Prueba el mejor NAVEGADOR BRAVE! El del Leoncito! NOSOTRAS LO USAMOS MIREN EN NUESTROS VIDEOS! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

El nuevo navegador Brave es más rápido que Chrome porque te muestra menos avisos publicitarios, es más seguro (no te espía), protege tu privacidad, te regala criptomonedas (BAT) GRÁTIS solo por usar el navegador BRAVE y así puedes COLABORAR CON NUESTRA PÁGINA WEB PRONUNCIACIONES.COM ENVIÁNDONOS PROPINAS O TIPS DIRECTAMENTE. GRACIAS POR APOYARNOS Y POR SUS PROPINAS! DALE CLICK A ESTE BOTÓN Y PRUEBA EL NAVEGADOR BRAVE EL DEL LEONCITO! NO TE OLVIDES QUE DESPUÉS DE BAJARLO TIENES QUE INSTALARLO Y PARA HACER MÁS FÁCIL LA TRANSICIÓN IMPORTA TUS MARCADORES O BOOKMARKS QUE TIENES EN CHROME DESPUÉS DE INSTALAR BRAVE! BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

Set It Off-Wolf In Sheep’s Clothing-William Beckett-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

SET IT OFF LYRICS
“Wolf In Sheep’s Clothing”
(feat. William Beckett)

Ha-ha-ha, this is about you

Beware, beware, be skeptical
Of their smiles, their smiles of plated gold
Deceit so natural
But a wolf in sheep’s clothing is more than a warning
Bah-bah-black sheep, have you any soul?
No sir, by the way, what the hell are morals?

Jack, be nimble, Jack, be quick
Jill’s a little whore and her alibis are dirty tricks

So could you
Tell me how you’re sleeping easy
How you’re only thinking of yourself
Show me how you justify
Telling all your lies like second nature
Listen, mark my words: one day (one day)
You will pay, you will pay
Karma’s gonna come collect your debt

Aware, aware, you stalk your prey
With criminal mentality
You sink your teeth into the people you depend on
Infecting everyone, you’re quite the problem
Fee-fi-fo-fum, you better run and hide
I smell the blood of a petty little coward

Jack, be lethal, Jack, be slick
Jill will leave you lonely dying in a filthy ditch

So could you
Tell me how you’re sleeping easy
How you’re only thinking of yourself
Show me how you justify
Telling all your lies like second nature
Listen, mark my words: one day (one day)
You will pay, you will pay
Karma’s gonna come collect your debt

Maybe you’ll change
Abandon all your wicked ways
Make amends and start anew again
Maybe you’ll see
All the wrongs you did to me
And start all over, start all over again

Who am I kidding?
Now, let’s not get overzealous here
You’ve always been a huge piece of shit
If I could kill you I would
But it’s frowned upon in all fifty states
Having said that, burn in hell

(Where are you, motherfucker? Ha ha!)

So tell me how you’re sleeping easy
How you’re only thinking of yourself
Show me how you justify
Telling all your lies like second nature
Listen, mark my words: one day (one day)
You will pay, you will pay
Karma’s gonna come collect your debt

Karma’s gonna come collect your debt,
(She’s a li—she’s a li—she’s a liar)
Karma’s gonna come collect your debt.

BRAVE PARA GANAR DINERO BUSCANDO ONLINE

#Pronunciación de Nivel Avanzado

set it ɒf liriks
wulf in šips klouðiŋ
fit. wiljəm beket

<ha-ha-ha>, ðis iz əbaut ju

bəwer, bəwer, bi skeptəkəl
əv ðer smailz, ðer smailz əv pleitəd ɡould
dəsit sou næčərəl
bət ə wulf in šips klouðiŋ z mɔr ðən ə wɔrniŋ
<bah-bah-black> šip, həv ju eni soul?
nou sər, bai ðə wei, hwʌt ðə hel ər mɔrəlz?

ǰæk, bi nimbəl, ǰæk, bi kwik
ǰiliz ə litəl hɔr ənd hər æləbaiz ər dərti triks

sou kəd ju
tel mi hau jər slipiŋ izi
hau jər ounli θiŋkiŋ əv jərself
šou mi hau ju ǰʌstəfai
teliŋ ɔl jər laiz laik sekənd neičər
lisən, mɑrk mai wərdz: wʌn dei wʌn dei
ju wəl pei, ju wəl pei
kɑrməiz ɡɑnə kəm kəlekt jər det

əwer, əwer, ju stɔk jər prei
wiθ krimənəl mentæləti
ju siŋk jər tiθ intu ðə pipəl ju dəpend ɑn
infektiŋ evriwʌn, jər kwait ðə prɑbləm
<fee-fi-fo-fum>, ju betər rən ənd haid
ai smel ðə bləd əv ə peti litəl kauərd

ǰæk, bi liθəl, ǰæk, bi slik
ǰil wəl liv ju lounli daiiŋ in ə filθi dič

sou kəd ju
tel mi hau jər slipiŋ izi
hau jər ounli θiŋkiŋ əv jərself
šou mi hau ju ǰʌstəfai
teliŋ ɔl jər laiz laik sekənd neičər
lisən, mɑrk mai wərdz: wʌn dei wʌn dei
ju wəl pei, ju wəl pei
kɑrməiz ɡɑnə kəm kəlekt jər det

meibi jul čeinǰ
əbændən ɔl jər wikəd weiz
meik əmendz ənd stɑrt ənu əɡen
meibi jul si
ɔl ðə rɒŋz ju did tə mi
ənd stɑrt ɔl ouvᵊr, stɑrt ɔl ouvᵊr əɡen

hu əm ai kidiŋ?
nau, lets nɑt ɡet ouvəzeləs hiər
juv ɔlweiz bin ə hjuǰ pis əv šit
if ai kəd kil ju ai wud
bət its fraund əpɑn in ɔl fifti steits
hæviŋ sed ðæt, bərn in hel

hweᵊr ər ju, <motherfucker>? hɑ hɑ!

sou tel mi hau jər slipiŋ izi
hau jər ounli θiŋkiŋ əv jərself
šou mi hau ju ǰʌstəfai
teliŋ ɔl jər laiz laik sekənd neičər
lisən, mɑrk mai wərdz: wʌn dei wʌn dei
ju wəl pei, ju wəl pei
kɑrməiz ɡɑnə kəm kəlekt jər det

kɑrməiz ɡɑnə kəm kəlekt jər det,
šiz ə li šiz ə li šiz ə laiər
kɑrməiz ɡɑnə kəm kəlekt jər det.

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp ACEPTAMOS PEDIDOS/REQUESTS