aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Selena Quintanilla- Dreaming Of You-Pronunciación Letra Traducción

Selena Quintanilla- Dreaming Of You-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Selena Lyrics
“Dreaming Of You”
(from “Selena” soundtrack)

Late at night when all the world is sleeping
I stay up and think of you
And I wish on a star that somewhere you are
Thinking of me too

‘Cause I’m dreaming of you tonight
‘Til tomorrow I’ll be holding you tight
And there’s nowhere in the world I’d rather be
Than here in my room dreaming about you and me

Wonder if you ever see me
And I wonder if you know I’m there
Am I there? Am I?
If you looked in my eyes
Would you see what’s inside
Would you even care?

I just wanna hold you close
But so far all I have are dreams of you
So I wait for the day, wait for the day
And the courage to say
How much I love you
Yes I do!

I’ll be dreaming of you tonight
‘Til tomorrow I’ll be holding you tight
And there’s nowhere in the world I’d rather be
Than here in my room dreaming about you and me

Corazón
I can’t stop dreaming of you
No puedo dejar de pensar en ti
I can’t stop dreaming
Cómo te necesito
I can’t stop dreaming of you
Mi amor, cómo te extraño

Late at night when all the world is sleeping
I stay up and think of you
And I still can’t believe
That you came up to me
And said, “I love you.”
I love you too!

Now I’m dreaming with you tonight
‘Til tomorrow and for all of my life
And there’s nowhere in the world I’d rather be
Than here in my room dreaming with you endlessly

With you tonight
‘Til tomorrow
‘Til tomorrow I’ll be holding you tight
And there’s nowhere in the world I’d rather be
Than here in my room
I’ll be dreaming of you tonight endlessly
And I’ll be holding you tight
‘Til tomorrow dreaming endlessly
With you tonight
Endlessly endlessly dreaming

#Pronunciación de la Canción

 

səlinə liriks
drimiŋ əv ju
frəm səlinə saundtræk
leit ət nait hwen ɔl ðə wərld z slipiŋ
ai stei ʌp ənd θiŋk əv ju
ənd ai wiš ɑn ə stɑr ðət sʌmwer ju ɑr
θiŋkiŋ əv mi tu
kəz aim drimiŋ əv ju tənait
til təmɑrou ail bi houldiŋ ju tait
ənd ðerz nouweər in ðə wərld aid ræðər bi
ðən hiər in mai rum drimiŋ əbaut ju ənd mi
wʌndər if ju evᵊr si mi
ənd ai wʌndər if ju nou aim ðer
əm ai ðer? əm ai?
if ju lukt in mai aiz
wud ju si hwʌts insaid
wud ju ivən ker?
ai ǰəst wɑnə hould ju klouz
bət sou fɑr ɔl ai həv ər drimz əv ju
sou ai weit fər ðə dei, weit fər ðə dei
ənd ðə kərəǰ tə sei
hau mʌč ai lʌv ju
jes ai du!
ail bi drimiŋ əv ju tənait
til təmɑrou ail bi houldiŋ ju tait
ənd ðerz nouweər in ðə wərld aid ræðər bi
ðən hiər in mai rum drimiŋ əbaut ju ənd mi
<corazón>
ai kænt stɑp drimiŋ əv ju
nou <puedo> <dejar> di <pensar> en ti
ai kænt stɑp drimiŋ
<cómo> ti <necesito>
ai kænt stɑp drimiŋ əv ju
mi æmər, <cómo> ti <extraño>
leit ət nait hwen ɔl ðə wərld z slipiŋ
ai stei ʌp ənd θiŋk əv ju
ənd ai stil kænt bəliv
ðət ju keim ʌp tə mi
ənd sed, ai lʌv ju.
ai lʌv ju tu!
nau aim drimiŋ wiθ ju tənait
til təmɑrou ənd fər ɔl əv mai laif
ənd ðerz nouweər in ðə wərld aid ræðər bi
ðən hiər in mai rum drimiŋ wiθ ju endləsli
wiθ ju tənait
til təmɑrou
til təmɑrou ail bi houldiŋ ju tait
ənd ðerz nouweər in ðə wərld aid ræðər bi
ðən hiər in mai rum
ail bi drimiŋ əv ju tənait endləsli
ənd ail bi houldiŋ ju tait
til təmɑrou drimiŋ endləsli
wiθ ju tənait
endləsli endləsli drimiŋ
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *