Shaka Zulu-Tyga-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Shaka Zulu-Tyga-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Shaka Zulu”

Looking at myself, I see the man, nigga
I’mma call it like I say it, I’mma call you bitch made nigga
All of this is not to entertain niggas
I got held up at the light reaching for my switchblade, nigga
Poppers on a Spanish with the gauge, nigga
If I tell you that the babysitter’s dead, don’t play, nigga
Reach inside your pockets, dial H, nigga
If you need help with pressure, don’t drive this way, nigga
You know I got schizophrenic tendencies
I dream of porn stars and pouring gas on my enemies
If I get a check, I’m not the vet
I’m a dawg ass nigga looking for a hot bitch

Shaka Zulu with the new do with the TEC
This is not a purchase, everyday life shit
I’ve been praying for your downfall, man
But all I see is bad bitches coming down the hill, damn
Shaka Zulu new do with the TEC
Don’t tell anybody that the babysitter’s dead
And I heard it from a birdie, it was dead
How’d they bring you back to life? That’s a start resurrect

She bowed to her knees, want forgiveness
But all I could think about was coming out of speakers
She a fun girl living on the edge
Poppa ran a hedge fund, all his daughter do is give head
Said he had it up to head and neck
Don’t you point the thing at me, it could go off offside your head
Temple to the brain, now he dead
That’s a life learned lesson, never stress over bullshit
Wasn’t even her why he did it
But he found his wife with his daughter’s boyfriend, nigga damn
That’s some fucked shit over sex
These bitches overrated and I judge ‘em like “who next?”

Temple to the brain from the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead
And I heard it from a birdie, it was dead
How’d they bring you back to life? That’s a start resurrect, nigga
Shaka Zulu new do with the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead
And I heard it from a birdie, it was dead
How’d they bring you back to life? That’s a start resurrect, nigga

Six weeks, had to vacate
Ain’t a resident in sight, just a beach, making sex tapes
Sure, say the shit to my face
She gon’ get me off, nigga, like bug spray
Bitches all fake and fanatics, causing ruckus with a ratchet
Don’t you put that on your loved ones, you are not my level pattern
This is Pacquiao and pack it peddle faster like a Flintstone
On a roll, full of ashes, we just run you, this the legion
Zulu, it’s all gone
Zulu, forever perished
Ten bedrooms in the palace
But your Playboy bunny’s ears full of carrots, I told y’all

Shaka Zulu new do with the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead
And I heard it from a birdie, it was dead
How’d they bring you back to life? That’s a start resurrect, nigga
Temple to the brain from the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead
And I heard it from a birdie, it was dead
How’d they bring you back to life? That’s a start resurrect, nigga
Temple to the brain from the TEC
I go temple to the brain from the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead, nigga

Glory be, lord to be
Fashion so fucking unorderly
Move accordingly, don’t order me
You poorer than me, more can afford the fee
Word to Meek, 100 in the dungarees
Who claim the game, we’re young living like Meek
Click on the tee, Lord of Rings, you order me
Theatric fairytale’s become extinct
Fuck the peace, I put a piece on my neck
‘Bout the size of a Complex magazine
I’m not for sale, I bought your dreams
Leonardo DaVinci, the Bentley boost my self-esteem
Bitches cling like the chain already been doing the same thing
I mean this gold for press, G
I’m tryna bob and weave, why you chasing me?
I’m on my victory lap, can’t you see?

Temple to the brain from the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead, nigga
I go temple to the brain from the TEC
Don’t you tell anybody that the babysitter’s dead, nigga

šɑkə zulu

lukiŋ ət maiself, ai si ðə mæn, <nigga>
<imma> kɒl it laik ai sei it, <imma> kɒl ju bič meid <nigga>
ɔl əv ðis iz nɑt tə entərtein <niggas>
ai ɡɑt held ʌp ət ðə lait ričiŋ fər mai swičbled, <nigga>
pɑpərz ɑn ə spæniš wiθ ðə ɡeiǰ, <nigga>
if ai tel ju ðət ðə beibisitəriz ded, dount plei, <nigga>
rič insaid jər pɑkəts, daiəl eič, <nigga>
if ju nid help wiθ prešər, dount draiv ðis wei, <nigga>
ju nou ai ɡɑt skitsoufrenik tendənsiz
ai drim əv pɔrn stɑrz ənd pɔriŋ ɡæs ɑn mai enəmiz
if ai ɡet ə ček, aim nɑt ðə vet
aim ə <dawg> æs <nigga> lukiŋ fər ə hɑt bič

