pronunciaciones

Shakira-23-Pronunciación Letra Traducción y Video

Shakira-23-Como Aprender a Cantarla

SHAKIRA LYRICS
“23”

Everybody needs an anchor
A little something that makes you stay
An incentive
Someone to fight for
Cause no one really needs so much space
A couple years ago I was lonely
I used to think that there was no God
But then you looked at me with your blue eyes
And my agnosticism turned into dust
How well you know me
That I don’t care if the rest don’t
It doesn’t matter to me, no
As long as you love me
As long as we still have each other

I knew we had something
From the moment I met you I knew we had something
No one thought it could be true
Hey do you believe
Do you believe in destiny?
‘Cause I do as I did then
When you were only 23

God knows that I’m a good dancer
My feet can move to the music he plays
But there were times I asked for an answer
When he was acting in mysterious ways
There were nights that I stayed up crying
Cause I was certain that things wouldn’t change
But then you came and I saw you smiling
Just like an angel, so beautifully strange

And then you touched me
It’s like you were made for me, oh
Like it was all meant to be, oh
And I was sure that you would love me
And that we’d always have each other

I knew we had something
From the moment I met you
And I knew we had something
No one thought it could be true
Hey do you believe
Do you believe in destiny?
‘Cause I do as I did then
When you were only 23

Always thought that I was fine but I was wrong
It was you, that one piece I was missing
And I could do without you but it’d be no fun
I found you and life was suddenly easy
There ain’t no worries now
There ain’t no feeling down

I knew we had something
From the moment I met you
And I knew we had something
No one thought it could be true
Hey do you believe
Do you believe in destiny?
‘Cause I do as I did then
When you were only 23

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<shakira> liriks
twenti θri

evribɑdi nidz ən æŋkər
ə litəl sʌmθiŋ ðət meiks ju stei
ən insentiv
sʌmwən tə fait fɔr
kəz nou wʌn rili nidz sou mʌč speis
ə kʌpəl jiᵊrz əɡou ai wəz lounli
ai just tə θiŋk ðət ðər wəz nou ɡɑd
bət ðen ju lukt ət mi wiθ jər blu aiz
ənd mai ægnɒstisizəm tərnd intu dəst
hau wel ju nou mi
ðət ai dount ker if ðə rest dount
it dʌzənt mætər tə mi, nou
əz lɔŋ əz ju lʌv mi
əz lɔŋ əz wi stil həv ič ʌðᵊr

ai nu wi həd sʌmθiŋ
frəm ðə moumənt ai met ju ai nu wi həd sʌmθiŋ
nou wʌn θɔt it kəd bi tru
hei də ju bəliv
də ju bəliv in destəni?
kəz ai də əz ai did ðen
hwen ju wər ounli twenti θri

ɡɑd nouz ðət aim ə ɡud dænsər
mai fit kən muv tə ðə mjuzik hi pleiz
bət ðər wər taimz ai æskt fər ən ænsər
hwen hi wəz æktiŋ in mistiriəs weiz
ðər wər naits ðət ai steid ʌp kraiiŋ
kəz ai wəz sərtən ðət θiŋz wudənt čeinǰ
bət ðen ju keim ənd ai sɔ ju smailiŋ
ǰəst laik ən einǰəl, sou bjutəfli streinǰ

ənd ðen ju təčt mi
its laik ju wər meid fər mi, ou
laik it wəz ɔl ment tə bi, ou
ənd ai wəz šur ðət ju wud lʌv mi
ənd ðət wid ɔlweiz həv ič ʌðᵊr

ai nu wi həd sʌmθiŋ
frəm ðə moumənt ai met ju
ənd ai nu wi həd sʌmθiŋ
nou wʌn θɔt it kəd bi tru
hei də ju bəliv
də ju bəliv in destəni?
kəz ai də əz ai did ðen
hwen ju wər ounli twenti θri

ɔlweiz θɔt ðət ai wəz fain bət ai wəz rɒŋ
it wəz ju, ðət wʌn pis ai wəz misiŋ
ənd ai kəd də wiðaut ju bət itəd bi nou fən
ai faund ju ənd laif wəz sʌdənli izi
ðər eint nou wəriz nau
ðər eint nou filiŋ daun

ai nu wi həd sʌmθiŋ
frəm ðə moumənt ai met ju
ənd ai nu wi həd sʌmθiŋ
nou wʌn θɔt it kəd bi tru
hei də ju bəliv
də ju bəliv in destəni?
kəz ai də əz ai did ðen
hwen ju wər ounli twenti θri

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!