como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Serial Killer-Lana Del Rey-Pronunciación Letra y Video

Serial Killer-Lana Del Rey-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

LANA DEL REY LYRICS
“Serial Killer”

Wish I may, wish I might
Find my one true love tonight.
Do you think that he
Could be you?
If I pray really tight,
Get into a fake bar fight,
While I’m walking down
The avenue.
If I lay really quiet,
I know that what I do isn’t right,
I can’t stop what I
Love to do.
So I murder love in the night,
Watching them fall one by one they fight,
Do you think you’ll
Love me too, ooh, ooh?

Baby, I’m a sociopath,
Sweet serial killer.
On the warpath,
‘Cause I love you
Just a little too much.
I love you just
A little too much.
(Much, much, much).
You can see me
Drinking cherry cola,
Sweet serial killer.
I left a love note,
Said you know I love,
The thrill of the rush.
You know I love,
The thrill of the rush.
(Rush, rush, rush).
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
Do it for the thrill of the rush,
Love you just a little too much, much.
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
I love you just a little too much,
Love you just a little too much, much.

My black fire’s burning bright,
Maybe I’ll go out tonight.
We can paint the town
In blue.
I’m so hot, I ignite,
Dancing in the dark and I shine.
Like a light I’m
Luring you.
Sneak up on you, really quiet,
Whisper “Am I what your heart desires?”
I could be your
Ingenue.
Keep you safe and inspired,
Baby, let your fantasies unwind.
We can do what you
Want to do, ooh, ooh.

Baby, I’m a sociopath,
Sweet serial killer.
On the warpath,
‘Cause I love you
Just a little too much.
I love you just
A little too much.
(Much, much, much).
You can see me
Drinking cherry cola,
Sweet serial killer.
I left a love note,
Said you know I love,
The thrill of the rush.
You know I love,
The thrill of the rush.
(Rush, rush, rush).
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
Do it for the thrill of the rush,
Love you just a little too much, much.
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
I love you just a little too much,
Love you just a little too much, much.
(Just have fun), wanna,
Play you like a game boy.
(Don’t want one), what’s,
The thrill of the same toy?
La la, la la la, la la,
La la lie down, down.
(Just have fun), wanna,
Play you like a game boy.
(Don’t want one), what’s,
The thrill of the same toy?
La la, la la la, la la,
La la lie down, down, down.
Ugh.
You can see me
Drinking cherry cola,
Sweet serial killer.
I left a love note,
Said you know I love,
The thrill of the rush.
You know I love,
The thrill of the rush.
(Rush, rush, rush).
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
Do it for the thrill of the rush,
Love you just a little too much, much.
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I’ll see him over).
I love you just a little too much,
Love you just a little too much, much.


lænə del rei liriks
siriəl kilər

wiš ai mei, wiš ai mait
faind mai wʌn tru lʌv tənait.
də ju θiŋk ðət hi
kəd bi ju?
if ai prei rili tait,
ɡet intu ə feik bɑr fait,
wail aim wɔkiŋ daun
ði ævənu.
if ai lei rili kwaiət,
ai nou ðət hwʌt ai də izənt rait,
ai kænt stɑp hwʌt ai
lʌv tə du.
sou ai mərdər lʌv in ðə nait,
wɑčiŋ ðəm fɑl wʌn bai wʌn ðei fait,
də ju θiŋk jul
lʌv mi tu, u, u?

beibi, aim ə sosiopæθ,
swit siriəl kilər.
ɑn ðə wɔrpæθ,
kəz ai lʌv ju
ǰəst ə litəl tu mʌč.
ai lʌv ju ǰəst
ə litəl tu mʌč.
mʌč, mʌč, mʌč.
ju kən si mi
driŋkiŋ čeri koulə,
swit siriəl kilər.
ai left ə lʌv nout,
sed ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
rəš, rəš, rəš.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
də it fər ðə θril əv ðə rəš,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
ai lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.

mai blæk faiərz bərniŋ brait,
meibi ail ɡou aut tənait.
wi kən peint ðə taun
in blu.
aim sou hɑt, ai ignait,
dænsiŋ in ðə dɑrk ənd ai šain.
laik ə lait aim
luriŋ ju.
snik ʌp ɑn ju, rili kwaiət,
wispər əm ai hwʌt jər hɑrt dəzaiərz?
ai kəd bi jər
inǰenju.
kip ju seif ənd inspaiərd,
beibi, let jər fæntəsiz ənwaind.
wi kən də hwʌt ju
wɑnt tə du, u, u.

beibi, aim ə sosiopæθ,
swit siriəl kilər.
ɑn ðə wɔrpæθ,
kəz ai lʌv ju
ǰəst ə litəl tu mʌč.
ai lʌv ju ǰəst
ə litəl tu mʌč.
mʌč, mʌč, mʌč.
ju kən si mi
driŋkiŋ čeri koulə,
swit siriəl kilər.
ai left ə lʌv nout,
sed ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
rəš, rəš, rəš.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
də it fər ðə θril əv ðə rəš,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
ai lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.
ǰəst həv fən, wɑnə,
plei ju laik ə ɡeim bɔi.
dount wɑnt wʌn, hwʌts,
ðə θril əv ðə seim tɔi?
lɑ lɑ, lɑ lɑ lɑ, lɑ lɑ,
lɑ lɑ lai daun, daun.
ǰəst həv fən, wɑnə,
plei ju laik ə ɡeim bɔi.
dount wɑnt wʌn, hwʌts,
ðə θril əv ðə seim tɔi?
lɑ lɑ, lɑ lɑ lɑ, lɑ lɑ,
lɑ lɑ lai daun, daun, daun.
əɡ.
ju kən si mi
driŋkiŋ čeri koulə,
swit siriəl kilər.
ai left ə lʌv nout,
sed ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
ju nou ai lʌv,
ðə θril əv ðə rəš.
rəš, rəš, rəš.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
də it fər ðə θril əv ðə rəš,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.
ju send mi rait tə hevən,
swit siriəl kilər,
ai ɡes ail si im ouvᵊr.
ai lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč,
lʌv ju ǰəst ə litəl tu mʌč, mʌč.