šɑkə zulu wiθ ðə nu də wiθ ðə tek
ðis iz nɑt ə pərčəs, evridei laif šit
aiv bin preiiŋ fər jər daunfɒl, mæn
bət ɔl ai si z bæd bičəz kʌmiŋ daun ðə hil, dæm
šɑkə zulu nu də wiθ ðə tek
dount tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded
ənd ai hərd it frəm ə bərdi, it wəz ded
haud ðei briŋ ju bæk tə laif? ðæts ə stɑrt rezərekt

ši baud tə hər niz, wɑnt fərɡivnəs
bət ɔl ai kəd θiŋk əbaut wəz kʌmiŋ aut əv spikərz
ši ə fən ɡərl liviŋ ɑn ði eǰ
pɑpə ræn ə heǰ fənd, ɔl iz dɒtər də z ɡiv hed
sed hi həd it ʌp tə hed ənd nek
dount ju pɔint ðə θiŋ ət mi, it kəd ɡou ɒf ɒfsaid jər hed
tempəl tə ðə brein, nau hi ded
ðæts ə laif lərnd lesən, nevər stres ouvᵊr bulšit
wɑzənt ivən hər wai hi did it
bət hi faund iz waif wiθ iz dɒtərz bɔifrend, <nigga> dæm
ðæts səm fəkt šit ouvᵊr seks
ðiz bičəz ouvəreitid ənd ai ǰəǰ <em> laik hu nekst?

tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded
ənd ai hərd it frəm ə bərdi, it wəz ded
haud ðei briŋ ju bæk tə laif? ðæts ə stɑrt rezərekt, <nigga>
šɑkə zulu nu də wiθ ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded
ənd ai hərd it frəm ə bərdi, it wəz ded
haud ðei briŋ ju bæk tə laif? ðæts ə stɑrt rezərekt, <nigga>

siks wiks, həd tə veiket
eint ə rezədənt in sait, ǰəst ə bič, meikiŋ seks teips
šur, sei ðə šit tə mai feis
ši <gon> ɡet mi ɒf, <nigga>, laik bəɡ sprei
bičəz ɔl feik ənd fənætiks, kɑziŋ rʌkəs wiθ ə ræčət
dount ju put ðət ɑn jər lʌvd wʌnz, ju ər nɑt mai levəl pætərn
ðis iz <pacquiao> ənd pæk it pedəl fæstər laik ə flintstoun
ɑn ə roul, ful əv æšəz, wi ǰəst rən ju, ðis ðə liǰən
zulu, its ɔl ɡɒn
zulu, fərevər perišt
ten bedrumz in ðə pæləs
bət jər pleibɔi bʌniiz irz ful əv kærəts, ai tould jɒl

šɑkə zulu nu də wiθ ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded
ənd ai hərd it frəm ə bərdi, it wəz ded
haud ðei briŋ ju bæk tə laif? ðæts ə stɑrt rezərekt, <nigga>
tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded
ənd ai hərd it frəm ə bərdi, it wəz ded
haud ðei briŋ ju bæk tə laif? ðæts ə stɑrt rezərekt, <nigga>
tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
ai ɡou tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded, <nigga>

ɡlɔri bi, lɔrd tə bi
fæšən sou fʌkiŋ <unorderly>
muv əkɔrdiŋli, dount ɔrdər mi
ju purər ðən mi, mɔr kən əfɔrd ðə fi
wərd tə mik, wʌn hʌndrəd in ðə dʌŋɡəriz
hu kleim ðə ɡeim, wir jəŋ liviŋ laik mik
klik ɑn ðə ti, lɔrd əv riŋz, ju ɔrdər mi
<theatric> feriteliz bikʌm ikstiŋkt
fək ðə pis, ai put ə pis ɑn mai nek
baut ðə saiz əv ə kɑmpleks mæɡəzin
aim nɑt fər seil, ai bɔt jər drimz
liənɑrdou <davinci>, ðə bentli bust mai self istim
bičəz kəliŋ laik ðə čein ɒlredi bin duiŋ ðə seim θiŋ
ai min ðis ɡould fər pres, ǰi
aim <tryna> bɑb ənd wiv, wai ju čeisiŋ mi?
aim ɑn mai viktəri læp, kænt ju si?

tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded, <nigga>
ai ɡou tempəl tə ðə brein frəm ðə tek
dount ju tel enibədi ðət ðə beibisitəriz ded, <nigga>

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *