pronunciaciones

Shakira-Coconut Tree-Pronunciación Letra Traducción

Shakira-Coconut Tree-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Shakira Lyrics
“Coconut Tree”

We hit on a plane
Flying across the sky
Searching for islands were we could land
Too far away to be found
We took off our gloves and danced like if we got mad
Took a dip in the ocean
To wash away all the sand

I’m not alone
Not anymore this time
I found my love
Under a coconut tree

Where we created a universe
Hiding from all of that
Where nothing mattered but you and me
Make it like it used to be
Give me a time machine
With you and I riding on a tree
Only you and me
Under a coconut tree
Uuuh…

It’s like we designed [?]
As crazy in love as we’ll ever be
Inside a fantasy
Under the stars
Floating above the sea
And we were lost like
We always dreamt to be

I’m not alone
I say to myself
I found my home
Under a coconut tree

Where we created a universe
Hiding from all of that
Where nothing mattered but you and me
Make it like it used to be
Give me a time machine
With you and I riding on a tree
Only you and me
Under a coconut tree
Uuuh…

Uuuh
Sha-la-la-la-la-la-la
Sha-la-la-la-la-la-la
Sha-la-la-la-la-la-la

We hit on a plane
Flying across the sky
Searching for islands where we could land

#Pronunciación

<shakira> liriks
koukənʌt tri

wi hit ɑn ə plein
flaiiŋ əkrɒs ðə skai
sərčiŋ fər ailəndz wər wi kəd lænd
tu fɑr əwei tə bi faund
wi tuk ɒf auər ɡləvz ənd dænst laik if wi ɡɑt mæd
tuk ə dip in ði oušən
tə wɑš əwei ɔl ðə sænd

aim nɑt əloun
nɑt enimɔr ðis taim
ai faund mai lʌv
ʌndᵊr ə koukənʌt tri

hweᵊr wi krieitəd ə junivərs
haidiŋ frəm ɔl əv ðæt
hweᵊr nʌθiŋ mætərd bət ju ənd mi
meik it laik it just tə bi
ɡiv mi ə taim mišin
wiθ ju ənd ai raidiŋ ɑn ə tri
ounli ju ənd mi
ʌndᵊr ə koukənʌt tri
<uuuh>…

its laik wi dəzaind <[>? <]>
əz kreizi in lʌv əz wil evᵊr bi
insaid ə fæntəsi
ʌndᵊr ðə stɑrz
floutiŋ əbʌv ðə si
ənd wi wər lɒst laik
wi ɔlweiz dremt tə bi

aim nɑt əloun
ai sei tə maiself
ai faund mai houm
ʌndᵊr ə koukənʌt tri

hweᵊr wi krieitəd ə junivərs
haidiŋ frəm ɔl əv ðæt
hweᵊr nʌθiŋ mætərd bət ju ənd mi
meik it laik it just tə bi
ɡiv mi ə taim mišin
wiθ ju ənd ai raidiŋ ɑn ə tri
ounli ju ənd mi
ʌndᵊr ə koukənʌt tri
<uuuh>…

<uuuh>
<sha-la-la-la-la-la-la>
<sha-la-la-la-la-la-la>
<sha-la-la-la-la-la-la>

wi hit ɑn ə plein
flaiiŋ əkrɒs ðə skai
sərčiŋ fər ailəndz hweᵊr wi kəd lænd

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!