luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə
ai ǰəst wɑnə luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə
let mi šou ju hau praud ai əm tə bi jurz
liv ðis dres ə mes ɑn ðə flɔr
ənd stil luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə

aim in mai mɑrkiz daiməndz
aim ə mɑrkiz daimənd
kəd ivən meik ðət tifəni ǰeləs, əmhəm
ju sei ai ɡiv it tə ju hɑrd
sou bæd, sou bæd
meik ju nevər wɑnə liv
ai wount, ai wount

ɡɑnə wer ðət dres ju laik, skin tait
də mai her ʌp riəl, riəl nais
ənd siŋkəpet mai skin tə hau jər briðiŋ

kəz ai ǰəst wɑnə luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə
ai ǰəst wɑnə luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə
let mi šou ju hau praud ai əm tə bi jurz
liv ðis dres ə mes ɑn ðə flɔr
ənd stil luk ɡud fər ju, ɡud fər ju,

əhə, əhə, ɑ…
əhə, əhə, ɑ, əmhəm…

trəst mi, ai kən teik ju ðer
trəst mi, ai kən teik ju ðer
trəst mi, ai, trəst mi, ai, trəst mi, ai

<[a$ap> rɑki: <]>
hould ɑn, teik ə minət, lʌv
kəz ai eint traiiŋ tə mes jər iməǰ ʌp
laik wi mes əraund in tripəl kəfs
stʌmbəl raund taun, pul jər zipər ʌp
pænts sæɡ laik ai dount ɡiv ei
ai eint traiiŋ tə mes jər fitnəs ʌp
ənd ai eint traiiŋ tə ɡet ju intu stəf
bət ðə wei ju <touchin> ɑn mi in ðə kləb
<rubbin> ɑn mai miniəčur
ǰɑn hænkɑk, ðə siɡnəčər
eni taim ai hit it, nou ši <feelin> fər it θru
ənd evri taim wi ɡet ʌp, ɔlweiz end ʌp ɑn ðə nuz
eint wərid baut nou pres ənd eint wərid baut ðə nekst čik
ðei lʌv ðə wei ju dres ənd eint ɡɑt šit ʌp ɑn ju
ǰækpɑt, hit ðə ǰækpɑt <whoo>!
ǰəst met ə bæd mis wiðaut ði æs šɑts <whoo>!
ju luk ɡud, ɡərl, ju nou ju did ɡud, dount ju?
ju luk ɡud, ɡərl, bet it fil ɡud, dount it?

<[selena>: <]>
ai ǰəst wɑnə luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə
beibi let mi bi ɡud tə ju, ɡud tə ju, əhə
let mi šou ju hau praud ai əm tə bi jurz
liv ðis dres ə mes ɑn ðə flɔr
ənd stil luk ɡud fər ju, ɡud fər ju, əhə, əhə, ɑ…
əhə, əhə…

trəst mi, ai, trəst mi, ai, trəst mi, ai